Zgodność internetowych systemów sprzedaży polskich regionalnych przewoźników kolejowych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 w aspekcie obowiązku informowania o najniższych opłatach za przewóz
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology
 
 
Data nadesłania: 30-11-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Kowalik   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):564-578
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedmiotem opracowania jest zbadanie funkcjonowania internetowych systemów sprzedaży polskich regionalnych przewoźników kolejowych w zakresie obowiązku informowania o najniższych dostępnych cenach przejazdu wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782. Z powodu skomplikowanej struktury taryf stosowanych przez przewoźników mogą bowiem wystąpić przypadki, w których najtańszy przejazd na danej trasie może wymagać wykonania zakupu „niestandardowego”: zakupu więcej niż jednego biletu lub też biletu na trasę inną niż ta, która faktycznie będzie przejechana.

Materiał i metody:
Zbadano strukturę taryf przewoźników oraz działanie systemów sprzedaży pod kątem obsługi wspomnianych wyżej „niestandardowych" zakupów biletów.

Wyniki:
Wyniki badań pokazały, że systemy sprzedażowe większości przewoźników nie zapewniają obsługi wyżej wspomnianych „niestandardowych” zakupów poprzez automatycznie wygenerowaną ofertę. Niemniej jednak taki zakup jest technicznie możliwy, ale wyłącznie poprzez samodzielne żądanie użytkownika.

Wnioski:
Jako wnioski z badań sformułowano postulaty de lege ferenda odnośnie doprecyzowania samego przepisu o obowiązku informowania o najniższych kosztach zawartego w rozporządzeniu, jak również zasad działania systemów sprzedażowych oraz tworzenia taryf przewozowych.

 
REFERENCJE (24)
1.
Babel, L., Kellerer, H. (2003). Design of tariff zones in public transportation networks: theoretical results and heuristics, 58, 359–374. Math. Meth. Oper. Res. https://doi.org/10.1007/ s001860300311.
 
2.
Hamacher H. W., Schöbel, A. (2001). Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation, 21, 1-18, Berichte des Fraunhofer ITWM.
 
3.
Jasiński, R. (2016). Taryfy regionalne przyciągają pasażerów, 3, 20-21, Rynek Kolejowy.
 
4.
Finez, J. (2014). Ticket Pricing by the French National Railway Company (SNCF), a Historical Sociology of Tariff Setting. From Tariff Equalization to Yield Management (1938–2012), 55 (1), 5-39. Revue française de sociologie.
 
5.
Kowalik, P. (2009). A Price-Oriented Public Transport Tariff System, w: H. Howaniec., W. Waszkielewicz (red.), Marketing, Logistics and People in the Management of Organizations, 209-220. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 
6.
Kowalik, P. (2009). On a fair and convenient public transport tariff system, w: T. Banek (red.), Process Control in Management, 95-107. TNOiK.
 
7.
Kowalik, P. (2010). An improvement of a price-oriented public transport tariff system, w: H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Marketing and Logistics Determinants of Organizations Development, 175-197. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 
8.
Kowalik, P. (2012), O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym, w: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 160-167. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.
 
9.
Kowalik, P. (2013). Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych, 1, 255-261. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne.
 
10.
Kowalik, P. (2014). Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim, w: E. Bojar, T. Żminda., J. Bis (red.), Region i edukacja a procesy rozwojowe, 48-59. Politechnika Lubelska.
 
11.
Kowalik, P. (2016). Błędy w konstrukcji oferty specjalnej Bilet olkuski przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne sp. z o.o., w: M. Olkiewicz, M. Drewniak, D. Bartochowska (red.), Badania i rozwój naukowców w Polsce, 88-99. Wydawnictwo Intellect.
 
12.
Kowalik, P. (2016). Test braku subaddytywności dystansowych taryf przewozowych na przykładzie przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne sp. z o.o., w: M. Drewniak, M. Woźniak, D. Becker-Pestka (red.), Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki, 134-145. Wydawnictwo Intellect.
 
13.
Kowalik, P. (2017). Uwagi do rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców biletów, w: M. Pawełczyk (red.) Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, 95-110. Wydawnictwo Ius Publicum.
 
14.
Kowalik, P. (2017). Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów, w: M. Pawełczyk (red.), Rynek Kolejowy. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania, 189-206. Wydawnictwo Ius Publicum.
 
15.
Kowalik, P. (2018). Metody badania kolejowych taryf pasażerskich w kontekście obowiązków informacyjnych wobec pasażerów wymaganych przez Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007, w: M. Bojar, G. Gliszczyński (red.), Różnorodność zarządzania: wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 227-241. Politechnika Lubelska.
 
16.
Kowalik, P. (2018), Taryfy pasażerskie w regionalnym transporcie kolejowym w Polsce: stan aktualny, skutki dla pasażerów, propozycje zmian, 7, 70-82. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny.
 
17.
Müller-Hannemann, M., Schnee, M. (2005). Paying Less for Train Connections with MOTIS, 1-20, Proceedings of Algorithmic Methods and Models for Optimization of Railways (ATMOS 2005), Palma de Mallorca.
 
18.
Müller-Hannemann, M., Schnee, M. (2007). Finding All Attractive Train Connections by Multi-criteria Pareto, in: F. Geraets et al. (eds.), Railway Optimization 2004. LNCS 4359, 246-263. Springer-Verlag.
 
19.
Schöbel, A., Urban, R. (2022). The Cheapest Ticket Problem in Public Transport, 56 (6), 1432-1451. Transportation Science.
 
20.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dz.U.UE.L.2012.343.32.
 
21.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Dz.U.UE.L.2016.352.1.
 
22.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dz.U.UE.L.2021.172.1.
 
23.
Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dz.U.UE.L.2007.315.14.
 
24.
Study on the prices and quality of rail passenger services, European Commission Directorate General for Mobility and Transport, Final Report April 2016. Dostęp 20.11.2023 z https://transport.ec.europa.eu... system/files2016-09/2016-04-price-quality-rail-pax-services-final-report.pdf.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top