Ograniczenia jawności działań administracji publicznej ze względu na prywatność jednostki
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Dasperi w Józefowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Data nadesłania: 10-05-2022
Data akceptacji: 09-06-2022
Data publikacji: 31-07-2022
 
JoMS 2022;48(1):323–342
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Globalna rzeczywistość charakteryzuje się przede wszystkim wielokulturowością, a jednocześnie konfliktem wartości. Między innymi zjawisko to występuje pomiędzy zasadą jawności działań administracji publicznej a prawem do prywatności. Współczesna administracja publiczna szeroko rozumiana dysponuje ogromną ilością danych czy informacji o osobach prywatnych. Nieuprawnione lub bezprawne ujawnienie ich może być poczytane przez sądy za naruszenie prawa do prywatności. Celem opracowania jest analiza nie tylko konfrontacja zasady jawności działań administracji publicznej z prawem do prywatności, ale również przedstawienie przykładowych możliwych obszarów konfliktu. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, według którego nie zawsze jest możliwe pełna realizacja prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na koniczność ochrony prawa do prywatności. Podstawę do prowadzonej analizy przedmiotowego zagadnienia stanowi dogmatyczna interpretacja przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego oraz analiza orzecznictwa.
 
REFERENCJE (37)
1.
Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-4095-1.
 
2.
Bidziński, M., Chmaj M., Szustakiewicz, P. (2018). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-812-8366-3.
 
3.
Bomba, K. (2014). Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych w przepisach prawa pracy – wybrane zagadnienia. Journal of Modern Science, 4.23, ss. 141-156. ISSN 1734-2031.
 
4.
Braciak, J. (2002). Prawo do prywatności. w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP (ss. 270-283). Warszawa: C.H. Beck, s. 278. ISBN 83-7110-173-2.
 
5.
Braciak, J. (2004). Prawo do prywatności, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. ISBN 83-7059-664-9.
 
6.
Bułajewski, S., Ossowska-Salamonowicz, D. (2016). Jawność działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego–wybrane zagadnienia. Journal of Modern Science 4.31, ss. 395-414. ISSN 1734-2031.
 
7.
Chmaj, M., Urbaniak, M. (2022). Komentarz do Konstytucji RP, Warszawa: Difin. ISBN 978-83-8270-034-3.
 
8.
Chmielewski, J. (2019). Jawność postępowania administracyjnego a zasada zaufania do władz publicznych–kontekst społeczny i normatywny. Przegląd Prawa Publicznego 7-8, s. 44-57; ISSN 1896-8996.
 
9.
Cieślak, Z. (2013). Jawność i jej ograniczenia, t. 2, Podstawy aksjologiczne, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-6188-8.
 
10.
Ciućkowska, K. (2021). Prawo do bycia zapomnianym a dostępność w wyszukiwarkach internetowych informacji odnoszących się do życia zawodowego osoby fizycznej. Studia Prawnoustrojowe 53, s. 55-64. ISSN 1644-0412.
 
11.
Czarnecki, P., Światłowski, A. (2015). Prawo do prywatności i zasada prawdy materialnej w kontekście pozyskiwania i wykorzystywania informacji relewantnych procesowo, 1-20. Dostęp 6.05.2022 z https://www.law.uj.edu.pl/~kpk....
 
12.
Golka-Jastrząb, E. (2017). Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w najnowszym orzecznictwie ETPCz. w: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska Myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 135-142. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 140. ISBN 978-83-8019-713-8.
 
13.
Gutowska, A. (2006). Specyfika rodzicielstwa adopcyjnego, Roczniki Psychologiczne, nr 3, 7-27. ISSN 1507-7888.
 
14.
Guzik-Makaruk, E.W., Wojewoda, E. (2016). Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum–wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Temida 2, 163-181. ISSN 1642-0438.
 
15.
Hencovská, M. (2013). Karnoprawna ochrona wyborów i referendów w Republice Słowackiej. Journal of Modern Science, 19(4), 249-263. ISSN 1734-2031.
 
