GLOSY
Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2020 r. (sygn. akt I OSK 1927/18)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Adamczyk   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data nadesłania: 26-05-2021
Data akceptacji: 23-06-2021
Data publikacji: 28-07-2021
 
JoMS 2021;46(1):451–464
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176; dalej jako u.d.i.p.) stanowi, iż każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, a od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Pomimo, iż ustawa funkcjonuje w porządku prawnym blisko 20 lat w dalszym ciągu można zaobserwować duże wątpliwości dotyczące interpretacji podstawowych pojęć, mających wpływ na interpretowanie, a tym samym i stosowanie tej ustawy. Jednym z takich pojęć, jest użyte w art. 2 u.d.i.p. pojęcie „każdy”. W głosowanym wyroku NSA wskazał, iż Sąd I instancji dokonał zbyt kategorycznej interpretacji sformułowania "każdy" wychodząc z założenia, że przymiot państwowej osoby prawnej uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do organu. Zdaniem NSA u.d.i.p. nie pozbawia tego typu podmiotów (podmioty jednostek sektora finansów publicznych – przypis własny) w każdym przypadku możliwości wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Powstaje zatem pytanie czy na tle u.d.i.p. „każdy to każdy?”, a jeśli nie, to czy „każdy” to również jednostka sektora finansów publicznych? W ocenie autora NSA przyjął błędne założenie, nie uwzględniając całej problematyki związanej z analizowanym problemem.
 
REFERENCJE (11)
1.
Aleksandrowicz T.R. (2002). Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis, Warszawa. ISBN 8373340726.
 
2.
Bernaczyk M. (2008). Obowiązek bezwnioskowego udostępnienia informacji publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa. ISBN 9788375269260.
 
3.
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P. (2018). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Wyd. 3, C.H.Beck, Warszawa, s. 25–16. ISBN 9788381283663.
 
4.
Bułajewski S. (2020). Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2019 r. sygn. akt I OSK 657/19, „Journal of Modern Science”, nr 44, t. 1, s. 285–298. ISSN 1734–2031.
 
5.
Jabłoński M. (2013). Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu, Presscom, Wrocław. ISBN 9788362723652.
 
6.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M. (2012). Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Komentarz, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa. ISBN 9788378063933.
 
7.
Knysiak-Molczyk H. (2013). Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. LexisNexis, Warszawa. ISBN 9788327801142.
 
8.
Konarski X., Sibiga G. (2011). Informacja użytku wielokrotnego, „IT w Administracji. Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego”, nr 11, s. 18. ISSN 1898-3227.
 
9.
Safjan M., Bosek L. (2016). Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. C.H.Beck, Warszawa ISBN 9788325573652.
 
10.
Sitniewski P. (2020). Odmowa dostępu do informacji publicznej. Przesłanki, granice, procedura. Wolters Kluwer Polska, Warszawa. ISBN 9788382231489.
 
11.
Szustakiewicz P. (2010). Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 X 2009, Sygn. akt I OSK 508/09, „Ius Novum”, nr 4(2), s. 189-197. ISSN 1897-5577.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031