Koncepcja systemu zarządzania talentami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 
Więcej
Ukryj
1
brak afiliacji
 
2
Lublin University of Technology
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 30-11-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Bis   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):547-563
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest zdiagnozowanie gotowości badanego przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu zarządzania talentami oraz (w przypadku potwierdzenia hipotezy) opracowanie odpowiedniego planu.

Materiał i metody:
Zespół badawczy zdecydował się na metodę badań ankietowych w której wykorzystano kwestionariusz ankiety składający się z 6 sekcji obejmujących różne aspekty funkcjonowania organizacji. Zbadano proces rekrutacji, komunikację wewnętrzną, potencjał pracowniczy, atmosferę w firmie, procesy zarządcze oraz system pracy. Kwestionariusz zawierał 49 pytań. Kwestionariusz trafił do wszystkich pracowników organizacji, a wypełniło go ponad 75% (104) zatrudnionych.

Wyniki:
Na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie gotowości badanego przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu zarządzania talentami, można stwierdzić, że organizacja stoi przed znaczącymi wyzwaniami, które wymagają kompleksowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Badania ujawniły, że istnieje niskie zaangażowanie pracowników w rekrutacje wewnętrzne oraz niedostateczne wykorzystanie ich potencjału, co wskazuje na potrzebę opracowania indywidualnych planów rozwoju. Dodatkowo, obecne niedostatki w komunikacji wewnętrznej i operacjonalizacji celów strategicznych firmy, wymagają natychmiastowej uwagi.

Wnioski:
wyniki badań ukazują, że przedsiębiorstwo wymaga zdecydowanych działań w obszarach komunikacji, zarządzania talentami oraz motywacji pracowników. Proponowany program zarządzania talentami, opracowany na podstawie badań empirycznych i sugestii pracowników, ma potencjał do znacznego usprawnienia tych obszarów. Jego wdrożenie może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz do długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa poprzez lepsze wykorzystanie kompetencji i potencjału innowacyjnego zasobów ludzkich.

 
REFERENCJE (29)
1.
Ansar, N., & Baloch, A. (2018). Talent and talent management: Definition and issues. IBT Journal of Business Studies (JBS), 1(2).
 
2.
Barlow, L. (2006). Talent development: The new imperative? Development and learning in Organizations: an international journal, 20(3), 6–9.
 
3.
Beechler, S., & Woodward, I. C. (2009). The global war for talent. Journal of international management, 15(3), 273–285.
 
4.
Bethke, P., Mahler, P., & Staffelbach, B. (2011). Effectiveness of talent management strategies. European J. of International Management, 5(5), 524.
 
5.
Bis, J., & Kruk, A. (2017). Zarządzanie talentami jako proces szukania i kreowania liderów organizacji w konkurencyjnym otoczeniu. W Współczesne dylematy i wyzwania przywodztwa: Lider XXI wieku (s. 31–50). Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
6.
Blass, E. (2007). Talent management. Maximising Talent for Business Performance. London/Berkhamstead: CMI Ashridge Consulting.
 
7.
Boudreau, J. W., & Ramstad, P. M. (2005). Talentship and the evolution of human resource management: From professional practices to strategic talent decision science. Human Resource Planning Journal, 28(2), 17–26.
 
8.
Brown, P., Hesketh, A., & Williams, S. (2004). The mismanagement of talent: Employability and jobs in the knowledge economy. Oxford University Press, USA.
 
9.
Burkus, D., & Osula, B. (2011). Faulty intel in the war for talent: Replacing the assumptions of talent management with evidence-based strategies. Journal of Business Studies Quarterly, 3(2), 1.
 
10.
Cappelli, P. (2008). Talent management for the twenty-first century. Harvard business review, 86(3), 74.
 
11.
Castells, M. (1998). End of Millennium, The Information Age: Economy. Society and Culture, 3(3).
 
12.
Cheese, P. (2008). Talent: A critical issue facing – ProQuest. The British Journal of Administrative Managment, 2, 18–19.
 
13.
Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human resource management review, 19(4), 304–313.
 
14.
Collings, D. G., Scullion, H., & Vaiman, V. (2011). European perspectives on talent management. European J. of International Management, 5(5), 453.Emmerson, H. (1927). Inżynierja społeczna. Przegląd Organizacji, 6, 231–235.
 
15.
Engstrand, K., & Wiråker, E. (2015). Talent Management-praktik eller bara retorik?: En studie om vad som format revisionsbyråers arbete med Talent Management.
 
16.
Gallardo-Gallardo, E., Nijs, S., Dries, N., & Gallo, P. (2015). Towards an understanding of talent management as a phenomenon-driven field using bibliometric and content analysis. Human resource management review, 25(3), 264–279.
 
17.
Ingram, T. (2011). Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
18.
Lewis, R. E., & Heckman, R. J. (2006). Talent management: A critical review. Human resource management review, 16(2), 139–154.
 
19.
Mäkelä, K., Björkman, I., & Ehrnrooth, M. (2010). How do MNCs establish their talent pools? Influences on individuals’ likelihood of being labeled as talent. Journal of World Business, 45(2), 134–142.
 
20.
McCauley, C., & Wakefield, M. (2006). Talent management in the 21st century: Help your company find, develop, and keep its strongest workers. The Journal for Quality and Participation, 29(4), 4.
 
21.
Powell, M., & Lubitsh, G. (2007). Courage in the face of extraordinary talent: Why talent management has become a leadership issue. Strategic HR Review, 6(5), 24–27.
 
22.
Se-Young, J. (2013). Global Talent War 2.0: From Hiring to Utilization. SERI Quarterly, 6(1), 79.
 
23.
Srinivasan, S. K. (2012). Talent Management: Strategies for Success from Six Leading Companies. Indira Management Review, 6(2), 80–82.
 
24.
Stumpf, S. A., & Tymon Jr, W. G. (2001). Consultant or entrepreneur? Demystifying the war for talent. Career Development International, 6(1), 48–56.
 
25.
Stuss, M. M. (2021). Zarządzanie talentami: Koncepcje, modele i praktyki. Wydawnictwo UJ.
 
26.
Tansley, C. (2011). What do we mean by the term talent in talent management? Industrial and commercial training, 43(5), 266–274.
 
27.
Tansley, C., Harris, L., Stewart, J., Turner, P., Foster, C., & Williams, H. (2006). Talent management: Understanding the dimensions change agenda.
 
28.
Williams, M. R. (2000). The war for talent: Getting the best from the best. CIPD Publishing.
 
29.
Wolor, W. (2020). Implementation talent management to improve organization’s performance in Indonesia to fight industrial revolution 4.0. International journal of scientific & technology research.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top