Charakter prawny rozstrzygnięć nadzorczych Rady Doskonałości Naukowej.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Brak instytucji naukowej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Artur Woźniak   

Brak instytucji naukowej
Data nadesłania: 04-04-2022
Data ostatniej rewizji: 23-05-2022
Data akceptacji: 26-05-2022
Data publikacji: 31-07-2022
 
JoMS 2022;48(1):183–205
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Złożoność systemu awansów naukowych, w tym samych postępowań o awans naukowy powoduje, że wykonywanie nadzoru nad nimi ma zróżnicowany charakter. Jednocześnie pojęcie nadzoru w ramach działań tego organu zostało zarezerwowane przez ustawodawcę dla czynności określonych w art. 238 ust. 1 pkt 6 p.s.w.n. Ustalenie pełnego jego zakresu wymaga zdekodowania norm prawa wynikających z różnych aktów prawnych, gdyż sama ustawa ustrojowa dla działalności Rady Doskonałości Naukowej, za którą można uznać p.s.w.n., nie jest w tej mierze wyczerpująca. Wskazania wymaga przy tym, że o ile sprawowanie nadzoru nad podmiotami doktoryzującymi oraz podmiotami habilitującymi w zakresie zgodności z prawem procedowanych postępowań o awans naukowy znajduje swoje wyczerpujące regulacje przede wszystkim w odpowiednio stosowanych przepisach k.p.a., o tyle podejmowanie przedmiotowych czynności w stosunku do uchwał, o których mowa w art. 192 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 14 p.s.w.n., nie znajduje wystarczającego unormowania. Tym samym, w ramach niniejszej pracy, dokonano analizy obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprawowaniem przez Radę Doskonałości Naukowej nadzoru, o którym mowa w art. 238 ust. 1 pkt 6 lit. a p.s.w.n., uwzględniając kryteria przedmiotowej działalności oraz charakter prawny podejmowanych w jej ramach rozstrzygnięć, a także samej praktyki sprawowania nadzoru przez ten organ.

Materiał i metody:
Metody badawcze: prawnodogmatyczna oraz prawnoempiryczna. Materiały: literatura przedmiotu, akty prawne, regulaminy podmiotów doktoryzujących oraz podmiotów habilitujących

Wyniki:
Potwierdzenie hipotezy badawczej.

Wnioski:
Potwierdzenie hipotezy badawczej.

 
REFERENCJE (19)
1.
Adamiak, B. (2020). Prawo do procesu w świetle regulacji prawa procesowego administracyjnego. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne. Warszawa: C.H. Beck.
 
2.
Antonowicz, D. (2020). Organy uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych. W: D. Antonowicz, A. Machnikowska, A. Szot (red.), Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
3.
Chróścielewski, W., Tarno, J.P. (2009). Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
4.
Garlicki, L. (1999). Komentarz do art. 70. W: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t, III. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
5.
Izdebski, H. (2020). Komentarz do art. 236. W: H. Izdebski, M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
6.
Kędziora, R. (2015). Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa: C.H. Beck.
 
7.
Kierznowski, Ł. (2021). Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz. Warszawa: Difin.
 
8.
Kmieciak, Z. (2001). Akty kolegium regionalnej izby obrachunkowej w świetle wymagań prawa procesowego. „Samorząd Terytorialny” nr 6.
 
9.
Lang, W., Wróblewski, J., Zawadzki, S. (1979). Teoria państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
10.
Leszczyński, L. (2017). System prawa w ujęciu teoretycznym. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. LXIV.
 
11.
Przyńska, A. (2020). Zadania nadzorcze Państwowej Komisji wyborczej w polskim prawie wyborczym. Warszawa: C.H. Beck.
 
12.
Sieniuć, M. (2019). Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
13.
Szewczyk E. (2012). Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową. „Studia Lubuskie”, t. VIII, nr 8.
 
14.
Wierzbowski, M. (2017). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
15.
Wierzbowski, M., Wiktorowska, A. (2013). Nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo. W: M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
16.
Wojtuń, M. (2021). Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniach awansowych. „Państwo i Prawo”, nr 2.
 
17.
Zaradkiewicz, K. (2016). Komentarz do art. 70. W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86. Warszawa: C.H. Beck.
 
18.
Zimmermann, J. (1991). Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym. „Państwo i Prawo”, nr 10.
 
19.
Zimmermann, J. (2016). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031