PL EN
Bezpieczeństwo ekonomiczne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
JoMS 2015;24(1):189-207
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa to zagadnienie, które nabrało szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu ekonomicznego, który rozpoczął się w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a jego konsekwencje w następnych latach były odczuwalne w kolejnych państwach świata, w tym w Polsce. W obliczu pogarszania się koniunktury gospodarczej w Polsce na skutek niekorzystnych zmian w gospodarce światowej kluczowe stało się dbanie o wzmacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego. Jedną z najważniejszych determinant je kształtujących jest stan fi nansów państwa, na który oddziałuje sytuacja fi nansowa jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym troska o poprawę stanu fi nansów sektora samorządowego w Polsce, a zwłaszcza ich strony dochodowej, powinna stanowić jeden z priorytetów służących polepszaniu bezpieczeń- stwa ekonomicznego państwa. Celem artykułu jest analiza możliwości pozyskiwania dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008–2013, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia stabilności fi nansowej w działalności tych podmiotów oraz ciągłości realizowanych przez nie zadań. Tak sformułowanemu celowi towarzyszy teza brzmiąca następująco: „polepszenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa wymaga działań mających na celu poprawę stanu fi nansów jednostek samorządu terytorialnego poprzez stosowanie rozwiązań służących wzrostowi ich samodzielności fi nansowej dochodowej”, która została potwierdzona w toku przeprowadzonych analiz.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top