Instytucja kuratora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 13-02-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-06-2019
 
 
Data akceptacji: 06-07-2019
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Piotr Stróżewski   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 
 
JoMS 2019;41(2):249-272
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ukształtowana w toku licznych zmian kuratela sądowa dla nieletnich i dorosłych stanowi dziś jeden z kluczowych elementów systemu wychowania resocjalizującego. Kuratela doskonale łączy instytucje i specjalizacje, które przez dziesięciolecia funkcjonowały w izolacji od siebie. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania, które związane są z wykonywaniem orzeczeń sądu. Wyróżnia się kuratorów zawodowych i społecznych. Zespoły kuratorskie usytuowane są przy wydziałach karnych oraz rodzinnych i nieletnich. Kurator sądowy dla dorosłych podlega procedurze karnoprawnej, natomiast kurator rodzinny procedurze cywilnoprawnej. Systemowe podejście do problemu wymaga potraktowania go w sposób kompleksowy, uwzględniający nie tylko jednostkę, ale również otaczające ją systemy, w tym w szczególności rodzinny i lokalny. Aktualnie wyraźnie zaznacza się współpraca kuratorów z przedstawicielami różnych służb, co przekłada się korzystnie nie tylko na funkcjonowanie podopiecznych, ale i całej społeczności lokalnej.
 
REFERENCJE (35)
1.
Bachmat, P. [et.al], red. nauk. Dobrochna Wójcik. (2010). Kuratela sądowa: sukcesy i porażki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373834071.
 
2.
Bałandynowicz, P. (2015). Probacja resocjalizacyjna z udziałem społeczeństwa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska S.A., s. 19. ISBN 9788326414916.
 
3.
Bałandynowicz A. (1982). Kliniczny model kurateli sądowej w warunkach nadzoru ochronnego. „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” t. 12, s. 180. ISSN 0137-5458.
 
4.
Bębas, S. (2014). Metody i formy oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny t. XXXII I, s.138, [online] file:///C:/Users/s26/Downloads/184-274-1-SM.pdf, [dostęp 26.01.2019].
 
5.
Borowski, R., Wysocki D. (2001). Instytucje wychowania resocjalizującego. Płock: Wydawnictwo Naukowe "Novum", s.137-139. ISBN 8388193279.
 
6.
Górecki, P., (1997). Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich. Sopot: Wydawnictwo Prawnicze Lex, s.28. ISBN 9788381604802.
 
7.
Gromek, K. (2002). Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", s.10-11, 22, 30. ISBN 8373340793.
 
8.
Jedynak T., Stasiak K. (red.). (2008). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis". ISBN  9788376204352.
 
9.
Jedynak, T., Martuszewicz, A. (2008). Od rozporządzenia do ustawy o kuratorach sądowych [w:] Jedynak T., Stasiak K. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis".  ISBN 9788376204352.
 
10.
Jedynak, T., Stasiak K. (2009). Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis". ISBN 9788376200293.
 
11.
Jurczyk, D. (2017). Rola kuratora zawodowego w procesie readaptacji osób skazanych/ukaranych wykonujących nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną. Katowice: Uniwersytet Śląski, s.17. [online], https://sbc.org.pl/Content/306... [dostęp 24.01.2019].
 
12.
Kalinowski, M. (1984). Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s.160. ISBN 8320203244.
 
13.
Kalinowski, M. (1990). Nadzór kuratora sądowego – forma wychowania resocjalizacyjnego. Powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich [w:] K. Pospiszyl (red.). Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. Warszawa: WSiP, s. 26, 284. ISBN 8302041092.
 
14.
Kępka. S. (2007). Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna? Ujęcie formalnoprawne [w:] Bielecka E. (red.). Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 95. ISBN 9788389190925.
 
15.
Konopczyński,M.,[et. al.]; rec.: Beata Pastwa-Wojciechowska (2016).Polska kuratela sądowa na przełomie wieków: nadzieje, oczekiwania, dylematy. []. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". ISBN  9788380950122.
 
16.
Konopczyński, M. (2010). Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego [w:] Konferencja 90 lat kurateli sądowej w Polsce Historia — teraźniejszość — przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s.39. [online] http://kurator.webd.pl/wp-cont... [dostęp 26.01.2019].
 
17.
Kowalska-Ehrlich, B. (1979). Zasady postępowania z nieletnimi [w:] A. Krukowski (red.). Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości. Warszawa: PWN, s.228. ISBN 8301008806.
 
18.
Królikowska, J. (2006). Kontekst socjologiczny pracy kuratora sądowego [w:] E. Bielecka (red.). Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana, s.271-285. ISBN 9788389190925.
 
19.
Kufel, J. (2011). Działalność kuratorów sądowych – rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki. Łódź: Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXIII, s. 133–148.
 
20.
Kwadrans, Ł. (2010). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość. Warszawa: „Probacja”, nr 3–4, s.122. ISSN 1689-6122.
 
21.
Marzec-Holka, K. (1994). Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań. Bydgoszcz:Wydawnictwo Uczelniane WSP, s.146. ISBN 8370960987.
 
22.
Mazurek, W. (2014).Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo WAM. ISBN 9788327701916.
 
23.
Pawlicka, M. (2007). Kuratela sądowa w Polsce, Europie i świecie – historia i stan obecny. Warszawa: Wydawnictwo Impuls 2007. ISBN  9788360856048.
 
24.
Rapa, N. (2012). Rozwój instytucji kurateli rodzinnej w Polsce. KUL: „Rozprawy Społeczne”, nr 2 (VI), s.66-74,116-116, 118, 120-121. ISSN 2081-6081.
 
25.
Rzepniewski, A. (2010). Prace nad ustawą o kuratorach sądowycho kuratorach sądowych zperspektywy dziesięciolecia.Doświadczenia z pracy w zespole Ministerstwa Sprawiedliwości oraz podkomisji Sejmu RP ds. ustawy o kuratorach. [w:] K.Stasiak (red.). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s.86. ISBN 9788376660226.
 
26.
Sawicka, K. (2010). Model kurateli sądowej. Podstawowe założenia i źródła inspiracji [w:] K. Stasiak (red.). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s.132. ISBN 9788376660226.
 
27.
Stańdo-Kawecka, B. (2000). Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków: Zakamycze, s.216. ISBN 8388114840.
 
28.
Stasiak, K. (2009). Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia w życie rozporządzenia z 1986r. [w:] T. Jedynak, K. Stasiak. (red.). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. ISBN  9788376204352.
 
29.
Stasiak, K. (2018).Kuratela sądowa w Polsce: analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
30.
Stępniak, P.(1992). Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria i rzeczywistość. Poznań: UAM. ISBN 832320473X.
 
31.
Szymków, K. (2018). Instytucja stałych opiekunów sądowych 1919–1929. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, s.61-82. ISSN 2299-8322.
 
32.
Śpiewak, J. (1999). Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Poradnik dla sprawujących dozory. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, s. 47, 59-62. ISBN  832191019X.
 
33.
Utrat-Milecki, J. (2010). Ethos zawodowego kuratora sądowego [w:] K. Stasiak. (red.). 90 lat kurateli sądowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s.168. ISBN 9788376660226.
 
34.
Węgliński, A. Duński, A. (1993). Identyfikacja z zawodem rodzinnych kuratorów zawodowych. O reformie służb kuratorskich w Polsce. „Opieka Wychowanie Terapia” nr 4, s. 19-26. ISSN 1230-0861.
 
35.
Zinkiewicz, B. (2015). Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 20-21. ISBN 9788375713060.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top