Pomoc materialna dla uczestników studiów doktoranckich posiadających stopnie naukowe
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet w Białymstoku
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 02-07-2018
 
 
Data akceptacji: 12-07-2018
 
 
Data publikacji: 23-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Sobotko   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn
 
 
JoMS 2018;37(2):367-390
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W publikacji poddano krytycznej analizie regulacje prawne związane ze świadczeniami pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Polsce. Celem artykułu było wskazanie na możliwości nadużywania tej pomocy przez osoby, które już posiadają stopnie naukowe i są uczestnikami studiów doktoranckich.

Materiał i metody:
Analizie poddano regulacje prawne różnej rangi (ustaw, rozporządzeń, regulaminów) odnoszące się do studiów trzeciego stopnia i poszczególnych rodzajów stypendiów dla doktorantów. W związku z tym dokonano analizy i egzegezy norm prawnych, odnoszących się do różnych świadczeń pomocy materialnej, przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod wykładni prawa. Zbadano „odpowiednie stosowanie” przepisów o pomocy materialnej dla studentów w odniesieniu do doktorantów. Rozważono relację pomiędzy konstytucyjną zasadą autonomii szkół wyższych oraz prawami i wolnościami jednostek (doktorantów).

Wyniki:
Zdaniem autorów, przy dokonywaniu wykładni obowiązujących norm de lege lata należy odwoływać się do ich kontekstu historycznego i wykładni celowościowej, a nie gramatycznej.

Wnioski:
De lege ferenda wskazano na konieczność zapewnienia większej jednoznaczności przepisów prawa ze sfery nauki i szkolnictwa wyższego, a ponadto takiego ich kształtowania, aby pozostawały one w zgodzie z normami rangi konstytucyjnej.

 
REFERENCJE (19)
1.
Błachnio-Parzych, A. (2003). Przepisy odsyłające systemowo (Wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 57, nr 1 (683), s. 43–54. ISSN 0031-0980.
 
2.
Dańczak, P. (2015). Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326434105.
 
3.
Dąbrowski, K. (2015). W: M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788379307371.
 
4.
Gizbert-Studnicki, T. (1985). Wykładnia celowościowa, „Studia Prawnicze” nr 3–4 (85–86), s. 51–70. ISSN 0039-3312.
 
5.
Hauser, M. (2003). Przepisy odsyłające, „Przegląd Legislacyjny. Biuletyn Rady Legislacyjnej” 10, nr 4 (38), s. 75–92. ISSN 1426-6989.
 
6.
Hauser, M. (2005). Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2724, „Przegląd Prawa i Administracji” t. 65, s. 151–168. ISSN 0137-1134.
 
7.
Izdebski, H., Zieliński, J. (2011). Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326415708.
 
8.
Izdebski, H., Zieliński, J.M. (2015). Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326480485.
 
9.
Jakubowski, A. (2014). Konsekwencje zasad państwa prawnego dla prawotwórstwa w sferze edukacji, „Przegląd Sejmowy” 22, nr 5 (124), s. 202–217. ISSN 1230-5502.
 
10.
Jarosz-Żukowska, S., Żukowski, Ł. (2014). Prawo do nauki i jego gwarancje. W: M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, e-Monografie” nr 45, s. 631–658. ISBN 9788361370741.
 
11.
Kurzyna-Chmiel, D. (2012). Z rozważań nad jakością w oświacie. W: D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego; D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Kryzys prawa administracyjnego?, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 471–493. ISBN 9788326438462.
 
12.
Małecki, M., Mamak, K. (2014). Kryteria oceny dorobku doktorantów, „Państwo i Prawo” 69, nr 11 (825), s. 92–106. ISSN 0031-0980.
 
13.
Musiała, A. (2015). W: K.M. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326492488.
 
14.
Nowacki, J. (1964). „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 19, nr 3 (217), s. 367–376. ISSN 0031-0980; [przedruk w:] Nowacki J. (2003), Studia z teorii prawa, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 451–460, ISBN 9788373332447.
 
15.
Nowacki, J. (1966). Analogia legis, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 135–162.
 
16.
Raszewska-Skałecka R. (2007). Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia. ISBN 9788360631010.
 
17.
Sitek, B. (2011). Misja szkolnictwa wyższego w kształtowaniu przedsiębiorczości akademickiej z perspektywy najnowszych zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym, „Journal of Modern Science” 2/9, s. 7–21. ISSN 1734-2031.
 
18.
Sitek, B., Polaczuk, P. (2012). Reforma szkolnictwa wyższego. Kształcenie prawników w Polsce na tle doświadczeń innych państw europejskich, „Forum Prawnicze” nr 5 (13), s. 8–16, ISSN 2081-688X.
 
19.
Wróblewski, J. (1964). Przepisy odsyłające, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 1. Nauki Humanistyczno-Społeczne” z. 35, s. 3–22. ISSN 0076-0358.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top