Racjonalne gospodarowanie odpadami jako przedsięwzięcie na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego kraju
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
JoMS 2015;24(1):229-247
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Racjonalna gospodarka odpadami wymaga podejmowania konkretnych działań przez podmioty gospodarcze, w myśl opracowanej przez Unię Europejską hierarchii gospodarowania odpadami. Zawarte w niej działania mają na celu oddzielenie wzrostu gospodarczego, który przyczynia się do zwiększania siły nabywczej i dobrobytu społeczeństwa, od ilości wytworzonych odpadów, które z kolei stanowią obciążenie dla systemu środowiskowego, obniżając jakość poszczególnych komponentów środowiska naturalnego, a tym samym pogarszając warunki życia i zdrowia społeczeństwa. Polska jako członek UE stara się prowadzić gospodarkę odpadową według unijnych zasad. Na przeszkodzie skutecznego działania stoją jednak błędy popełnione jeszcze za czasów gospodarki centralnie planowanej, co do postępowania z odpadami (np. tworzenie mogilników) oraz ciągle jeszcze zbyt niska świadomość ekologiczna Polaków w tym zakresie. Celem badawczym artykułu jest wskazanie aktualnych problemów w gospodarowaniu odpadami w Polsce. Przedstawione treści będą oparte na analizie treści istniejących dokumentów o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz na analizie danych empirycznych wtórnych, obrazują- cych aktualny stan polskiego środowiska.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top