Law and Literature.The Places for Metaphysical Thinking.
 
More details
Hide details
1
WSGE im. Alcide De Gasperi
 
 
Submission date: 2018-05-31
 
 
Final revision date: 2018-07-10
 
 
Acceptance date: 2018-07-23
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
Corresponding author
Dorota Anna Łażewska   

WSGE im. Alcide De Gasperi, WSGE, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):353-366
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of this study is to identify places of metaphysical thinking in law and in literature.As metaphysical thinking is the search for the causes of reality which, as principia (arché), are its material and the development principle. This way of thinking is structurally irremovable from the human brain. It helps us understand reality, or discover the sense that designates the sphere of praxis.

Material and methods:
The material used to develop the topic are publications in the field of law, literature and philosophy. The method used is analysis and synthesis of literature, inference, defining, identification.

Results:
The result of the study is to show the timeliness of metaphysical cognition on the example of the field of law and literature.The identification of these dependencies, or the search for what is timeless, is the metaphysical way of thinking. Moreover, the poetic texts by Miłosz and Rymkiewicz are an effect of identifying the principals of existence. Artistic means of expression have allowed for an accurate exposure of the metaphysical problems, together with its components: the understanding of the first cause of reality, its laws and structure, its place, and the place of a man in the world.

Conclusions:
The metaphysical way of thinking prevents the skeptic attitude towards reality.

 
REFERENCES (25)
1.
Arystoteles, (1990). Metafizyka. W: K. Leśniak, A. Paciorek, L. Regner, P. Siwek, Fizyka. O niebie. O powstawaniu i niszczeniu. Meteorologika. O świecie. Dzieła wszystkie. T. 2. Przekłady, wstępy i komentarze, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 615–857. ISBN 83-01-06712-8.
 
2.
Bauchrowicz, M. (2012). Filozofa odczytywanie historiozofii w literaturze, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” nr 103/2, s. 182–190. ISSN 0031-0514.
 
3.
Breczko, J. (2015 I). Biedny chrześcijanin patrzy na byt (główne napięcia i sprzeczności w poglądach teologicznych Miłosza), „Filo–Sofija” nr 31 (4/I), s. 97–117. ISSN 1642-3267.
 
4.
Breczko, J. (2015 II). Poglądy teologiczne późnego Miłosza, „Rocznik Historii Filozofii Polskiej” t. 8, s. 255–287. ISSN 1689-6289.
 
5.
Breczko, J. (2010). Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 978-83-2273-184-0.
 
6.
Fiut, A. (1987). Moment wieczny: poezja Czesława Miłosza, Paryż: Libella. ISBN 2903332053.
 
7.
Gajda-Krynicka, J. (2000). Między „pierwszym” a „drugim żeglowaniem”. Rola przedplatońskiej fizyki w Platońskich dowodach na nieśmiertelność duszy. W: B. Dembiński (red.), W kręgu filozofii klasycznej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 24–56. ISBN 83-226-0996-5.
 
8.
Gogacz, M. (2008). Elementarz metafizyki, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Navo. ISBN 978-83-89920-98-0.
 
9.
Gogacz, M. (1996). Platonizm i arystotelizm: (dwie drogi do metafizyki), Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej. ISBN: 8370720668.
 
10.
Gogacz, M. (1997). Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Navo. ISBN 83-906242-3-0.
 
11.
Kalaga, W. (2009). Filozofia a paradygmat literaturoznawstwa. W: B. Sienkiewicz, T. Sobieraj (red.), Literackość filozofii – filozoficzność literatury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper. ISBN 978-83-7507-064-4.
 
12.
Kiwka, M. (2007). Rozumieć filozofię, Wrocław: Wydawnictwo ATLA 2. ISBN 83-60732-05-1.
 
13.
Krajewski, P. (2017). Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem. W: E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 71–86. ISBN 978-83-62753-86-4.
 
14.
Krąpiec, M.A. (1995). Metafizyka. Zarys teorii bytu. Dzieła VII, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-228-0402-0.
 
15.
Krąpiec, M.A. (1995). Realizm ludzkiego poznania. Dzieła II. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-228-0402-4.
 
16.
Lubelska-Renouf, M. (2014). Myślenie i poezja. Czesław Miłosz i Martin Heidegger, „Prace Polonistyczne”, seria 69, s. 177–198. ISSN 0079-4791.
 
17.
Łażewska, D. (2016). Godność osoby ludzkiej, czyli ontyczna jakość człowieka a dekonstrukcja. Szkic do pedagogiki godności. W: E. Stein, J. Machnacz (red.), Godność człowieka, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, s. 31–44. ISBN 978-83-63642-51-8.
 
18.
Miłosz, Cz. (2000). To, Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 83-7006-577-5.
 
19.
Miłosz, Cz. (2002). Wiersze. Tom 2, Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 83-240-0209-X.
 
20.
Reale, G. (1994). Historia filozofii starożytnej. T. I. Od początków do Sokratesa, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 88-343-2571-0.
 
21.
Sitek, M. (2016 I). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-8922-6.
 
22.
Sitek, M. (2016 II). The Impact of Globalization on The Content of Human Rights, Teka Komisji Prawniczej – O.L. PAN, 2016, s. 205–217. ISSN 1899-7694.
 
23.
Tomasik, T. (2011). Heraklit Miłosza, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, t. 9, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 161–178. ISSN 2083-4721.
 
24.
Wojtyła, K. (2007). Elementarz etyczny, Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna, Hachette Polska. ISBN 9788374483681.
 
25.
Woźniak-Łabieniec, M. (2017). Rymkiewicz. Metafizyka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 978-83-8088-386-4.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top