16.
Kazimierczuk, M. (2014). Ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, w: M. Sitek, I. Niedziółka, A. Ukleja, Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, 9-26. Józefów: WSGE. ISBN 978-83-62753-45-1.
 
17.
Kmiecik, Z.R. (2008). Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 95-107. ISSN 0035-9629.
 
18.
Kuźlan, L. (1992). Wybrane aspekty funkcjonowania wielkomiejskich małżeństw z adoptowanym dzieckiem, Roczniki Socjologii Rodziny, t. IV, 204-209. ISSN 0867-2059.
 
19.
Sitek, M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa: C.H. Bck. ISBN 978-83-255-8923-3.
 
20.
Majchrzyk-Mikuła, J., Matusiak, M. (2016). Społeczny kontekst funkcjonowania rodziny adopcyjnej po przysposobieniu. Journal of Modern Science, 31(4), 327-354. ISSN 1734-2031.
 
21.
Mednis, A. (2006). Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków: Zakamycze. ISBN 978-83-744-4311-1.
 
22.
Mik, C. (red.) (2016). Jawność i jej ograniczenia, t. XI Standardy Europejskie, C.H. Beck, Warszawa. ISBN 978-83-255-8158-9.
 
23.
Pawlak, A. (2021). Prawo do prywatności w dobie sztucznej inteligencji. w: M. Sitek (red.), Human Rights–Evolution in the digital era, 108-127. Józefów: WSGE. ISBN 978-83-954584-4-6.
 
24.
Pryciak, M. (2010). Prawo do prywatności, Studia Erasmiana Wratislaviensia 4, 211-229. ISSN 2080-332X.
 
25.
Safjan, M. (2006). Prawo do ochrony życia prywatnego. w: Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 210-221. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. ISBN 978-83-950934-6-3.
 
26.
Sitek, B. (2015). Zasada tajności głosowania. Dyskurs pomiędzy historią a ciekawością. w: Acta Iuridica Lebusana, vol. 1, Aktualne problemy prawa wyborczego, 371-383. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. ISBN: 978-83-7842-206-8.
 
27.
Sitek, M. (2016). Prawne problemy transferu piłkarzy wobec prawa do poszanowania życia rodzinnego. Journal of Modern Science, 31(4), 143-156. ISSN 1734-2031.
 
28.
Sitek, M. (2016). Prawo do prywatności w dobie permanentnej inwigilacji wspieranej technikami elektronicznymi. w: B. Sitek (red.), Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, 233-248. Józefów: WSGE. ISBN 978-83-62753-78-9.
 
29.
Sobczak, J. (2008). Dostęp do informacji publicznej–zagadka i parawan, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1, 5-48. ISSN 1731-7517.
 
30.
Sroka, R. (2018). Ustawa o jawności życia publicznego. Wyzwania dla przedsiębiorców. Dostęp 22.08.2018 z https://www.blog.ey.pl/audytsl....
 
31.
Stahl, M., et al. (2021). Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-816-0657-8.
 
32.
Starościak, J. (1975). Prawo administracyjne, Warszawa.
 
33.
Strużewska-Smirnow, J. (2015). Weryfikacja klauzul tajności w teorii i praktyce, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 13/15, 228-242. ISSN 2080-1335.
 
34.
Szpor, G. (2016). Jawność i jej ograniczenia, t. I, Idee i pojęcia, Warszawa 2016. ISBN 978-83-255-8820-5.
 
35.
Szpor, G., Szmulik, B. (2015). Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom IX, Warszawa” C.H. Beck. ISBN 978-83-255-7664-6.
 
36.
Szydło, M. (2004). Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe w unijnym porządku prawnym. Studia Europejskie 1, 87-107. ISSN: 1428-149X.
 
37.
Zabłocka, M., (2016). U źródeł zasady ’audiatur et altera pars, Zeszyty Prawnicze 16.4, 5-10. ISSN 1643-8183.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031