Wartościowanie ocen w nadzorze nad samorządem terytorialnym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 04-12-2017
 
 
Data akceptacji: 19-12-2017
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Krzysztof Bentkowski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Popiełuszki 7/8, 10-695 Olsztyn, Polska
 
 
JoMS 2017;35(4):235-248
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Nadzór w świetle prawa administracyjnego i doktryny oznacza swoistą, opartą na prawie funkcję, mającą zapewnić prawidłowe działanie określonych elementów systemu administracji publicznej przez umocowane prawnie podmioty, posiadające stosowne kompetencje do sprawdzania i oceny takiej działalności według przyjętych kryteriów ocen. Organy nadzoru w ramach sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym ustalają rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem postulowanym. Na podstawie tych ustaleń formułowane są oceny, które poddane są określonemu wartościowaniu. W zależności od wyniku tego wartościowania organ nadzoru podejmuje decyzje o zastosowaniu danego środka nadzorczego. Istotnym elementem postępowania nadzorczego jest zatem wartościowanie ocen, albowiem nie każda działalność oceniona jako nieprawidłowa, czy też niezgodna z prawem skutkuje obowiązkiem zastosowania środka nadzoru. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnych i organizacyjnych aspektów wartościowania ocen w ramach nadzoru nad samorządem terytorialnym, skutkująca zastosowaniem wybranych środków nadzorczych, tj. stwierdzeniem nieważności aktu prawa miejscowego oraz zawieszeniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Materiał i metody:
metoda dogmatyczna

Wyniki:
Organy nadzoru w ramach sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym ustalają rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem postulowanym. Na podstawie tych ustaleń formułowane są oceny, które poddane są określonemu wartościowaniu. W zależności od wyniku tego wartościowania organ nadzoru podejmuje decyzje o zastosowaniu danego środka nadzorczego

Wnioski:
Istotnym elementem postępowania nadzorczego jest zatem wartościowanie ocen, albowiem nie każda działalność oceniona jako nieprawidłowa skutkuje obowiązkiem zastosowania środka nadzoru

 
REFERENCJE (18)
1.
Bułajewski, S. (2013). Status jednostki samorządu terytorialnego jako akt prawa miejscowego o charakterze organizacyjno-ustrojowym, „Journal of Modern Science” nr 1/7, s. 87–101. ISSN 1734-2031.
 
2.
Chmielnicki P. (2004). Nadzór nad działalnością gminną [ w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,.
 
3.
Dolnicki B. (2009). Samorząd terytorialny, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 415, ISBN 9788376014517,.
 
4.
Jagielski J. (1999). Kontrola administracji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze,.
 
5.
Kamiński M. (2011), Normatywny model przesłanek nadzorczej weryfikacji legalności aktów organów samorządowych a granice samodzielności samorządu terytorialnego [w:] M.Stec, M. Mączyński (red.) , Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, s. 45, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, ISBN 9788326412608.
 
6.
Łukasiewicz J.: Prawne uwarunkowania skuteczności administracji publicznej, Lublin 1990.
 
7.
Lewandowski M.: Analiza struktur zadań oceniających, „Prakseologia” nr 3-4/1975,.
 
8.
Leszczyński L. (2001), Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 154 ISBN 8373330097.
 
9.
Kotarbiński T. (1975): Traktat o dobrej robocie, Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 345.
 
10.
Płoskonka J red. (2005): Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli – Departament Strategii Kontrolnej, s. 25, s. 60-61. ISBN 8391438945, 9788391438947.
 
11.
Sitek B. (2016). Interes państwa vs. interes samorządu lokalnego. Konflikt czy współpraca państwa i samorządu? Journal of Modern Science . Tom 4/31/2016, s. 137-138. ISSN 1734-2031.
 
12.
Sitek M. (2017), Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu, Journal of Modern Science Tom 1/32/2017, s. 154. ISSN 1734-2031.
 
13.
Stahl M. (red) Duniewska Z, Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R. , Olejniczak-Szałowska E. (2002) Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, (red.) M. Stahl, Warszawa: Difin, s. 338. ISBN 8372512884.
 
14.
Supernat J. (1985): Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne. „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 857, „Prawo” CXLIII, Wrocław, s.318-320.
 
15.
Supernat J., Duniewska, M.Stahl red. (2013) ,O pojęciu rozliczalności (Accountability) w administracji [w:] Odpowiedzialność administracji i w administracji, WoltersKluwer, Warszawa. s. 35-41, ISBN 9788326444241.
 
16.
Wiktorowska A (2002) Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: Liber, s. 193, 2015-216, ISBN 8372060819.
 
17.
Zieleniewski J. (1976): Organizacja i Zarządzanie. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe,.
 
18.
Zdyb M. (1991) Interes jednostki w sferze luzów normatywnych (pojęcia nieostre). "Annales UMCS". XXXVIII, s. 354.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top