Rygor natychmiastowej wykonalności w procesach inwestycyjnych w budownictwie
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 11-05-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-06-2019
 
 
Data akceptacji: 19-06-2019
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Krzysztof Bentkowski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2019;41(2):233-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnych aspektów dopuszczalności nadania rygoru natychmiastowej wykonalności aktom administracyjnym wydawanym na etapie przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie.

Materiał i metody:
Metoda prawno-dogmatyczna. Analiza aktów prawnych i orzecznictwa. Badanie oparto głównie na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wyrokach w sprawach nadania lub odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

Wyniki:
Potrzeba pogłębionej analizy w tym obszarze wynika z konieczności z niejednolitego orzecznictwa w zakresie oceny okoliczności uprawniających do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, a także ewentualnych szkód jakie może wywołać błędne rozstrzygnięcia organów w tym zakresie.

Wnioski:
Nadanie wykonalności takim aktom administracyjny może nastąpić, gdy wystąpi przesłanka „niezbędności” niezwłocznego wykonania treści decyzji ze względu na określone chronione dobra, takie jak ochrona zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, inny interes społeczny, czy też wyjątkowo ważny interes strony

 
REFERENCJE (16)
1.
Augustyńska, B. (2014), Kilka uwag o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji: na przykładzie Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej), Przemyśl-Rzeszów, Administracja: Teoria-Dydaktyka-Praktyka 2014/4/, s. 176, ISSN 1896-0049.
 
2.
Barbachowska, B., Dziurżyński, K., , Such-Pyrgiel, M., Szejniuk, A. (2014), Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne. Analiza zjawiska na przykładzie powiatu podwarszawskiego. Józefów: Journal of Modern Science tom 21/2014 (2), ss. 83-85, ISSN 1734-2031 ss. 195.
 
3.
Boć, J. (2003): Pojęcie administracji [w:] Prawo administracyjne, Kolonia Limited, s. 23-24, ISBN 8388166670.
 
4.
Borkowski, J., Adamiak, B. (2017), Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 599, ISBN 9788325553524.
 
5.
Dawidowicz, W. (1978), Polskie prawo administracyjne, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, s. 56. ISBN 830216835.
 
6.
Grzybowski, S. (1974), System prawa cywilnego, tom I, Część ogólna, Ossolineum, s. 111-112. ISBn 830565232.
 
7.
Kędziora, R. (2011), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 608, ISBN: 9788325598327.
 
8.
Kietliński, W., Janowska, J. (2015), Proces inwestycyjny w budownictwie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 12, ISBN 9788378143574.
 
9.
Korybski, A., Leszczyński, L., Pieniążek, A. (2007), Wstęp do prawoznawstwa, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 163, ISBN 9788322727560.
 
10.
Lang, J. (1997), Z rozważań nad pojęciem interesu w prawie administracyjnym, Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis No 2018, „Przegląd Prawa i Administracji” XXXVIII, s. 130-137, ISSN 0137-1134.
 
11.
Połoński, M. (2009), Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Połońskiego , Warszawa: Wydawnictwo SGGW 2009, s. 9-11, ISBN 9788375830873.
 
12.
Pabianiak, P. (2011), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo.
 
13.
e-BizCom, s. 11-13, ISBN 9788392028055.
 
14.
Sawuła, R. (2008), Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl-Rzeszów, s. 87. ISBN 9788360545850.
 
15.
Sitek, B. (2017), Rzecznik Interesu Publicznego w Niemczech 2017, Józefów: Journal of Modern Science tom 4/35/2017, ss. 83-85, ISSN 1734-2031.
 
16.
Śliwka M. (2010), Znaczenie zwrotów niedookreślonych na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin: Studia Iuridica Lublinensia 13, s. 264, ISSN: 1731-6375.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top