Analiza skutków zawarcia umowy przekazania w nieodpłatne użytkowanie przez gminę nieruchomości spółce wodnej oraz wpływu na prawa właścicielskie i skutki majątkowe dla obu podmiotów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet SWPS w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 01-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-04-2022
 
 
Data akceptacji: 26-05-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Magdalena Opalińska   

Uniwersytet SWPS w Warszawie
 
 
JoMS 2022;48(1):527-540
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Funkcjonowaniu spółek wodnych nie poświęca się w doktrynie wiele miejsca, zwłaszcza w kontekście nabywania praw majątkowych i wzajemnych relacji pomiędzy gminą a spółką wodną. Błędna interpretacja uwarunkowań prawnych spółki wodnej może prowadzić do realizowania czynności prawnych, wywołujących nieodwracalne skutki o charakterze majątkowym dla obu stron. Warto w tym miejscu dokonać analizy skutków czynności prawnej polegającej na przekazaniu nieruchomości przez gminę w nieodpłatne użytkowanie spółce prawa wodnego.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono metodą dogmatyczno-prawną w celu ustalenia podmiotowości spółki wodnej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.

Wyniki:
Ustalenia w powyższym zakresie pozwoliły na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy przekazanie majątku gminy spółce wodnej w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony stanowi przeniesienia prawa własności? Przeprowadzono analizę skutków zawarcia umowy przekazania w nieodpłatne użytkowanie przez gminę nieruchomości spółce wodnej oraz wpływu na prawa właścicielskie i skutki majątkowe dla obu podmiotów.

Wnioski:
Przekazanie majątku gminy spółce wodnej w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nie stanowi przeniesienia prawa własności. Umowa przekazania w nieodpłatne użytkowanie przez gminę nieruchomości spółce wodnej jest nieważna. Majątek przekazany spółce wodnej na podstawie umowy o nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nie stanowi środków trwałych spółki wodnej.

 
REFERENCJE (21)
1.
Bożek, W., Mańczyk, P. (2019). W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Jakubecki, A. (2019). W: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, t. II: Art. 730–1217, red. A. Jakubecki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
3.
Jaśkowska, M., Wilbrandt-Gotowicz, M., Wróbel, A. (2019). Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
4.
Kalus, S. (2018). W: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
5.
Kidyba, A. (2020). Kodeks spółek handlowych, t. I: Komentarz do art. 1–300. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
6.
Kmieciak, Z. (2019). W: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
7.
Kosmal, A. (2019). Pojęcie i wybrane kategorie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim. Wrocław: Exante.
 
8.
Kruszewski, A. (2019). W: Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
9.
Marszałek, M. (2017). Spółka wodna oraz związek spółek wodnych jako podatnik podatku od towarów i usług niebędący przedsiębiorcą. „Finanse Komunalne”, nr 1–2.
 
10.
Matarewicz, J. (2020). Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
11.
Ostapowicz, E. (2015). Organizowanie instytucji kultury. W: R. Barański i in. Zarządzanie instytucją kultury. Warszawa: C.H. Beck.
 
12.
Pietrzak, A. (2013). Nieodpłatne przekazanie spółce komunalnej do użytkowania majątku gminy w świetle ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości. „Doradca Podatkowy”, nr 5(30–32).
 
13.
Skubisz-Kępka, K. (2018). W: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
14.
Staszczyk, P. (2016). Wpływ organizacji pozarządowych na realizacje celów publicznych – aspekty prawne. „Rocznik Administracji Publicznej”, nr 2.
 
15.
Stępniak, M., Tracz, P. (2019). W: Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
16.
Stojek, G. (2018). W: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
17.
Strzelczyk, K. (2016). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, t. 2. Warszawa.
 
18.
Suski, P. (2018). Stowarzyszenia i fundacje. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
19.
Trzyna, A. (2009). W: Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, P.J. Suwaj. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
20.
Zagrobelny, K. (2014). W: Kodeks cywilny Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski. Warszawa: C.H. Beck.
 
21.
Zdyb, M., Lubeńczuk, G., Wołoszyn-Cichocka, W. (2019). Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Warszawa: Legalis.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top