Społeczna odpowiedzialność biznesu - uwarunkowania prawne i lokalna praktyka gospodarcza
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 
2
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 24-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-05-2022
 
 
Data akceptacji: 06-05-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kos   

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 
 
JoMS 2022;48(1):387-403
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest analiza ewolucji pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jego interpretacja w ujęciu różnych międzynarodowych instytucji. Przedstawiono ustalenia prawne regulujące CSR, a także lokalną praktykę gospodarczą.

Materiał i metody:
W pracy wykorzystana została literatura zarówno krajowa jak i zagraniczna.

Wyniki:
Zdaniem autorów podstawową przesłanką społecznej odpowiedzialności biznesu jest uwzględnianie przy prowadzonej działalności gospodarczej interesów różnych kontrahentów, w szczególności społeczności lokalnych i uczestników społeczeństwa obywatelskiego. Powinno się to wiązać z koniecznością uwzględniania w planach i skutkach swojej inwestycji interesów lokalnej społeczności.

Wnioski:
Stwierdzono, że wiele firm angażuje się w działania w sferze społecznej w sposób zgodny z definicją CSR, natomiast różnice w stosowanych działaniach są znaczne, zależnie od skali organizacji czy wielkości danego rynku.

 
REFERENCJE (13)
1.
Adamczyk, J. (2011). Działania normalizacyjne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 7.
 
2.
Adamczyk, J. (2013). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 
3.
Balcerak, A. (2015). Metamorfozy modnych koncepcji zarządzania na przykładzie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.
 
4.
European Commission. (2011). A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels.
 
5.
Jastrzębska, E. (2021). Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce w czasie pandemii COVID-19 a cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, nr 3.
 
6.
Leśna-Wierszołowicz, E. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej, „Studia i Prace WNEIZ US”, nr 43/1.
 
7.
Orleańska, D. (2007). SA 8000. Standard Odpowiedzialności społecznej drogą do zrównoważonego rozwoju organizacji, „ABC Jakości”, nr 3/4.
 
8.
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu sp. z o.o. 2013-2014. (2014). Lublin.
 
9.
Seppelt, F., Loeffler, K. (1936). Encyklika Rerum Novarum papieża Leona XIII z 1891 r., Poznań.
 
10.
Skrzypek, E., Społeczna odpowiedzialność – standardy i raportowanie. (2015). „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 
11.
Urban, W., Społeczna odpowiedzialność biznesu w warunkach stosowania Lean Management. W: E. Skrzypek (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce. Lublin: Wydawnictwo UMSC w Lublinie.
 
12.
Wołowiec, T., Skrzypek-Ahmed, S. (2022). The impact of the ethical instruments on the company’s social image. A case of British American Tobacco Polska. In: J. Gudowski, R. Piasecki (ed.), Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 
13.
Wróbel, M. (2016). Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. „Zeszyty Naukowe WSH. Zarządzanie”, nr 4.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top