The concept of justice in the Polish Constitution
 
More details
Hide details
1
WSGE University of Applied Sciences in Józefów, Poland
 
 
Submission date: 2023-11-06
 
 
Final revision date: 2024-03-10
 
 
Acceptance date: 2024-03-20
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Bartosz Piotr Stróżewski   

WSGE University of Applied Sciences in Józefów, Poland
 
 
JoMS 2024;55(1):660-673
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
This article analyzes the multifaceted concept of justice and its foundational principles while scrutinizing its influence on the formulation and operation of the Constitution of the Republic of Poland. Drawing from philosophical and legal perspectives, it examines the intricate interplay between justice, the common good, and constitutional values, particularly within the dynamic relationship between the individual and the state. Central to this exploration is an inquiry into how Poland's constitutional framework accommodates interpretations of justice and the common good, shaping the dynamics between constitutional values and the rights of citizens. Moreover, it investigates the complexities of judicial execution in Poland, aiming to reconcile procedural justice and legal norms while safeguarding the rights of debtors.

Material and methods:
The article uses an analytical approach to identify and address challenges in judicial enforcement, particularly in achieving a delicate balance between the efficacy of judgment execution and the imperative of justice, all while upholding the rights of debtors and acknowledging the legitimate interests of creditors.

Results:
This study shows that Poland's constitution incorporates a variety of interpretations of justice and the common good, which affects the dynamic between constitutional values and citizens' rights, and that these issues have a significant impact on the balance between the effectiveness of execution and the imperative of justice.

Conclusions:
Through an examination of justice, the common good, and their implications for constitutional governance and judicial enforcement, this article contributes to a deeper understanding of the intricate dynamics shaping legal and moral discourse in contemporary Poland.

 
REFERENCES (27)
1.
Aristotle. (1982). Etyka nikomachejska, translated by D. Gromska. Warszawa: PWN.
 
2.
Aristotle. (1996). Etyka wielka, translated by W. Wróblewski. Warszawa: PWN.
 
3.
Gebethner, S. (2000). Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku in: Zwierzchowski E. (ed.) Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
4.
Hammond, L.M. (1966). Classes and Functions In Plato’s REPUBLIC, The Southern Journal of Philosophy, 4, 242-247. https://doi.org/10.1111/j.2041....
 
5.
Izdebski, H., Kulesza, M. (1998). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: LIBER.
 
6.
Koba, L. (2009). Dzie­je, charakter i treść praw człowieka in: Koba L., Wacław­czyk W. (ed.) Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
7.
Kupiszewski, H. (1988). Prawo rzymskie a współczesność. Warszawa: Od Nowa.
 
8.
Kurdziałek, M. (1988). Dwie starożytne koncepcje sprawiedliwości, Ethos 1, 162-170.
 
9.
Piechowiak, M. (1977). Pojęcie praw człowieka in: Wiśniewski L. (ed.), Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona, 7-37. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
10.
Piechowiak, M. (1999). Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
11.
Piechowiak, M. (2003). Filozoficzne podstawy rozumienia „dobra wspólnego”, Kwartalnik Filozoficzny, 31 (2), 5-35.
 
12.
Piechowiak, M. (2004). Do Platona po naukę o prawach człowieka in: Białocerkiewicz J., Balcerzak M., Czeszko-Durlak A. (ed.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza. Toruń: Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa.
 
13.
Piechowiak, M. (2009). Sokrates sam ze sobą rozmawia o sprawiedliwości in: Pacewicz A. (ed.), Kolokwia Platońskie – Gorgias. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 
14.
Piechowiak, M. (2012). Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego.
 
15.
Piechowiak, M. (2013). Kallikles i geometria. Przyczynek do Platońskiej koncepcji sprawiedliwości in: Władek Z. (ed.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.
 
16.
Piechowiak, M. (2018). Sprawiedliwość jest podstawową doskonałością moralną człowieka, Filozofuj, 3 (21), 26-27.
 
17.
Piechowiak, M. (2020). Lecture – Konstytucyjna zasada dobra wspólnego part 1. Access 20.05.2020 from https://www.youtube.com/watch?....
 
18.
Piechowiak, M., (2020). Lecture – Konstytucyjna zasada dobra wspólnego part 2. Access 20.05.2020 from https://www.youtube.com/watch?....
 
19.
Plato. (1958). Państwo, book VII, 519 e. in: Witwicki W. (ed. And trans.) Platona Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg Praw, vol. I. Warszawa: PWN.
 
20.
Plato. (2006). Państwo, translated by Witwicki W. Kęt: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 
21.
Plato. (1960). Prawa, translated by Maykowska M., Warsaw 743c.
 
22.
St. Thomas Aquinas. (1984). O substancjach czystych in: St. Thomas Aquinas, Dzieła wybrane, translated and edited by. J. Salij. Poznań: “W drodze” Publishing House.
 
23.
Szyszkowska, M. (2000). Zarys filozofii prawa, 3rd edition. Białystok: Temida 2.
 
24.
Tatarkiewicz, W. (2007). Historia filozofii, vol. I., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
25.
Wronkowska, S. (2006). Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)” in: Wronkowska S. (ed.), Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
26.
Ziembiński, Z. (1992). O pojmowaniu sprawiedliwości. Lublin: Instytut Wydawniczy Daimonion.
 
27.
Zimmermann-Pepol, M., Gregorczuk, K. (2016). Wymiary sprawiedliwości na gruncie filozofii prawa. Problematyka sprawiedliwości wczoraj–dziś–jutro, Gdańskie Studia Prawnicze, XXXV, 597-617.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top