Komunikacja w relacji pomocowej – aspekt suicydologiczny
 
Więcej
Ukryj
1
UMCS w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 30-04-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-01-2020
 
 
Data akceptacji: 06-02-2020
 
 
Data publikacji: 06-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marlena Wanda Stradomska   

UMCS w Lublinie
 
 
JoMS 2019;43(4):31-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Niniejsza praca stanowi konkluzję rozważań związanych z tematyką komunikacji w sytuacji pomocowej. Przeanalizowana została komunikacja pacjent - wolontariusz w placówce psychiatrycznej.

Materiał i metody:
W pracy zaprezentowana zostanie jedna, wybrana, metoda projekcyjna, z baterii kwestionariuszy przeprowadzanych od 2014 roku. W badaniach uczestniczyły osoby w wieku wyłaniającej się dorosłości (19-26 lat), większość z nich pochodzi z województwa lubelskiego. Ostatecznie uwzględniono odpowiedzi 120 wolontariuszek działających w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Lublinie (Wolontariat Klinika Psychiatryczna).

Wyniki:
Wyniki badań świadczą także o znaczeniu innych zasobów psychologicznych w radzeniu sobie ze stresem, chociażby w miejscu pracy. Wyniki przeprowadzonych analiz mogą wpisać się w dyskusję nad definicją i funkcjonowaniem wolontariatu jako zjawiska, które wciąż nie pozostaje w kręgu zainteresowań badawczych nauk społecznych. Wolontariusze są charakterystyczną grupą, która nieodpłatnie zajmuje się różnorodnymi działaniami pomocowymi, przy czym jakość i zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia są znaczne.

Wnioski:
Praca ma zatem wymiar teoretyczno-praktyczny w związku z załączonymi elementami dotyczącymi metod projekcyjnych, za pomocą, których można uzyskać więcej informacji od grupy badawczej. Komunikacja w sytuacji hospitalizacji, leczenia jest bardzo złożonym aspektem. Model powstał na wskutek podejmowanych badań naukowych w placówkach psychiatrycznych. Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym, po próbie samobójczej czy wówczas gdy cierpi na zaburzenia natury psychicznej związana jest z wieloma instytucjami. Bardzo często leczenie polega nie tylko na farmakoterapii, psychoterapii, a także terapii zajęciowej.

 
REFERENCJE (28)
1.
Anthony,T.M.(1994).Dlaczego?Czylisamobójstwoiinnezagrożeniawiekudorastania,Warszawa.
 
2.
Barłóg,M.,Stradomska,M.(2015a).Streszawodowyupracowników.
 
3.
afunkcjonowanieirozwójprzedsiębiorstwa. W:W.Załoga,J.Woźniak,W.Wereda(red.),Kształtowanierozwojuwspółczesnegoprzedsiębiorstwa,Warszawa:WojskowaAkademiaTechniczna,s.148–155.ISBN9788379380350.
 
4.
Barłóg,M.,Stradomska,M.(2015b).StreszawodowywgrupiewolontariuszyklinikmedycznychwLublinie. W:K.Barłóg(red.),Wsparciewczesnorozwojowedziecizagrożonychniepełnosprawnościąiniepełnosprawnych,Rzeszów:UR,s.159–171.ISBN9788379961962.
 
5.
Brzeziński,J.M. (2003).Metodologiabadańpsychologicznych,Warszawa:WydawnictwoNaukowePWN,s.34.ISBN8301140410.
 
6.
Brzozowska,A.(2002).Czynnikiryzykapróbsamobójczychdzieciimłodzieży. W: B.Hołyst,M.Staniaszek,M.Binczycka-Anholcer(red.),Samobójstwo, Warszawa:PolskieTowarzystwoHigienyPsychicznej,s.207–216.ISBN8391361624.
 
7.
DamasioA.(1999).BłądKartezjusza.Emocje,rozumiludzkimózg,Poznań: DomWydawniczyREBIS,s.155–164.ISBN8371205880.
 
8.
Damasio,(2000).Tajemnicaświadomości.Jakciałoiemocjewspółtworząświadomość, Poznań: DomWydawniczyREBIS,s.44–45.ISBN8373010017.
 
9.
Filipiak,S.(2009).Kryzyswartościowaniauosóbpopróbachsamobójczychwokresiewczesnejdorosłości–doniesieniezbadań.W:G.E.Kwiatkowska,M.Filipiak(red.),PsychologiczneispołecznedylematymłodzieżyXXIwieku, Lublin: UMCS,s.147–155.ISBN9788322730492.
 
