Prawo i Literatura. Miejsca metafizycznego myślenia.
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE im. Alcide De Gasperi
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Anna Łażewska   

WSGE im. Alcide De Gasperi, WSGE, 05-410 Józefów, Polska
Data nadesłania: 31-05-2018
Data ostatniej rewizji: 10-07-2018
Data akceptacji: 23-07-2018
Data publikacji: 23-07-2018
 
JoMS 2018;37(2):353–366
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie miejsc metafizycznego myślenia w prawie i w literaturze.Miejsce metafizycznego myślenia jest tam, gdzie jest człowiek. Metafizyczne myślenie polega bowiem na poszukiwaniu przyczyn rzeczywistości, które jako principia (arché) są jego tworzywem oraz zasadą rozwoju. Ten sposób myślenia jest strukturalnie nieusuwalny z ludzkiego umysłu. Pomaga zrozumieć rzeczywistość czyli odkryć sens wyznaczający sferę praxis.

Materiał i metody:
Materiałem służącym do opracowania tematu są publikacje z zakresu prawa, literatury.i filozofii. Metodą zastosowaną jest analiza i synteza literatury, wnioskowanie, definiowanie, identyfikacja.

Wyniki:
Wynikiem opracowania jest ukazanie aktualności poznania metafizycznego na przykładzie dziedziny prawa i literatury.Przyjęcie założenia, iż potrzeby determinują treść praw człowieka oznacza akceptację tezy, iż treści praw człowieka są determinowane przez dobra, których potrzebuje wpierw metafizyczna struktura człowieka. Identyfikacja tych zależności, czyli szukanie tego, co ponadczasowe, jest metafizycznym sposobem myślenia. Również poetycki zapis Miłosza i Rymkiewicza stanowi efekt identyfikacji principiów bytu.

Wnioski:
Metafizyczny sposób myślenia zapobiega sceptycznemu nastawieniu do rzeczywistości.

 
REFERENCJE (25)
1.
Arystoteles, (1990). Metafizyka. W: K. Leśniak, A. Paciorek, L. Regner, P. Siwek, Fizyka. O niebie. O powstawaniu i niszczeniu. Meteorologika. O świecie. Dzieła wszystkie. T. 2. Przekłady, wstępy i komentarze, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 615–857. ISBN 83-01-06712-8.
 
2.
Bauchrowicz, M. (2012). Filozofa odczytywanie historiozofii w literaturze, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” nr 103/2, s. 182–190. ISSN 0031-0514.
 
3.
Breczko, J. (2015 I). Biedny chrześcijanin patrzy na byt (główne napięcia i sprzeczności w poglądach teologicznych Miłosza), „Filo–Sofija” nr 31 (4/I), s. 97–117. ISSN 1642-3267.
 
4.
Breczko, J. (2015 II). Poglądy teologiczne późnego Miłosza, „Rocznik Historii Filozofii Polskiej” t. 8, s. 255–287. ISSN 1689-6289.
 
5.
Breczko, J. (2010). Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 978-83-2273-184-0.
 
6.
Fiut, A. (1987). Moment wieczny: poezja Czesława Miłosza, Paryż: Libella. ISBN 2903332053.
 
7.
Gajda-Krynicka, J. (2000). Między „pierwszym” a „drugim żeglowaniem”. Rola przedplatońskiej fizyki w Platońskich dowodach na nieśmiertelność duszy. W: B. Dembiński (red.), W kręgu filozofii klasycznej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 24–56. ISBN 83-226-0996-5.
 
8.
Gogacz, M. (2008). Elementarz metafizyki, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Navo. ISBN 978-83-89920-98-0.
 
9.
Gogacz, M. (1996). Platonizm i arystotelizm: (dwie drogi do metafizyki), Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej. ISBN: 8370720668.
 
10.
Gogacz, M. (1997). Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Navo. ISBN 83-906242-3-0.
 
11.
Kalaga, W. (2009). Filozofia a paradygmat literaturoznawstwa. W: B. Sienkiewicz, T. Sobieraj (red.), Literackość filozofii – filozoficzność literatury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper. ISBN 978-83-7507-064-4.
 
12.
Kiwka, M. (2007). Rozumieć filozofię, Wrocław: Wydawnictwo ATLA 2. ISBN 83-60732-05-1.
 
13.
Krajewski, P. (2017). Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem. W: E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 71–86. ISBN 978-83-62753-86-4.
 
14.
Krąpiec, M.A. (1995). Metafizyka. Zarys teorii bytu. Dzieła VII, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-228-0402-0.
 
15.
Krąpiec, M.A. (1995). Realizm ludzkiego poznania. Dzieła II. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-228-0402-4.
 
16.
Lubelska-Renouf, M. (2014). Myślenie i poezja. Czesław Miłosz i Martin Heidegger, „Prace Polonistyczne”, seria 69, s. 177–198. ISSN 0079-4791.
 
17.
Łażewska, D. (2016). Godność osoby ludzkiej, czyli ontyczna jakość człowieka a dekonstrukcja. Szkic do pedagogiki godności. W: E. Stein, J. Machnacz (red.), Godność człowieka, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, s. 31–44. ISBN 978-83-63642-51-8.
 
18.
Miłosz, Cz. (2000). To, Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 83-7006-577-5.
 
19.
Miłosz, Cz. (2002). Wiersze. Tom 2, Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 83-240-0209-X.
 
20.
Reale, G. (1994). Historia filozofii starożytnej. T. I. Od początków do Sokratesa, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 88-343-2571-0.
 
21.
Sitek, M. (2016 I). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-8922-6.
 
22.
Sitek, M. (2016 II). The Impact of Globalization on The Content of Human Rights, Teka Komisji Prawniczej – O.L. PAN, 2016, s. 205–217. ISSN 1899-7694.
 
23.
Tomasik, T. (2011). Heraklit Miłosza, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, t. 9, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 161–178. ISSN 2083-4721.
 
24.
Wojtyła, K. (2007). Elementarz etyczny, Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna, Hachette Polska. ISBN 9788374483681.
 
25.
Woźniak-Łabieniec, M. (2017). Rymkiewicz. Metafizyka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 978-83-8088-386-4.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031