Dynamika źródeł powstawania prawa od prawa rzymskiego do cyberprzestrzeni
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 30-11-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-12-2018
 
 
Data akceptacji: 23-01-2019
 
 
Data publikacji: 04-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bronisław Sitek   

WSGE
 
 
JoMS 2018;39(4):185-199
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedmiotem opracowania jest ukazanie dynamiki rozwoju źródeł powstawania prawa. Obecnie, dominująca jeszcze w pewnym stopniu pozytywistyczna koncepcja prawa, determinuje spostrzeganie samego prawa jako takiego.

Materiał i metody:
Problem dynamiki rozwoju źródeł powstawania prawa można zauważyć już w prawie rzymskim, czego świadomość mieli przede wszystkim prudentes. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, według którego konieczne jest odejście od statycznej koncepcji źródeł powstawania prawa. twierdzenie to wymuszone jest zachodzącymi zmianami globalizacyjnymi. Celem pracy jest ukazanie tego procesu na przykładzie prawa unijnego oraz wpływu cyberprzestrzeni na prawo.

Wyniki:
Wynikiem końcowym opracowania jest wskazanie potrzeby powiązania pracy prawników z nowymi technologiami oraz uwzględnianie nowych zjawisk społecznych, zwłaszcza związanych z cyberprzestrzenią w procesie tworzenia prawa.

Wnioski:
Zmiany technologiczne zmuszają ustawodawcę do gruntownego przemyślenia koncepcji stanowienia prawa, zwłaszcza procedur.

 
REFERENCJE (29)
1.
Aleksandrowicz, T. R. (2016). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, Przegląd Bezpieczeństwa Wnętrznego 15, s. 11-28. ISSN 2080-1335.
 
2.
Barcik, J., Wentkowska A. (2008). Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325502737.
 
3.
Dajczak, W. (2005). Problem “ponadczasowości” zasad prawa rzymskiego: uwagi w dyskusji o „nowej europejskiej kulturze prawnej”, Zeszyty Prawnicze 5/2, s. 7-22.
 
4.
Danielsen, D. (2011). Economic approaches to global regulation: expanding the international law and economics paradigm. Journal of International Business & Law, 10/23, s. 23-90. ISSN 2151-7649.
 
5.
Feenstra, R. (1993). L'application de la loi Aquilia en cas d'homicide d'un homme libre de l’époque classique à celle de Justinien, [w] Mélanges Wubbe, Fribourg: Wyd. Uniwersytetu we Fryburgu, s. 141-160. ISBN 2827106256.
 
6.
Furmanek, P. (2001). Recepcja prawa rzymskiego - średniowiecze i czasy nowożytne, Studenckie Zeszyty Naukowe 4/6/, s. 46-54. ISSN 1506-8285.
 
7.
Gaja, G., Adinolfi, A.(2012). Introduzione al diritto dell’Unione Europea, Bari: Laterza. ISBN 97888042099192.
 
8.
Giaro, T. 2007. Interpretacja jako źródło prawa – dawniej i dziś, Studia Prawnoustrojowe 7, s. 243-253.
 
9.
Izdebski, H. (2011). Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa: lexisNexis. ISBN 9788376206790.
 
10.
Johnson, D.R., Post, D. (1996). Law and Borders - The Rise of law in Cyberspace, Stnadford Law Review, vol. 48, No 5, s. 1367-1402. ISSN 0038-9765.
 
11.
Jolowicz, H. F. (1957). Roman foundations of modern law. Oxford: University Press. ISBN 9780198251194.
 
12.
Kupiszewski, H. (1988). Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa: PWN. ISBN 830108278X.
 
13.
Kuryłowicz, M. (2003). Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 832272044.
 
14.
Levy, E. (1942). Reflections on the First" Reception" of Roman Law in Germanic States, The American Historical Review 48, s. 20-29. ISSN 0002-8762.
 
15.
Litewski, W. (1989). Historia źródeł prawa rzymskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 8301096349.
 
16.
Lukash, S. (2015). Rynek internetowy jako żródło rozwoju biznesu, Journal of Modern Science 3/26, s. 383-395. ISSN 1734-2031.
 
17.
Potrzeszcz, J. (2005). Pozytywistyczna a niepozytywistyczna koncepcja prawa, Roczniki Nauk Prawnych 15/ 1, s. 7-37. ISSN 1507-7896.
 
18.
Sitek, B. (1999). Prawo rzymsko-holenderskie. Współczesne zastosowanie prawa rzymskiego, [w:] T. Maciejewski (red.), Dzieje wymiaru sprawiedliwości, Koszalin: BWSH, s. 33-45. ISBN 8387739502.
 
19.
Somma, A. (2005): P.G. Monateri, T. Giaro, A. Somma, Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamenti di prospettiva, Roma: Carocci, s. 169-261. ISBN 8843033549.
 
20.
Stępień, K. (1995). Afirmacja prawa naturalnego czy pozytywizm prawniczy, Człowiek w kulturze, 6-7/1995, s. 251-260. ISSN 1230-4492.
 
21.
Szczerbowski, J.J. (2017). Legalizacja kryptowaluty Bitcoin. Aspekty cywilnoprawne, Journal of Modern Science 4/35, s. 91-104. ISSN 1734-2031.
 
22.
Święcicka, P. (2008). Lex Aquilia de damno - problemy z datacją ustawy, Krakowskie Studia Prawnicze: Zeszyt poświęcony pamięci Prof. Stanisława Płazy, Kraków, s. 17-32. ISSN 0023-4478.
 
23.
Wieacker, F. (1981). The importance of Roman law for western civilization and western legal thought 4 B.C., International and Comparative Law Review 4, s. 257-281. ISSN 1213–8770.
 
24.
Worona, J. (2017). Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy, praca doktorska, Białystok: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku.
 
25.
Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2015, ISBN 9789279491139.
 
26.
Zawisza, J. (2015). Cyberprzestrzeń jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, Journal of Modern Science 4/27, s. 403-416. ISSN 1734-2031.
 
27.
Such-Pyrgiel, M. (2014). Legal changes against the family and single people in twenty. first century in Poland w: Annales Universitatis Apilenis Series Jurisprudentia JURISPRUDENTIA,. ISSN 1454-4075, Volume 17/2014 ,pp. 148–156.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2018a). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej w: Społeczne ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości,. s. 39–56. ISBN 9788362753956.
 
29.
Such-Pyrgiel, M. (2018b). The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society – Selected Issues. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335–2741, pp. 162‑177. Dostępne na: http://doi.org/10.24040/politi... DOI: http://doi.org/10.24040/politi....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top