PL EN
NAUKI HUMANISTYCZNE
Polski defensor civitatis i jego kompetencje ustawowe
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 21-08-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-04-2021
 
 
Data akceptacji: 20-04-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agata Hiacynta Tarnacka   

Uniwersytet Jagielloński
 
 
JoMS 2021;46(1):93-110
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem podjętej analizy było przedstawienie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, podstaw prawych na których opiera się jego funkcjonowanie, środków jakimi dysponuje oraz zakresu działalności w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Materiał i metody:
Przedmiot rozważań artykułu stanowią akty prawne, które są podstawą działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastosowane w artykule metody naukowe, to metoda dogmatyczno-prawna oraz historyczno-prawna.

Wyniki:
Rzecznik Praw Obywatelskich mając do czynienia z licznymi wnioskami obywateli dokonuje corocznej oceny stanu przestrzegania przez władze publiczne wolności i praw człowieka i obywatela przedkładając tę informację obu Izbom Parlamentu. Tym samym ma realny wpływ na ocenę stanu prawa w Polsce, a także na ocenę stopnia przestrzegania praw człowieka.

Wnioski:
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim systemie organów państwa jest, jak wskazuje to Konstytucja instytucją niezależną i niezawisłą, a na co wskazuje również praktyka, bez wątpienia należy on do grona jednego z najbardziej aktywnych niesądowych organów ochrony prawnej.

 
REFERENCJE (19)
1.
Deryng, A. (2007). Pozycja Prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej, „Biuletyn RPO – Materiały”, nr 55, Warszawa: Biuro RPO. ISSN 0860-8334.
 
2.
Deryng, A. (2014). Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-264-4580-4.
 
3.
Garlicki, L. (1999). Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu, Warszawa: Liber. ISBN 83-7206-023-1.
 
4.
Kowalska, M. (2014). Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, „Przegląd Politologiczny”, nr 2, s. 167–182. ISSN 1426-8876.
 
5.
Kochanowski, J. (1996). Rzecznik praw obywatelskich. II Kadencja 1992–1996, Warszawa: Biuro RPO.
 
6.
Krawiec, G. (2018). Postępowanie kontrolne prowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa: Biuro RPO. ISBN 978-83-65029-39-3.
 
7.
Ludwikowski, R. (2000). Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. ISBN 83-7285-001-1.
 
8.
Łętowska, E. (2008). Dwadzieścia lat później. W: M. Zubik (red.), Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, s. 19–34. Warszawa: Biuro RPO. ISBN 978-83-927049-4-2.
 
9.
Malinowska, I. (2007). Rzecznik praw obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce, Warszawa: Elipsa. ISBN 978-83-7151-786-0.
 
10.
Sawicki, P. (2018). Służby skarbowe w starożytnym Rzymie w okresie dominatu. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa (rozprawa doktorska dostępna na stronie:https://repozytorium.uwb.edu.p..., dostęp: 12.12.2020)).
 
11.
Słapczyński, T. (2019). Teoria organizacji i zarządzania a układ administracyjny. W: J. Zimmermann (red.), Pogranicze prawa administracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 373–390. ISBN 978-83-8160-886-2.
 
12.
Słapczyński, T. (2020). Teoria organizacji i zarządzania a układ administracyjny. W: J. Korczak (red.), Układ administracji publicznej, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 79–94. ISBN 978-83-8187-927-9.
 
13.
Starzewski, Ł. (2019). 20 kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich z lat 2017–2019, Wrocław: Grafpol. ISBN 978-83-65029-43-0.
 
14.
Świątkiewicz, J. (2001). Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza. ISBN 83-87611-16-6.
 
15.
Trociuk, S. (2005). Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, Łódź: Agencja Master. ISSN 0860-8334.
 
16.
Wróbel, A. (2011). Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326413896.
 
17.
Zieliński, T. (1994). Ombudsman – możliwości i granice działania. Łódź: Agencja Master.
 
18.
Zieliński, T. (1996). Ombudsman – możliwości i granice skutecznego działania. W: Rzecznik praw obywatelskich. II Kadencja 1992–1996, Warszawa: Biuro RPO.
 
19.
Zoll, A. (2005). Rzecznik Praw Obywatelskich. Zadania konstytucyjno-prawne oraz funkcje publiczne w zakresie wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA. ISBN 8388367803.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top