Conformance of the Internet sales systems of Polish regional rail carriers with Regulation (EU) 2021/782 of the European Parliament and of the Council in the aspect of obligation of providing information about the minimal fares
 
More details
Hide details
1
Lublin University of Technology
 
 
Submission date: 2023-11-30
 
 
Acceptance date: 2023-12-06
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Przemysław Kowalik   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):564-578
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The subject of the study is to examine the functioning of the internet sales systems of Polish regional railway carriers with regard to the obligation to inform about the lowest available fare under Regulation (EU) 2021/782 of the European Parliament and of the Council. Due to the complexity of the fare structure used by carriers, there may be cases in which the cheapest fare on a given route may require making a 'non-standard' purchase: purchasing more than one ticket or a ticket for a route different from the one that will actually be travelled.

Material and methods:
he fare structure of carriers and the operation of sales systems to support the abovementioned "non-standard" ticket purchases were examined.

Results:
The results of the research showed that the sales systems of most carriers do not support the abovementioned 'non-standard' purchases through an automatically generated offer. Nevertheless, such a purchase is technically possible, but only through a user's own request.

Conclusions:
As conclusions from the study, de lege ferenda postulates were formulated regarding the clarification of the very provision on the obligation to inform about the lowest cost contained in the Regulation, as well as the rules for the operation of sales systems and the creation of transport tariffs.

 
REFERENCES (24)
1.
Babel, L., Kellerer, H. (2003). Design of tariff zones in public transportation networks: theoretical results and heuristics, 58, 359–374. Math. Meth. Oper. Res. https://doi.org/10.1007/ s001860300311.
 
2.
Hamacher H. W., Schöbel, A. (2001). Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation, 21, 1-18, Berichte des Fraunhofer ITWM.
 
3.
Jasiński, R. (2016). Taryfy regionalne przyciągają pasażerów, 3, 20-21, Rynek Kolejowy.
 
4.
Finez, J. (2014). Ticket Pricing by the French National Railway Company (SNCF), a Historical Sociology of Tariff Setting. From Tariff Equalization to Yield Management (1938–2012), 55 (1), 5-39. Revue française de sociologie.
 
5.
Kowalik, P. (2009). A Price-Oriented Public Transport Tariff System, w: H. Howaniec., W. Waszkielewicz (red.), Marketing, Logistics and People in the Management of Organizations, 209-220. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 
6.
Kowalik, P. (2009). On a fair and convenient public transport tariff system, w: T. Banek (red.), Process Control in Management, 95-107. TNOiK.
 
7.
Kowalik, P. (2010). An improvement of a price-oriented public transport tariff system, w: H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Marketing and Logistics Determinants of Organizations Development, 175-197. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 
8.
Kowalik, P. (2012), O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym, w: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 160-167. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.
 
9.
Kowalik, P. (2013). Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych, 1, 255-261. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne.
 
10.
Kowalik, P. (2014). Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim, w: E. Bojar, T. Żminda., J. Bis (red.), Region i edukacja a procesy rozwojowe, 48-59. Politechnika Lubelska.
 
11.
Kowalik, P. (2016). Błędy w konstrukcji oferty specjalnej Bilet olkuski przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne sp. z o.o., w: M. Olkiewicz, M. Drewniak, D. Bartochowska (red.), Badania i rozwój naukowców w Polsce, 88-99. Wydawnictwo Intellect.
 
12.
Kowalik, P. (2016). Test braku subaddytywności dystansowych taryf przewozowych na przykładzie przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne sp. z o.o., w: M. Drewniak, M. Woźniak, D. Becker-Pestka (red.), Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki, 134-145. Wydawnictwo Intellect.
 
13.
Kowalik, P. (2017). Uwagi do rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców biletów, w: M. Pawełczyk (red.) Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, 95-110. Wydawnictwo Ius Publicum.
 
14.
Kowalik, P. (2017). Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów, w: M. Pawełczyk (red.), Rynek Kolejowy. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania, 189-206. Wydawnictwo Ius Publicum.
 
15.
Kowalik, P. (2018). Metody badania kolejowych taryf pasażerskich w kontekście obowiązków informacyjnych wobec pasażerów wymaganych przez Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007, w: M. Bojar, G. Gliszczyński (red.), Różnorodność zarządzania: wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 227-241. Politechnika Lubelska.
 
16.
Kowalik, P. (2018), Taryfy pasażerskie w regionalnym transporcie kolejowym w Polsce: stan aktualny, skutki dla pasażerów, propozycje zmian, 7, 70-82. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny.
 
17.
Müller-Hannemann, M., Schnee, M. (2005). Paying Less for Train Connections with MOTIS, 1-20, Proceedings of Algorithmic Methods and Models for Optimization of Railways (ATMOS 2005), Palma de Mallorca.
 
18.
Müller-Hannemann, M., Schnee, M. (2007). Finding All Attractive Train Connections by Multi-criteria Pareto, in: F. Geraets et al. (eds.), Railway Optimization 2004. LNCS 4359, 246-263. Springer-Verlag.
 
19.
Schöbel, A., Urban, R. (2022). The Cheapest Ticket Problem in Public Transport, 56 (6), 1432-1451. Transportation Science.
 
20.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dz.U.UE.L.2012.343.32.
 
21.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Dz.U.UE.L.2016.352.1.
 
22.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dz.U.UE.L.2021.172.1.
 
23.
Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dz.U.UE.L.2007.315.14.
 
24.
Study on the prices and quality of rail passenger services, European Commission Directorate General for Mobility and Transport, Final Report April 2016. Dostęp 20.11.2023 z https://transport.ec.europa.eu... system/files2016-09/2016-04-price-quality-rail-pax-services-final-report.pdf.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top