Limitations on the transparency of public administration activities due to the privacy of an individual
 
More details
Hide details
1
WSGE
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Dasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2022-05-10
 
 
Acceptance date: 2022-06-09
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Bronisław Sitek   

WSGE
 
 
JoMS 2022;48(1):323-342
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Global reality is primarily characterized by multiculturalism and, at the same time, by a conflict of values. Among other things, this phenomenon occurs between the principle of openness of public administration activities and the right to privacy. Contemporary public administration, broadly understood, has a huge amount of data or information on private individuals. Unauthorized or unlawful disclosure may be considered by the courts as a violation of the right to privacy. The aim of the study is to analyze, not only the confrontation of the principle of transparency of public administration activities with the right to privacy, but also to present examples of possible areas of conflict. The research hypothesis is the statement that it is not always possible to fully implement the right of access to public information due to the need to protect the right to privacy. The basis for the analysis of the issue in question is the dogmatic interpretation of the provisions of international, EU and Polish law as well as the analysis of jurisprudence.
 
REFERENCES (37)
1.
Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-4095-1.
 
2.
Bidziński, M., Chmaj M., Szustakiewicz, P. (2018). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-812-8366-3.
 
3.
Bomba, K. (2014). Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych w przepisach prawa pracy – wybrane zagadnienia. Journal of Modern Science, 4.23, ss. 141-156. ISSN 1734-2031.
 
4.
Braciak, J. (2002). Prawo do prywatności. w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP (ss. 270-283). Warszawa: C.H. Beck, s. 278. ISBN 83-7110-173-2.
 
5.
Braciak, J. (2004). Prawo do prywatności, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. ISBN 83-7059-664-9.
 
6.
Bułajewski, S., Ossowska-Salamonowicz, D. (2016). Jawność działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego–wybrane zagadnienia. Journal of Modern Science 4.31, ss. 395-414. ISSN 1734-2031.
 
7.
Chmaj, M., Urbaniak, M. (2022). Komentarz do Konstytucji RP, Warszawa: Difin. ISBN 978-83-8270-034-3.
 
8.
Chmielewski, J. (2019). Jawność postępowania administracyjnego a zasada zaufania do władz publicznych–kontekst społeczny i normatywny. Przegląd Prawa Publicznego 7-8, s. 44-57; ISSN 1896-8996.
 
9.
Cieślak, Z. (2013). Jawność i jej ograniczenia, t. 2, Podstawy aksjologiczne, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-6188-8.
 
10.
Ciućkowska, K. (2021). Prawo do bycia zapomnianym a dostępność w wyszukiwarkach internetowych informacji odnoszących się do życia zawodowego osoby fizycznej. Studia Prawnoustrojowe 53, s. 55-64. ISSN 1644-0412.
 
11.
Czarnecki, P., Światłowski, A. (2015). Prawo do prywatności i zasada prawdy materialnej w kontekście pozyskiwania i wykorzystywania informacji relewantnych procesowo, 1-20. Dostęp 6.05.2022 z https://www.law.uj.edu.pl/~kpk....
 
12.
Golka-Jastrząb, E. (2017). Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w najnowszym orzecznictwie ETPCz. w: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska Myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 135-142. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 140. ISBN 978-83-8019-713-8.
 
13.
Gutowska, A. (2006). Specyfika rodzicielstwa adopcyjnego, Roczniki Psychologiczne, nr 3, 7-27. ISSN 1507-7888.
 
14.
Guzik-Makaruk, E.W., Wojewoda, E. (2016). Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum–wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Temida 2, 163-181. ISSN 1642-0438.
 
15.
Hencovská, M. (2013). Karnoprawna ochrona wyborów i referendów w Republice Słowackiej. Journal of Modern Science, 19(4), 249-263. ISSN 1734-2031.
 
16.
Kazimierczuk, M. (2014). Ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, w: M. Sitek, I. Niedziółka, A. Ukleja, Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, 9-26. Józefów: WSGE. ISBN 978-83-62753-45-1.
 
17.
Kmiecik, Z.R. (2008). Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 95-107. ISSN 0035-9629.
 
18.
Kuźlan, L. (1992). Wybrane aspekty funkcjonowania wielkomiejskich małżeństw z adoptowanym dzieckiem, Roczniki Socjologii Rodziny, t. IV, 204-209. ISSN 0867-2059.
 
19.
Sitek, M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa: C.H. Bck. ISBN 978-83-255-8923-3.
 
20.
Majchrzyk-Mikuła, J., Matusiak, M. (2016). Społeczny kontekst funkcjonowania rodziny adopcyjnej po przysposobieniu. Journal of Modern Science, 31(4), 327-354. ISSN 1734-2031.
 
21.
Mednis, A. (2006). Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków: Zakamycze. ISBN 978-83-744-4311-1.
 
22.
Mik, C. (red.) (2016). Jawność i jej ograniczenia, t. XI Standardy Europejskie, C.H. Beck, Warszawa. ISBN 978-83-255-8158-9.
 
23.
Pawlak, A. (2021). Prawo do prywatności w dobie sztucznej inteligencji. w: M. Sitek (red.), Human Rights–Evolution in the digital era, 108-127. Józefów: WSGE. ISBN 978-83-954584-4-6.
 
24.
Pryciak, M. (2010). Prawo do prywatności, Studia Erasmiana Wratislaviensia 4, 211-229. ISSN 2080-332X.
 
25.
Safjan, M. (2006). Prawo do ochrony życia prywatnego. w: Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 210-221. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. ISBN 978-83-950934-6-3.
 
26.
Sitek, B. (2015). Zasada tajności głosowania. Dyskurs pomiędzy historią a ciekawością. w: Acta Iuridica Lebusana, vol. 1, Aktualne problemy prawa wyborczego, 371-383. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. ISBN: 978-83-7842-206-8.
 
27.
Sitek, M. (2016). Prawne problemy transferu piłkarzy wobec prawa do poszanowania życia rodzinnego. Journal of Modern Science, 31(4), 143-156. ISSN 1734-2031.
 
28.
Sitek, M. (2016). Prawo do prywatności w dobie permanentnej inwigilacji wspieranej technikami elektronicznymi. w: B. Sitek (red.), Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, 233-248. Józefów: WSGE. ISBN 978-83-62753-78-9.
 
29.
Sobczak, J. (2008). Dostęp do informacji publicznej–zagadka i parawan, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1, 5-48. ISSN 1731-7517.
 
30.
Sroka, R. (2018). Ustawa o jawności życia publicznego. Wyzwania dla przedsiębiorców. Dostęp 22.08.2018 z https://www.blog.ey.pl/audytsl....
 
31.
Stahl, M., et al. (2021). Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-816-0657-8.
 
32.
Starościak, J. (1975). Prawo administracyjne, Warszawa.
 
33.
Strużewska-Smirnow, J. (2015). Weryfikacja klauzul tajności w teorii i praktyce, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 13/15, 228-242. ISSN 2080-1335.
 
34.
Szpor, G. (2016). Jawność i jej ograniczenia, t. I, Idee i pojęcia, Warszawa 2016. ISBN 978-83-255-8820-5.
 
35.
Szpor, G., Szmulik, B. (2015). Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom IX, Warszawa” C.H. Beck. ISBN 978-83-255-7664-6.
 
36.
Szydło, M. (2004). Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe w unijnym porządku prawnym. Studia Europejskie 1, 87-107. ISSN: 1428-149X.
 
37.
Zabłocka, M., (2016). U źródeł zasady ’audiatur et altera pars, Zeszyty Prawnicze 16.4, 5-10. ISSN 1643-8183.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top