Financial support for participants of doctoral studies with academic degrees
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Białymstoku
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2018-07-02
 
 
Acceptance date: 2018-07-12
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
Corresponding author
Paweł Sobotko   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn
 
 
JoMS 2018;37(2):367-390
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The publication critically analyzed the legal regulations related to the provision of financial support for participants of doctoral studies in Poland. The aim of the article was to indicate the possibility of abuse of this help by people who already have academic degrees and are participants in doctoral studies.

Material and methods:
The analysis covered legal regulations of various rank (laws, and other downstream regulations) referring to third-cycle studies and particular types of scholarships for PhD students. Therefore, the analysis and exegesis of legal norms, referring to various benefits of financial support, using different methods of interpreting the law was made. The "adequate application" of the provisions on financial support for students with regard to PhD students was examined. The relationship between the constitutional principle of autonomy of higher education and the rights and freedoms of individuals (doctoral students) was considered.

Results:
According to the authors, when interpreting the norms in force de lege lata, one should refer to their historical context and to their teleological interpretation rather than grammatical interpretation.

Conclusions:
De lege ferenda pointed out the need to ensure greater clarity of legal regulations in the field of science and higher education, and also to shape them in such a way that they would be in accordance with the norms of constitutional rank.

 
REFERENCES (19)
1.
Błachnio-Parzych, A. (2003). Przepisy odsyłające systemowo (Wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 57, nr 1 (683), s. 43–54. ISSN 0031-0980.
 
2.
Dańczak, P. (2015). Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326434105.
 
3.
Dąbrowski, K. (2015). W: M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788379307371.
 
4.
Gizbert-Studnicki, T. (1985). Wykładnia celowościowa, „Studia Prawnicze” nr 3–4 (85–86), s. 51–70. ISSN 0039-3312.
 
5.
Hauser, M. (2003). Przepisy odsyłające, „Przegląd Legislacyjny. Biuletyn Rady Legislacyjnej” 10, nr 4 (38), s. 75–92. ISSN 1426-6989.
 
6.
Hauser, M. (2005). Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2724, „Przegląd Prawa i Administracji” t. 65, s. 151–168. ISSN 0137-1134.
 
7.
Izdebski, H., Zieliński, J. (2011). Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326415708.
 
8.
Izdebski, H., Zieliński, J.M. (2015). Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326480485.
 
9.
Jakubowski, A. (2014). Konsekwencje zasad państwa prawnego dla prawotwórstwa w sferze edukacji, „Przegląd Sejmowy” 22, nr 5 (124), s. 202–217. ISSN 1230-5502.
 
10.
Jarosz-Żukowska, S., Żukowski, Ł. (2014). Prawo do nauki i jego gwarancje. W: M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, e-Monografie” nr 45, s. 631–658. ISBN 9788361370741.
 
11.
Kurzyna-Chmiel, D. (2012). Z rozważań nad jakością w oświacie. W: D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego; D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Kryzys prawa administracyjnego?, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 471–493. ISBN 9788326438462.
 
12.
Małecki, M., Mamak, K. (2014). Kryteria oceny dorobku doktorantów, „Państwo i Prawo” 69, nr 11 (825), s. 92–106. ISSN 0031-0980.
 
13.
Musiała, A. (2015). W: K.M. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326492488.
 
14.
Nowacki, J. (1964). „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 19, nr 3 (217), s. 367–376. ISSN 0031-0980; [przedruk w:] Nowacki J. (2003), Studia z teorii prawa, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 451–460, ISBN 9788373332447.
 
15.
Nowacki, J. (1966). Analogia legis, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 135–162.
 
16.
Raszewska-Skałecka R. (2007). Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia. ISBN 9788360631010.
 
17.
Sitek, B. (2011). Misja szkolnictwa wyższego w kształtowaniu przedsiębiorczości akademickiej z perspektywy najnowszych zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym, „Journal of Modern Science” 2/9, s. 7–21. ISSN 1734-2031.
 
18.
Sitek, B., Polaczuk, P. (2012). Reforma szkolnictwa wyższego. Kształcenie prawników w Polsce na tle doświadczeń innych państw europejskich, „Forum Prawnicze” nr 5 (13), s. 8–16, ISSN 2081-688X.
 
19.
Wróblewski, J. (1964). Przepisy odsyłające, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 1. Nauki Humanistyczno-Społeczne” z. 35, s. 3–22. ISSN 0076-0358.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top