10.
Gmitrowicz,A.(1994).Wskaźnikiorganicznegouszkodzeniaośrodkowegoukładunerwowegoudzieciimłodzieżywopiniiekspertów,„PostępyPsychiatriiiNeurologii” nr 3,s.417–448.ISSN1230–2813.
 
11.
Gmitrowicz,A.,Rosa,K.(2002).Badaniezwiązkupomiędzyczynnikamichorobowymiispołecznymiazachowaniamisamobójczymiumłodzieży. W:B.Hołyst,M.Staniaszek,M.Binczycka-Anholcer(red.), Samobójstwo, Warszawa:PolskieTowarzystwoHigienyPsychicznej,s.179–189.ISBN8391361624.
 
12.
Górecki,M.(2010).Podłożemotywacyjnepracywolontariackiej. W:Pedagogikaspołeczna.Przestrzenieżyciaiedukacji.KsięgapamiątkowadedykowanaProfesorowiTadeuszowiPilchowi,M.Konopczyński,W.Theiss,M.Winiarski (red.),Warszawa: „Pedagogium”–WyższaSzkołaPedagogikiResocjalizacyjnej.ISBN9788361303602.
 
13.
Hołyst,B.(1991).Przywróceniżyciu.Warszawa:PWN,s.111.ISBN830110256X.
 
14.
Hołyst,B.(1994).Kryminologia,Warszawa:WydawnictwoNaukowePWN.ISBN8301112530.
 
15.
Hołyst,B.(1996).Nagranicyżyciaiśmierci.Warszawa:Wydawnictwo„69”,AgencjaWydawnicza„CinderellaBooks”.ISBN8386245069.
 
16.
Hołyst,B.(1997).Wiktymologia,Warszawa:WydawnictwoPrawniczePWN.ISBN8386702907.
 
17.
Hołyst,B.(2012).Suicydologia.Warszawa:LexisNexis.ISBN9788376206905.
 
18.
Jordan,P.(2009).Przyjaznykrąg.W:M.Bełdowska (red.),Wolontariatwośrodkachpomocyspołecznej,wyd.2, Katowice: WydawnictwoStowarzyszenieCentrumWolontariatu.ISBN9788392681106.
 
19.
Laskowski,W.(2014).Próbacałościowegoujęciakomunikacji,„PrzeglądFilozoficzno-Literacki”nr2(39),s. 303–325.ISSN1643-2045.
 
20.
Maison,D.(2010)Jakościowemetodybadańmarketingowych,Warszawa:WydawnictwoPWN,s.166–198.ISBN9788301164249.
 
21.
Młynek,K.(2015).Definiowaniekomunikacji.Conależywziąćpoduwagę,abystworzyćwłasnądefinicjękomunikacji.W:M.Wendland (red.),Historiaideikomunikacji,Poznań:WydawnictwoNaukoweUAM,s.203–225.ISBN9788323228882.
 
22.
Muszyński,Z.(2008).Komunikowaniezpunktuwidzeniakognitywistyki.W:K.Stępnik,M.Rajewski(red.),Mediastudies:refleksjanadstanemobecnym,Lublin:WydawnictwoUniwersytetuMariiCurie-Skłodowskie,s.65–77.ISBN9788322727690.
 
23.
Namysłowska,I.(1995).Samobójstwawśródmłodzieży,„Psychiatria-Neurologia”nr3,s.2–6.
 
24.
Ochman,M.,JordanP.(2000).Jakpracowaćzwolontariuszami, Warszawa: BiuroObsługiRuchuInicjatywSamopomocowychBORIS,CentrumWolontariatuwWarszawie.
 
25.
Ogińska-Bulik,N.(2006).Streszawodowywzawodachusługspołecznych.Źródła–konsekwencje–zapobieganie.Warszawa:Difin.ISBN8372516472.
 
26.
Rustecka-Krawczyk,A.(2012).Wposzukiwaniuczynnikówchroniącychmłodzieżzgrupyryzyka.„DzieckoKrzywdzone”nr3(40),s.46–61.ISSN1644-6526.
 
27.
Werner,E.E.(1986).Resilientoffspringofalkoholics:alongitudinalstudyfrombirthtoage18,„JournalofStudiesonAlcohol”nr47,s.34–40.ISSN0096-882X.
 
28.
Załęski,J.(1992).Obrazrodzicówumłodzieżydokonującejpróbysamobójczej, „ZdrowiePsychiczne”nr1–2,s.186–190.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top