Struktura terminowa długu publicznego a bezpieczeństwo ekonomiczne waluty
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
Data publikacji: 31-03-2015
 
JoMS 2015;24(1):249–268
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Jednym z najważniejszych czynników bezpieczeństwa kraju jest jego waluta. Ludzie oczekują stabilnej waluty, co wyraża się w stałych kursach do innych walut czy w stałej sile nabywczej dóbr. Ważne jest również stabilizowanie reprezentacji wartości w czasie. W ten sposób możliwe staje się oszczędzanie środków pieniężnych w celu zapewnienia wydatków w przyszłości. Obecnie żaden pieniądz nie jest związany ze złotem, stabilność pieniądza wynika głównie z dwóch czynników: zaufania do niezależnego banku centralnego oraz właściwej polityki długu publicznego. O ile w róż- nych krajach mogą występować konstytucyjne zabezpieczenia prawne chroniące przed nadmiernym defi cytem, o tyle zwykle nie występują rozwiązania prawne określające strukturę terminową długu publicznego. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel analizę zależności bezpieczeństwa waluty w zależności od struktury terminowej długu. Hipo tezą roboczą jest stwierdzenie, że bezpieczeństwo waluty zależy w większym stopniu od struktury terminowej długu, zwłaszcza zagranicznego, a w mniejszym stopniu od wielkości zadłużenia w stosunku do PKB.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031