Institution of consumer bankruptcy in the Polish legal system - the most important regulatory changes
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2018-05-31
 
 
Acceptance date: 2018-07-09
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
JoMS 2018;37(2):341-352
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the undertaken analysis was to present the most important changes introduced to the regulation of consumer bankruptcy institutions and the assessment of their effectiveness.

Material and methods:
The article has been prepared using the formal dogmatic and dogmatic and legal methods.

Results:
Amendments in 2014 and 2015 introduced positive changes in the regulations governing consumer bankruptcy, significantly increasing access to it. Amendments in 2014 and 2015 introduced positive changes in the regulations governing consumer bankruptcy, significantly increasing access to it. The Act of 29 August 2014 amending the Act - Bankruptcy and Reorganization Law, the Act on the National Court Register and the Act on court costs in civil cases introduced the possibility of filing for bankruptcy with only one creditor, the debtor's debt was considered to be debtor's debt , a fairness and humanitarian clause was introduced, the State Treasury underwrote the costs of the bankruptcy proceedings and the "extraordinary" and "independent circumstances" were waived for an effective filing for bankruptcy, indicating that the dismissal of the bankruptcy petition is caused by insolvency or increasing its level intentionally or as a result of gross negligence. A year later, the Act of 15 May 2015, the Restructuring Law introduced many new changes, the most important of which is the change in the definition of insolvency and the possibility of filing for bankruptcy with the creditor.

Conclusions:
Consumer bankruptcy has become a universal procedure for all natural persons not conducting business activity.

 
REFERENCES (13)
1.
Adamus, R., Geromin M., Groele, B. (red.). (2017). Upadłość konsumencka. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325595319.
 
2.
Geromin, M. (2016). Upadłość konsumencka w świetle zmian wprowadzonych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, „Monitor Prawniczy” nr 4, s. 176-186. ISSN 1230-6509.
 
3.
Hrycaj A. i in. (red.). (2016) .System Prawa Handlowego, t. 6: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325584900.
 
4.
Słaby, T. (2007). Poziom i jakość życia. W: T. Panek (red.), Statystyka społeczna, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 99-130. ISBN 9788320817201.
 
5.
Sokal, P. (2009). Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” nr 8, s. 79-111. ISSN 1731-030X.
 
6.
Sprawozdanie MS-S20UN za rok 2015, w zakresie spraw o sygn. GU „of”, to jest o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 
7.
Świecka, B. (2008). Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519184.
 
8.
Szpringer, W. (2006). Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomendacje dla Polski. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788360089255.
 
9.
Szpringer, W. (2014). Upadłość konsumencka. Warszawa: CeDeWu.
 
10.
Szymańska, A. (2014). Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. ISBN.
 
11.
Uzasadnienie projektu do ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej, grudzień 2003, Druk sejmowy Nr 2668.
 
12.
Zalega, T. (2014). Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 38(2), s. 152-167. ISSN 1898-5084.
 
13.
Zimmerman, P. (2012). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325530914.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top