Poszanowanie prawa konsumenta do informacji narzędziem realizacji CSR w branży kosmetycznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
2
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
JoMS 2014;21(2):409-430
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dynamiczne zmiany zachodzące w  gospodarkach na całym świecie, kryzys gospodarczy, który w  ostatnich latach doprowadził do poważnych zmian w  obrębie wszystkich sektorów gospodarek i doskwierał uciążliwościami nie tylko przedsiębiorcom, ale równie mocno konsumentom. Społeczno-gospodarcze przemiany spowodowały, że  w  praktyce współczesnego biznesu nowego, istotniejszego znaczenia nabrały problematyka społecznej odpowiedzialności organizacji i  zrównoważonego rozwoju, z  poszanowaniem prawnie gwarantowanej ochrony praw konsumentów. Koncepcja CSR obarcza przedstawicieli biznesu odpowiedzialnością zarówno za degradację środowiska naturalnego, a także za otoczenie społeczne. Ponoszenie konsekwencji wynikających z  całokształtu działalności podmiotów gospodarczych odbywa się przy aktywnym udziale konsumentów, którzy w dobie społeczeństwa informacyjnego mają możliwość pozyskać dokładne informacje o producentach i dostawcach użytkowanych przez nich produktów i usług i w oparciu o te informacje dokonują swoich konsumenckich wyborów. W oparciu o  analizę przepisów prawnych w  niniejszym artykule dokonano podsumowania wniosków dotyczących poszanowania najważniejszego z  praw konsumentów, jakim jest prawo do informacji w  kontekście działań zgodnych z  koncepcją zrównoważonego rozwoju i CSR konsumentów produktów kosmetycznych. Oprócz powyżej przedstawionych zagadnień w treści odniosłam się również do szczególnej kategorii produktów konsumenckich, jakimi są produkty kosmetyczne oraz zaakcentowania zagrożeń wynikających z naruszeń konsumenckiego uprawnienia do informacji w kontekście ich obrotu i stosowania.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top