NAUKI SPOŁECZNE
Udział osób transpłciowych w sporcie. Prawo do równości a równość szans w sporcie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Data nadesłania: 11-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-05-2021
 
 
Data akceptacji: 08-06-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2021;46(1):211-224
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cechą charakterystyczną dla sportu od czasów antycznych jest rywalizacja i wola wygrania. Podstawowymi kryteriami podziału rywalizacji są cel, dyscypliny i płeć. W ostatnich trzech dekadach najwięcej kontrowersji budzi podział sportowców ze względu na płeć.

Materiał i metody:
Przyczyną powyższego jest coraz częsty udział osób transpłciowych w zawodach sportowych, zwłaszcza w dyscyplinach kobiecych. Celem opracowania jest zestawienie wszelkich argumentów używanych w dyskusji nad udziałem osób transpłciowych w zawodach sportowych. Czy włączenie osób transpłciowych do kobiecych sportów nie wpłynie na wywołanie zjawiska zmierzchu dotychczasowego sportu kobiecego?

Wyniki:
Hipotezę badawczą stanowi twierdzenie, według którego konieczne jest poszukiwanie rozwiązania kwestii udziału osób transpłciowych w zawodach sportowych. Niekwestionowane prawo tych osób do uprawiania sportu musi jednak być skonfrontowane z prawem do sprawiedliwej rywalizacji opartej na równości szans.

Wnioski:
W pracy została użyta metoda analizy konkretnych przypadków, analizy przepisów prawa międzynarodowego, prawa organizacji sportowych oraz prawa polskiego. W końcu w pracy zastosowane są elementy metody historycznoprawnej, dzięki której została ukazana perspektywa rozwoju dyskusji i regulacji prawnych dotyczących udziału osób transpłciowych w sporcie zawodowym. Efektem pracy jest konkretne rozwiązania tej kwestii.

 
REFERENCJE (15)
1.
Bennett M.T. (1966). The immigration and nationality (McCarran-Walter) Act of 1952, as Amended to 1965, „The annals of the American academy of political and social science”, nr 367/1, s. 127–136.
 
2.
Bojarska K, Kłonkowska A.M. (2014). TRANSgresja płci, TRANZycja ciała, TRANSwersja tożsamości. Czym jest TRANSpłciowość. W: A.M. Kłonkowska, K. Bojarska K. (red.), Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 64–82.
 
3.
Channon A. (2014). Towards the “undoing” of gender in mixed-sex martial arts and combat sports, „Societies”, nr 4/4, s. 587–605.
 
4.
Elling-Machartzki A. (2017). Extraordinary body-self narratives: Sport and physical activity in the lives of transgender people, „Leisure Studies”, nr 36/2, s. 256–268.
 
5.
Fundowicz S. (2013). Prawo sportowe, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326442384.
 
6.
Jakubowska, H. (2012). Zasady wynagradzania w sporcie w kontekście idei sprawiedliwości i równości płci, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 74, s. 191–203. ISSN 0035-9629.
 
7.
Jans W., Moska W. (2011). Tenis na igrzyskach olimpijskich w latach 1896–2008, „Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku”, s. 77–87. ISSN 1730-7953.
 
8.
Jones B.A., et al. (2017). Sport and transgender people: a systematic review of the literature relating to sport participation and competitive sport policies, „Sports Medicine”, nr 47/4, s. 701–716.
 
9.
Judycki S. (2008). Filozofia sportu. Lublin: KUL, s. 2–3(1–8), http://www. kul. pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sportu (dostęp: 10.02.2021).
 
10.
Kopczyk R. (2013). Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej (Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.). Warszaw: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326441592.
 
11.
McDonagh E., Pappano L. (2007). Playing with the boys: Why separate is not equal in sports. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780195386776.
 
12.
Piechowiak M. (2009). Powszechność – między uniformizacją a relatywizmem. Wokół metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W: T. Jasdudowicz, M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska, Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, s. 177–193. ISBN 9788372854841.
 
13.
Pizzolati M., Sterchele D. (2016). Mixed-sex in sport for development: a pragmatic and symbolic device. The case of touch rugby for forced migrants in Rome, „Sport in Society”, nr 19(8–9), s. 1267–1288. ISSN 1743-0445.
 
14.
Ulijasz B. (2019). Wykonywanie i organizowanie sportu w Polsce. Studium administracyjno-prawne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788366220669.
 
15.
Wach A. (2005). Alternatywne formy rozwiązywania sporów sądowych, Warszawa: LIBER. ISBN 8372061122.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top