Prawne czynniki zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej dla celów ekonomicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):415-428
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ustrojowych i materialnoprawnych uwarunkowań istandardów zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej dla celów ekonomicznych. W polskich normach prawnych przyjęto systemowe rozwią- zania mające zapewnić prawidłową gospodarkę leśną, zwłaszcza w obszarze pozyskiwania drewna dla celów gospodarczych. Prawne standardy uwzględniają jednocze- śnie potrzebę ochrony wartości istotnych z punktu widzenia interesu publicznego. Do takich wartości zalicza się przede wszystkim ochronę zasobów leśnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Prawne uwarunkowania determinujące prawidłową gospodarkę leśną obejmują natomiast przepisy ustrojowe określające podmioty i instytucje zarządzające lasami oraz organy i instytucje odpowiedzialne za monitorowanie i ocenę przestrzegania zasad pozyskiwania drewna z legalnych źródeł przy zachowaniu zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, a także organy odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Istotną rolę odgrywają również przepisy prawa materialnego regulujące zasady zrównoważonej gospodarki leśnej oraz racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi. Ważnym czynnikiem determinującym przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskiwaniu drewna jest system sankcji za nieprzestrzeganie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, obejmujący odpowiedzialność odszkodowawczą (cywilnoprawną), kary i opłaty administracyjne oraz sankcje w formie kar za przestępstwa i wykroczenia. Ustawodawca nie zdecydował się natomiast szczegółowo uregulować zasad i standardów systemu ocen, systemu zarządzania ryzykiem, przepływu informacji, monitorowania procesu pozyskiwania i wprowadzania na rynek Unii Europejskiej drewna. Polskie przepisy odwołują się jedynie do szczegółowych unormowań w tym zakresie zawartych w prawie Unii Europejskiej. Ze względu na znaczną szczegółowość przepisów prawa UE w tym zakresie niezbędne wydaje się chociażby częściowe uregulowanie w polskim prawie administracyjnym standardów monitorowania i kontroli procesu pozyskiwania i wprowadzania na rynek polski drewna z krajów z poza Unii Europejskiej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top