Dowodzenie w Policji – koncepcja zmian w zakresie dowodzenia formacją
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 14-03-2022
 
 
Data akceptacji: 06-05-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Sylwester Smoleński   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2022;48(1):343-364
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Dynamiczny rozkwit cywilizacji ludzkiej, jaki obserwujemy na przełomie XX i XXI wieku, generuje niestety rozwój nie tylko pozytywnych zjawisk. Musimy więc ciągle doskonalić systemy zarządzania kryzysowego. Celem podjętych badań było doskonalenie systemu dowodzenia Policji.

Materiał i metody:
W trakcie prowadzonych badań stosowano zarówno metody teoretyczne, jak i metody empiryczne. W badaniach zastosowane zostały następujące metody badawcze: teoretyczne – analizy, syntezy, abstrahowania, analogii, dedukcji; empiryczne – obserwacji, zbierania sądów.

Wyniki:
W artykule zaprezentowano dowodzenie w Policji, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad dowodzenia. W rozdziale opisano również hierarchiczność obowiązującą w Policji, jako element wywierający wpływ na funkcjonowanie łańcucha dowodzenia.

Wnioski:
Autor w artykule systematyzuje i opisuje zagadnienia z obszaru dowodzenia w Policji. Na zakończenie przedstawiono propozycje zmian, jakich należy dokonać w policyjnym systemie dowodzenia formacją.

 
REFERENCJE (22)
1.
Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
2.
Bieras, A. (2019). Bezpieczeństwo imprez masowych w obiektach zamkniętych. Proces zarządzania, dowodzenia służbami odpowiedzialnymi za jego realizację w czasie ich trwania na przykładzie turnieju euro 2016 w piłce ręcznej w hali spodek w Katowicach. W: „Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa”,– rok XII, nr 1(42), s. 309–311.
 
3.
Builder, C.H., Bankes, S.C., Nordin, R. (1999). Command concepts a theory derived from the practice of command and control, 11. RAND, Santa Monica – USA.
 
4.
Ciborowski, L. (2010). Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach zhierarchizowanych. „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, nr 4(12), s. 83.
 
5.
Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (red.) (2017). Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, „CNBOP-PIB”, s. 140.
 
6.
Doctrine for the Armed Forces of the United States. (2013), GL-5. Waszyngton – USA.
 
7.
Kręcikij, J., Wołejszo, J. (2007). (red.). Podstawy dowodzenia. Warszawa: –AON, s. 14–16, 34, 61.
 
8.
Łepkowski, W. (red.). (2002). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON, s. 26.
 
9.
Michniak, J. (2003). Dowodzenie w teorii i praktyce wojsk. Warszawa: AON, s 1.
 
10.
Michniak, J.W. (2003). Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych. Warszawa: AON, s. 65.
 
11.
Nepelski, M., Struniawski, J. (2013). Modelowy profil decydenta w procesie dowodzenia operacjami policyjnymi. W: Bednarek, W., Ukleja, A. (red.), Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu–. Józefów: WSGE, s. 197–208.
 
12.
Piątkowski, A. (2018). Kierowanie i dowodzenie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w polskim systemie konstytucyjnym–. „Przegląd Sejmowy”, nr 5, s. 59–74.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1236 ze zm.).
 
14.
Sitek, M. (2016). Prawa człowieka wobec nowych technik zabijania – wojna robotów. W: Sitek, M., Winogrodzki, G., Roman, Ł. (red.), Współczesne konteksty bezpieczeństwa–. Józefów: WSGE, s. 29–44.
 
15.
Skarbek, W.W. (2013), Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 68.
 
16.
Smoleński, S. (2017). Dowodzenie połączonymi siłami policyjno-wojskowymi w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju. Rozprawa doktorska. ASzWoj.
 
17.
Smoleński, S. (2018). Uruchamianie wsparcia z Sił Zbrojnych RP dla Policji. „Przegląd Policyjny”, nr 3(131), s. 67.
 
18.
Stęplewski, B. (2017). Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego–. Oficyna Wydawnicza AFM, s. 55–66.
 
19.
Struniawski, J. (2014). Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych. WSPol, s. 138.
 
20.
Strzoda, M. (2005). Techniki zarządzania w organizacji zhierarchizowanej. Warszawa: AON, s. 15 i 27.
 
21.
Such-Pyrgiel, M., Gołębiowska, A. (2021). Wstęp. W: Such-Pyrgiel, M., Gołębiowska, A. (red.), Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – aspekty prawne, organizacyjne i społeczne. Warszawa: SGSP, s. 5.
 
22.
Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi (Dz.Urz. KGP z 2020 r. poz. 35).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top