Jawność działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego
Data publikacji: 31-12-2016
 
JoMS 2016;31(4):395–414
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ramach niniejszego artykułu została krótko scharakteryzowana problematyka jawności działania organów wykonawczych gminy, powiatu i województwa samorzą- dowego. Po krótkim wstępie autorzy przystąpili do analizy konstytucyjnych i ustawowych przesłanek dostępu do informacji publicznej, jak też istoty jawności działania organów władzy publicznej. Skomentowane zostały nie tylko najistotniejsze konstytucyjne przepisy, ale także wybrane artykuły z ustawy o dostępie do informacji publicznej w kontekście zasady jawności. W kolejnym etapie artykułu rozważania odnosiły się do problematyki informacji publicznej w praktyce działalności wójta, zarządu powiatu i zarządu województwa. Oczywiście jawność działania organów wykonawczych podlega licznym ograniczeniom, dlatego też dalsza analiza odnosi- ła się do zakresu jawności działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Zakres owych działań został szczegółowo unormowany w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ramach podsumowania autorzy zwrócili uwagę na nieliczne opracowania odnoszące się do problemu jawności działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, jak też potrzeby analizy wielu innych kwestii związanych z niniejszym tematem, których autorzy nie zdołali omówić w związku z niewielką objętością artykułu
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031