Społeczna odpowiedzialność biznesu a integracyjna wizja społeczeństwa - uwarunkowania ekonomiczne i społeczne
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
2
University of Economy and Innovation in Lublin (WSEI)
 
 
Data nadesłania: 04-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-06-2022
 
 
Data akceptacji: 07-06-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Urszula Anisiewicz   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2022;48(1):207-230
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest teoretyczna analiza roli i znaczenia społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu w kreowaniu integracyjnej roli społeczeństwa w kontekście procesów ekonomicznych i społecznych. Analiza to została przeprowadzona na podstawie badań literatury, raportów, analiz oraz ekspertyz instytucji krajowych i międzynarodowych.

Materiał i metody:
Jako główną metodę badawczą zastosowano indukcję. Jest to typ wnioskowania na podstawie szczegółów o właściwościach ogólnych zjawiska czy przedmiotu. Metody badawcze zastosowane w pracy to: analiza porównawcza, analiza funkcjonalna oraz metoda badań w ujęciu dynamicznym. Zastosowano także tak zwaną triangulację źródeł danych.

Wyniki:
Autorzy przedstawiają tezę, że w dłuższym okresie czasu wartości ekonomiczne i społeczne mogą współistnieć. W pierwszej części autorzy pokazują ograniczenie jednowymiarowego spojrzenia na działalność gospodarczą i związaną z nią modelu finansowego. W drugiej przedstawiają zintegrowaną wizję świata gospodarczego, w której wartości ekonomiczne i społeczne mogą współistnieć, a na końcu prezentują model społeczny organizacji.

Wnioski:
CSR można określić jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na ich powodzenie w działalności gospodarczej. Zatem należy to traktować jako inwestycję.

 
REFERENCJE (41)
1.
Beise-Zee, R. (2013). Cause-Related Marketing. W: S.O. Idowu i in. (red.). Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, s. 321–326.
 
2.
Carroll, A. (1995). Stakeholder Thinking in Three Models of Management Morality: A Perspective with Strategic Implications. W: J. Nasi (red.). Understanding stakeholder’s thinking. Helsinki: LSR-Publications Helsinki, s. 47–74.
 
3.
Carroll, A.B. (1993). Business & Society. Ethics and Stakeholder management, second ed. Cincinnati Ohio: South-Western Publishing Co., s. 35.
 
4.
Chuda, A., Wyrwicka, M.K. (2013). Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego. „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, nr 59, s. 5–17.
 
5.
Cochran, P.L. (2007). The evolution of corporate social responsibility. „Business Horizons”, nr 50, s. 449–454.
 
6.
Curran, M. (2005). Assessing the Rate of Return of the Adoption of Corporate Social Responsibility Initiatives. Edynburg: Uniwersytet Edynburski.
 
7.
Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, nr 15(1), s. 1–13.
 
8.
Etchegoyen, A. (1991). La valse des éthiques. Paris: Editions François Bourin.
 
9.
Filek, J. (2013).Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków: Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 10.
 
10.
Filek, J. (2001). Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu. W: (red.). Etyka biznesu jako przedmiot nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 22.
 
11.
Filek, J. (2002). O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego. Kraków: Wyd. AE, s. 29.
 
12.
Giemza, M. (2019). Przyczyny oraz skutki implementacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu do zarządzania firmą. W: N. Laurisz, A. Pacut (red.). Ekonomia społeczna. Innowacyjność społeczna w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72–81. https://doi.org/10.15678/ES.20....
 
13.
Gitman, L., Morris, J. (2018). The State of Sustainable Business 2018. Results of the 10th Annual Survey of Sustainable Business Leaders, www.bsr.org/files/event-resources/BSR_Globescan_State_of_Sustainable_ Business_2018.pdf (dostęp: 9.11.2019).
 
14.
Grzymisławski, A. (2013). Czy odpowiedzialne inwestowanie się opłaca?, http://odpowiedzialnybiznes.pl....
 
15.
Herman, A., Szablewski, J. (1999). Zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext, s. 9.
 
16.
Kakabadse, N.K., Rozuel, C., Lee-Davies, L. (2006). Corporate social responsibility and stakeholder approach: a conceptual review. „International Journal of Business Governance and Ethics”, No. 4(1), s. 78–93.
 
