Zasada subsydiarności w racjonalnym gospodarowaniu odpadami na przykładzie miast na prawach powiatu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):283-300
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Właściwe gospodarowanie odpadami stanowi jeden z istotnych elementów gospodarki, który ma prowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. Bez racjonalnej i skutecznej gospodarki odpadowej istnieje ryzyko pojawienia się wielu problemów w takich obszarach, jak: energetyka, gospodarka żywnościowa, stan zdrowia społeczeństwa. W myśl zasady subsydiarności, propagowanej przez Unię Europejską, system decyzyjny w gospodarowaniu odpadami i innych segmentach gospodarki powinien być tak skonstruowany, aby decyzje były podejmowane jak najbliżej obywateli. Unia Europejska powinna ingerować jedynie wtedy, kiedy działanie na szczeblu lokalnym, regionalnym czy krajowym nie stanowi optymalnego rozwiązania. Jednostką terytorialną, usytuowaną najbliżej obywateli, w Polsce jest gmina, która zgodnie z zasadą subsydiarności została wyposażona w szereg zadań operacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast zadaniem Unii Europejskiej jest wyznaczenie celów strategicznych i tworzenie wzorców, których trzeba przestrzegać w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Ma to prowadzić do powstania skutecznej gospodarki odpadami w skali Europy. Celem badawczym artykułu było przedstawienie istniejącego systemu decyzyjnego w gospodarce odpadami i ocena jego funkcjonowania. Prezentowane treści są oparte na analizie istniejących dokumentów krajowych i unijnych oraz danych empirycznych wtórnych, przedstawiających osiągnięte rezultaty w gospodarce odpadowej w wybranych dużych miastach funkcjonujących na prawach powiatu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top