Dynamics of sources of law formation - from Roman law to cyberspace
 
More details
Hide details
1
WSGE
 
 
Submission date: 2018-11-30
 
 
Final revision date: 2018-12-20
 
 
Acceptance date: 2019-01-23
 
 
Publication date: 2019-02-04
 
 
Corresponding author
Bronisław Sitek   

WSGE
 
 
JoMS 2018;39(4):185-199
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The subject of the study is to show the dynamics of development of the sources of law formation. The positivist concept, which is still dominant to a certain extent, determines the perception of the law itself.

Material and methods:
The problem of the dynamics of the development of the sources of law formation can already be seen in Roman law, which prudentes were aware of. The hypothesis is the assertion that it is necessary to move away from the static concept of the sources of law formation. This statement is forced by the ongoing globalization changes. The aim of this work is to show this process on the example of the European Union’s law and the impact of cyberspace on the law.

Results:
The final result of the study is an indication of the need to link the work of lawyers with the new technologies and to take into account new social phenomena, especially those related to cyberspace in the law-making process.

Conclusions:
Technological changes force the legislator to thoroughly rethink the concept of law-making, especially procedures.

 
REFERENCES (29)
1.
Aleksandrowicz, T. R. (2016). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, Przegląd Bezpieczeństwa Wnętrznego 15, s. 11-28. ISSN 2080-1335.
 
2.
Barcik, J., Wentkowska A. (2008). Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325502737.
 
3.
Dajczak, W. (2005). Problem “ponadczasowości” zasad prawa rzymskiego: uwagi w dyskusji o „nowej europejskiej kulturze prawnej”, Zeszyty Prawnicze 5/2, s. 7-22.
 
4.
Danielsen, D. (2011). Economic approaches to global regulation: expanding the international law and economics paradigm. Journal of International Business & Law, 10/23, s. 23-90. ISSN 2151-7649.
 
5.
Feenstra, R. (1993). L'application de la loi Aquilia en cas d'homicide d'un homme libre de l’époque classique à celle de Justinien, [w] Mélanges Wubbe, Fribourg: Wyd. Uniwersytetu we Fryburgu, s. 141-160. ISBN 2827106256.
 
6.
Furmanek, P. (2001). Recepcja prawa rzymskiego - średniowiecze i czasy nowożytne, Studenckie Zeszyty Naukowe 4/6/, s. 46-54. ISSN 1506-8285.
 
7.
Gaja, G., Adinolfi, A.(2012). Introduzione al diritto dell’Unione Europea, Bari: Laterza. ISBN 97888042099192.
 
8.
Giaro, T. 2007. Interpretacja jako źródło prawa – dawniej i dziś, Studia Prawnoustrojowe 7, s. 243-253.
 
9.
Izdebski, H. (2011). Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa: lexisNexis. ISBN 9788376206790.
 
10.
Johnson, D.R., Post, D. (1996). Law and Borders - The Rise of law in Cyberspace, Stnadford Law Review, vol. 48, No 5, s. 1367-1402. ISSN 0038-9765.
 
11.
Jolowicz, H. F. (1957). Roman foundations of modern law. Oxford: University Press. ISBN 9780198251194.
 
12.
Kupiszewski, H. (1988). Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa: PWN. ISBN 830108278X.
 
13.
Kuryłowicz, M. (2003). Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 832272044.
 
14.
Levy, E. (1942). Reflections on the First" Reception" of Roman Law in Germanic States, The American Historical Review 48, s. 20-29. ISSN 0002-8762.
 
15.
Litewski, W. (1989). Historia źródeł prawa rzymskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 8301096349.
 
16.
Lukash, S. (2015). Rynek internetowy jako żródło rozwoju biznesu, Journal of Modern Science 3/26, s. 383-395. ISSN 1734-2031.
 
17.
Potrzeszcz, J. (2005). Pozytywistyczna a niepozytywistyczna koncepcja prawa, Roczniki Nauk Prawnych 15/ 1, s. 7-37. ISSN 1507-7896.
 
18.
Sitek, B. (1999). Prawo rzymsko-holenderskie. Współczesne zastosowanie prawa rzymskiego, [w:] T. Maciejewski (red.), Dzieje wymiaru sprawiedliwości, Koszalin: BWSH, s. 33-45. ISBN 8387739502.
 
19.
Somma, A. (2005): P.G. Monateri, T. Giaro, A. Somma, Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamenti di prospettiva, Roma: Carocci, s. 169-261. ISBN 8843033549.
 
20.
Stępień, K. (1995). Afirmacja prawa naturalnego czy pozytywizm prawniczy, Człowiek w kulturze, 6-7/1995, s. 251-260. ISSN 1230-4492.
 
21.
Szczerbowski, J.J. (2017). Legalizacja kryptowaluty Bitcoin. Aspekty cywilnoprawne, Journal of Modern Science 4/35, s. 91-104. ISSN 1734-2031.
 
22.
Święcicka, P. (2008). Lex Aquilia de damno - problemy z datacją ustawy, Krakowskie Studia Prawnicze: Zeszyt poświęcony pamięci Prof. Stanisława Płazy, Kraków, s. 17-32. ISSN 0023-4478.
 
23.
Wieacker, F. (1981). The importance of Roman law for western civilization and western legal thought 4 B.C., International and Comparative Law Review 4, s. 257-281. ISSN 1213–8770.
 
24.
Worona, J. (2017). Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy, praca doktorska, Białystok: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku.
 
25.
Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2015, ISBN 9789279491139.
 
26.
Zawisza, J. (2015). Cyberprzestrzeń jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, Journal of Modern Science 4/27, s. 403-416. ISSN 1734-2031.
 
27.
Such-Pyrgiel, M. (2014). Legal changes against the family and single people in twenty. first century in Poland w: Annales Universitatis Apilenis Series Jurisprudentia JURISPRUDENTIA,. ISSN 1454-4075, Volume 17/2014 ,pp. 148–156.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2018a). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej w: Społeczne ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości,. s. 39–56. ISBN 9788362753956.
 
29.
Such-Pyrgiel, M. (2018b). The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society – Selected Issues. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335–2741, pp. 162‑177. Dostępne na: http://doi.org/10.24040/politi... DOI: http://doi.org/10.24040/politi....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top