17.
Kos, A., Gudowski, J. (2019). Społeczna odpowiedzialność biznesu na Lubelszczyźnie w świetle badań ankietowych. W: S. Skrzypczak-Ahmed, A. Szafarczyk (red.). Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce. Lublin: WSEI.
 
18.
Kroik, J., Malara, Z. (2011). CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, nr XXV, s. 423–435.
 
19.
Księżak, P. (2016). The Benefits from CSR for a Company and Society. „Journal of Corporate Responsibility and Leadership”, No. 3(4), s. 53–65.
 
20.
Leś, E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
21.
Leśna-Wierszołowicz, E. (2016). Korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, nr 8(2), s. 65–76.
 
22.
Liston-Heyes, C., Ceton, G. (2007). Corporate Social Performance and Politics. Do Liberals Do More? „The Journal of Corporate Citizenship”, No. 25, s. 95–108.
 
23.
Olejniczak, K. (2013). Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. „Rocznik Ochrona Środowiska”, nr 15, s. 2840–2849.
 
24.
Otola, I., Tylec, A. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu a wyniki finansowe przedsiębiorstw. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 24(1), s. 81–89.
 
25.
Pawłowski, E., Trzcieliński, S. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 
26.
Piasecki, R., Gudowski, J. (2022). Theoretical and practical aspects of CSR. Implementation by foreign investors editors. Lublin: Innovatio Press.
 
27.
Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006). Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, „Harvard Business Review”, December, No. 79–92.
 
28.
Proszowska, A. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy. „Ekonomia Menedżerska”, nr 1, s. 31–41.
 
29.
Ratajczak, M., Stawicka, E. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP. W: M. Bąk, P. Kulawczyk (red.). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, s. 131–141.
 
30.
Raza, A., Ahmad, N., Bhutta, U. (2018). Corporate Social Responsibility and Customer Loyalty: A mediating role of trust. „European Journal of Business and Social Sciences”, No. 7(1), s. 43–50.
 
31.
Sitek, M. (2005). Odpowiedzialność państwa za szkody ekologiczne wyrządzone przez korporacje międzynarodowe, “Journal of Modern Science”, 1 nr 1, s. 111-119.
 
32.
Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych. tłum. D. Petsch. Warszawa, s. 5.
 
33.
Such-Pyrgiel M. (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej, w: Społeczne ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, Sitek M., Such-Pyrgiel M., red., wyd. WSGE, Józefów 2018, s. 39-56.
 
34.
Szejniuk, A. (2016). Etyka menadżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi. „Journal of Modern Science”, Vol. 28/1, s. 89–104.
 
35.
Hall L., MacFarland M.(red.) (2022). The Sustainability Yearbook 2022,. www.spglobal.org.
 
36.
Wołkowicka, A., Dąbrowski, S. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 30, s. 79–89.
 
37.
Wołowiec, T., Skrzypek-Ahmed, S. (2022). The impact of the ethical instruments on the company’s social image. A case of British American Tobacco Polska. W: J. Gudowski and R. Piasecki (eds.). Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors. Lublin: Innovatio Press Publishing House University of Economics and Innovation in Lublin, s. 61–80.
 
38.
Wołowiec, T. (2009). CSR – a marketing strategy or a responsible business? (sellected issues). Hoff/Germany: University of Applied Sciences, s. 90. ISBN 978-3-935565-25-7.
 
39.
Wołowiec, T. (2004). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formuła zarządzania. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3, s. 3–12. ISSN 0860-6846. Wołowiec, T., Paliwoda-Matiolańska, A. (2004). Model społeczny przedsiębiorstwa – wartość ekonomiczna i wartość społeczna. „Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej”, nr 9, s. 29–42. ISSN 1230-0969.
 
40.
Woźniak, J. (2013). Rekrutacja. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 
41.
Zuzek, D.K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 2, s. 197–207.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top