Edukacyjno-wychowawcza rola rodziny w kształtowaniu kultury i poczucia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 06-02-2020
 
 
JoMS 2019;43(4):9-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cyberprzestrzeń, przestrzeń wirtualna, iluzja świata ułatwia wymianę i gromadzenie informacji, jak również komunikację pomiędzy człowiekiem a komputerem oraz pomiędzy obywatelami. Stanowi szansę dla rozwoju jednostki, jest także jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa, przede wszystkim osób małoletnich. Celem artykułu jest ukazanie zagrożeń cyberświata i możliwości ich niwelowania dzięki właściwym postawom i zachowaniom rodziców. Na podstawie analizy literatury i danych statystycznych można stwierdzić, iż u coraz większej grupy małoletnich zauważalne są objawy uzależnienia, a obserwując dane Głównego Urzędu Statystycznego, zauważa się, że dostęp dzieci i młodzieży do mediów cyfrowych od 2012 r. wykazuje stałą tendencję wzrostową (w 2017 r. aż 98,9% gospodarstw, w których są dzieci, miało dostęp do Internetu), co może powodować, że problem patologicznych zachowań dotyczących dzieci w cyberświecie również będzie wzrastał i stale ewoluował wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie. Niebezpieczne gry, takie jak: Błękitny Wieloryb, Wróżka ognia, Momo Challenge, zjawiska takie jak: cyberbullying, cyberpornografia, pedofilia w sieci, seksting, wpływają nie tylko na ich osobowość i funkcjonowanie, ale stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. Dlatego tak ważne jest edukowanie nie tylko dzieci, ale również ich rodziców, tak by mogli strzec swoich podopiecznych w sieci, ale także by uczyli ich prawidłowych zachowań. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej Autorka wyjaśnia i omawia zagrożenia istniejące w cyberprzestrzeni. Druga część to rozważania o edukacyjnej i wychowawczej roli rodziny i możliwościach ochrony przed tymi zagrożeniami poprzez m.in. kształtowanie kultury bezpieczeństwa małoletnich w cyberświecie. Autorka stawia tezę, iż bez świadomych działań opiekunów nie można skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom związanym z cyberświatem, a tym samym doprowadza się do kształtowania się jednostek aspołecznych, nieumiejących żyć i poprawnie funkcjonować w świecie realnym.
 
REFERENCJE (28)
1.
Andrzejewska A.(2014), Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa: Difin; ISBN 9788379302277.
 
2.
Andrzejewska A.(2014), Nowe kompetencje nauczycieli w zakres możliwości i niebezpieczeństw cyberprzestrzeni, w : red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa: Difin; ISBN 9788379302284.
 
3.
Bednarek J.(2012), Cyberprzestrzeń i roboty humonoidalne nowym wyzwaniem edukacji, w: red. Morbitzer J., E. Musiał, Człowiek, media edukacja, Kraków, ISBN 9788372717368.
 
4.
Charkowksa K.(2010), Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, Kraków: Impuls; ISBN 9788375872767.
 
5.
Durka G.(2012), Rola gier komputerowych w życiu młodzieży, w: red. Bębas S., Plis J., Bednarej J. Patologie w cyberświecie, Radom: WSH w Radomiu; ISBN 9788362491223.
 
6.
Gogołek W., Cetera W.(2014), Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ISBN 9788363183585.
 
7.
Grzyb J. (2010), Edukacja dla bezpieczeństwa – cele i treści kształcenia, programy nauczania, w: red. Kaczmarek W, Socha R. , Grzyb J., Wybrane zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, Ełk: Mazurski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli 2010, ISBN 9788393202706.
 
8.
Holtkamp J.(2010), Co ogłupia nasze dzieci?, Kraków: wyd. UJ, ISBN 9788375802122.
 
9.
Kunikowski J.(2000), Wiedza obronna, Warszawa: MON, ISBN 8388185292.
 
10.
Jędrzejko M. , Taper A.(2010), Jak kształtować kontakt dziecka z multimediami?, Warszawa: ASPRA-JR, ISBN 9788375452136.
 
11.
Jędrzejko M.Z, Morońska D.(2015), Cyberzaburzenia-cyberuzależninia, w: red. Jędrzejko M.Z., Kowalski M., Rosik B.P, Uzależnienia behawioralne. Wybrane aspekty, , Pułtusk: wyd. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, ISBN 9788375492248.
 
12.
Kaliszewska K.(2007), Nadmierne używanie internetu, Charakterystyka psychologiczna, Poznań: wyd. UAM, ISBN 9788323218500.
 
13.
Kitler W.(2011), Bezpieczeństwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System, Warszawa: AON, ISBN 9788375231595.
 
14.
Kotomska M.(2012), Przemoc wirtualna, jej skutki i metody przeciwdziałania w:. red. Bębas S., Plis J., Bednarej J. Patologie w cyberświecie, Radom: WSH w Radomiu, ISBN 9788362491223.
 
15.
Leszczyński M.(2011), Bezpieczeństwo Społeczne Polaków wobec wyzwań XXI w, Warszawa Difin, ISBN 9788376415284.
 
16.
Loranty K.(2004), Bezpieczeństwo Społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: AON.
 
17.
Nowak E., Nowak M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin, ISBN 9788376414850.
 
18.
Nowicka E.(2012), Edukacja medialna i osobowość a wychowanie dzieci i młodzieży, w: red. Lewowiecki T., Siemieniecki B. Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń: Adam Marszałek, ISBN 9788377803264.
 
19.
Ogińska-Bulik N.(2010), Uzależnianie od czynności. Mit czy rzeczywistość?, Warszawa: Difin, ISBN 9788376412559.
 
20.
Pieczywok A.(2011), Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, Konteksty zagrożenia wyzwania, Warszawa: AON, ISBN 9788375231625.
 
21.
Pieczywok A.(2012), Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Warszawa: AON, ISBN 9788375231977.
 
22.
Sałysz A. Arcimowicz B.(2009), Przyjaciele w internecie, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN 9788374892438.
 
23.
Stępień R.(1999), Edukacja obronna (edukacja dla bezpieczeństwa), w: Leksykon pojęć dydaktyczno-wychowawczych dowódcy, Warszawa: Bellona, ISBN 8311090653.
 
24.
Supińska J.(1991), Dylematy polityki społecznej, Warszawa: UW, ISBN 834085812.
 
25.
Wojtasik Ł.(2007), Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, raport z badań, Warszawa: FDN i Gemius.
 
26.
Wójcik Sz., Makaruk K.(2014), Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badania ilościowego, Warszawa: FDN.
 
27.
Wrona A.(2014), Ciemna strona sieci - zagrożenia internetowe oraz ich konsekwencje dla uczniów w: red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Zagrożenia Cyberprzestrzeni i Świata Wirtualnego, Warszawa: Difin. ISBN 9788379302284.
 
28.
U S T AWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top