SOCIAL SCIENCES
The participation of transgenders in sport. Right to equality and equal opportunities in sport
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Submission date: 2021-03-11
 
 
Final revision date: 2021-05-20
 
 
Acceptance date: 2021-06-08
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2021;46(1):211-224
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
A characteristic feature of sport since ancient times is competition and the will to win. The basic criteria for the division of competition are goal, discipline and gender. In the last three decades the gender division of athletes has been the most controversial.

Material and methods:
It is caused by the increasing participation of transgender people in sports competitions, especially in women's disciplines. The aim of the study is to summarize all the arguments used in the discussion on the participation of transgender people in sports competitions. Will the inclusion of transgender people in women's sports not cause the twilight of women's sports?

Results:
The research hypothesis is the statement that it is necessary to search for a solution for the willingness of transgender people's participation in sports competitions. The unquestionable right of these people to train sport must be however confronted with the right to fair competition based on equal opportunities. The study uses the method of analyzing specific cases, the analysis of international law, sports organization law and Polish law.

Conclusions:
Last but not least, elements of the legal-historical method is used to present the perspective of the development of public discussion and legal regulations concerning the participation of transgender people in professional sport. The result of the work is the presentation of specific solutions to this issue.

 
REFERENCES (15)
1.
Bennett M.T. (1966). The immigration and nationality (McCarran-Walter) Act of 1952, as Amended to 1965, „The annals of the American academy of political and social science”, nr 367/1, s. 127–136.
 
2.
Bojarska K, Kłonkowska A.M. (2014). TRANSgresja płci, TRANZycja ciała, TRANSwersja tożsamości. Czym jest TRANSpłciowość. W: A.M. Kłonkowska, K. Bojarska K. (red.), Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 64–82.
 
3.
Channon A. (2014). Towards the “undoing” of gender in mixed-sex martial arts and combat sports, „Societies”, nr 4/4, s. 587–605.
 
4.
Elling-Machartzki A. (2017). Extraordinary body-self narratives: Sport and physical activity in the lives of transgender people, „Leisure Studies”, nr 36/2, s. 256–268.
 
5.
Fundowicz S. (2013). Prawo sportowe, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326442384.
 
6.
Jakubowska, H. (2012). Zasady wynagradzania w sporcie w kontekście idei sprawiedliwości i równości płci, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 74, s. 191–203. ISSN 0035-9629.
 
7.
Jans W., Moska W. (2011). Tenis na igrzyskach olimpijskich w latach 1896–2008, „Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku”, s. 77–87. ISSN 1730-7953.
 
8.
Jones B.A., et al. (2017). Sport and transgender people: a systematic review of the literature relating to sport participation and competitive sport policies, „Sports Medicine”, nr 47/4, s. 701–716.
 
9.
Judycki S. (2008). Filozofia sportu. Lublin: KUL, s. 2–3(1–8), http://www. kul. pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sportu (dostęp: 10.02.2021).
 
10.
Kopczyk R. (2013). Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej (Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.). Warszaw: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326441592.
 
11.
McDonagh E., Pappano L. (2007). Playing with the boys: Why separate is not equal in sports. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780195386776.
 
12.
Piechowiak M. (2009). Powszechność – między uniformizacją a relatywizmem. Wokół metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W: T. Jasdudowicz, M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska, Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, s. 177–193. ISBN 9788372854841.
 
13.
Pizzolati M., Sterchele D. (2016). Mixed-sex in sport for development: a pragmatic and symbolic device. The case of touch rugby for forced migrants in Rome, „Sport in Society”, nr 19(8–9), s. 1267–1288. ISSN 1743-0445.
 
14.
Ulijasz B. (2019). Wykonywanie i organizowanie sportu w Polsce. Studium administracyjno-prawne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788366220669.
 
15.
Wach A. (2005). Alternatywne formy rozwiązywania sporów sądowych, Warszawa: LIBER. ISBN 8372061122.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top