Command in the Police – the concept of changes in the area of formation command
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2022-03-14
 
 
Acceptance date: 2022-05-06
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Sylwester Smoleński   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2022;48(1):343-364
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The dynamic development of human civilization at the turn of the 20th and 21st centuries unfortunately generates not only positive developments. So we need to constantly improve crisis management systems. The purpose of the research was to improve the police command system.

Material and methods:
Both theoretical methods and empirical methods were used in the course of the research. The following research methods were used in the research: theoretical - analysis, synthesis, abstraction, analogy, deduction; empirical - observation, collection of opinions.

Results:
The article presents the command in the Police, with particular emphasis on the rules of command applicable in the police. The article also describes the hierarchical nature of the Police, as an element that influences the functioning of the chain of command.

Conclusions:
In the article the author systematized and described the issues of command in the Police. Finally, the author presents the proposed changes and amendments that, in his opinion, should be introduced in the system of command of the police formation.

 
REFERENCES (22)
1.
Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
2.
Bieras, A. (2019). Bezpieczeństwo imprez masowych w obiektach zamkniętych. Proces zarządzania, dowodzenia służbami odpowiedzialnymi za jego realizację w czasie ich trwania na przykładzie turnieju euro 2016 w piłce ręcznej w hali spodek w Katowicach. W: „Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa”,– rok XII, nr 1(42), s. 309–311.
 
3.
Builder, C.H., Bankes, S.C., Nordin, R. (1999). Command concepts a theory derived from the practice of command and control, 11. RAND, Santa Monica – USA.
 
4.
Ciborowski, L. (2010). Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach zhierarchizowanych. „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, nr 4(12), s. 83.
 
5.
Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (red.) (2017). Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, „CNBOP-PIB”, s. 140.
 
6.
Doctrine for the Armed Forces of the United States. (2013), GL-5. Waszyngton – USA.
 
7.
Kręcikij, J., Wołejszo, J. (2007). (red.). Podstawy dowodzenia. Warszawa: –AON, s. 14–16, 34, 61.
 
8.
Łepkowski, W. (red.). (2002). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON, s. 26.
 
9.
Michniak, J. (2003). Dowodzenie w teorii i praktyce wojsk. Warszawa: AON, s 1.
 
10.
Michniak, J.W. (2003). Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych. Warszawa: AON, s. 65.
 
11.
Nepelski, M., Struniawski, J. (2013). Modelowy profil decydenta w procesie dowodzenia operacjami policyjnymi. W: Bednarek, W., Ukleja, A. (red.), Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu–. Józefów: WSGE, s. 197–208.
 
12.
Piątkowski, A. (2018). Kierowanie i dowodzenie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w polskim systemie konstytucyjnym–. „Przegląd Sejmowy”, nr 5, s. 59–74.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1236 ze zm.).
 
14.
Sitek, M. (2016). Prawa człowieka wobec nowych technik zabijania – wojna robotów. W: Sitek, M., Winogrodzki, G., Roman, Ł. (red.), Współczesne konteksty bezpieczeństwa–. Józefów: WSGE, s. 29–44.
 
15.
Skarbek, W.W. (2013), Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 68.
 
16.
Smoleński, S. (2017). Dowodzenie połączonymi siłami policyjno-wojskowymi w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju. Rozprawa doktorska. ASzWoj.
 
17.
Smoleński, S. (2018). Uruchamianie wsparcia z Sił Zbrojnych RP dla Policji. „Przegląd Policyjny”, nr 3(131), s. 67.
 
18.
Stęplewski, B. (2017). Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego–. Oficyna Wydawnicza AFM, s. 55–66.
 
19.
Struniawski, J. (2014). Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych. WSPol, s. 138.
 
20.
Strzoda, M. (2005). Techniki zarządzania w organizacji zhierarchizowanej. Warszawa: AON, s. 15 i 27.
 
21.
Such-Pyrgiel, M., Gołębiowska, A. (2021). Wstęp. W: Such-Pyrgiel, M., Gołębiowska, A. (red.), Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – aspekty prawne, organizacyjne i społeczne. Warszawa: SGSP, s. 5.
 
22.
Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi (Dz.Urz. KGP z 2020 r. poz. 35).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top