Corporate Social Responsibility - Legal Conditions and Local Business Practice
 
More details
Hide details
1
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 
2
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
Submission date: 2022-03-24
 
 
Final revision date: 2022-05-05
 
 
Acceptance date: 2022-05-06
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Kos   

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 
 
JoMS 2022;48(1):387-403
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the work is to analyze the evolution of the concept of corporate social responsibility and its interpretation in terms of various international institutions. The legal arrangements regulating CSR as well as local economic practice were presented.

Material and methods:
The article uses domestic and foreign literature.

Results:
According to the authors, the basic premise of corporate social responsibility is taking into account the interests of various contractors, in particular local communities and civil society participants in the conducted business activities. It should be connected with the necessity to take into account the interests of the local community in the plans and effects of your investment.

Conclusions:
It was found that many companies engage in activities in the social sphere in a manner consistent with the definition of CSR, while the differences in the activities used are significant, depending on the scale of the organization or the size of the market.

 
REFERENCES (13)
1.
Adamczyk, J. (2011). Działania normalizacyjne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 7.
 
2.
Adamczyk, J. (2013). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 
3.
Balcerak, A. (2015). Metamorfozy modnych koncepcji zarządzania na przykładzie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.
 
4.
European Commission. (2011). A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels.
 
5.
Jastrzębska, E. (2021). Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce w czasie pandemii COVID-19 a cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, nr 3.
 
6.
Leśna-Wierszołowicz, E. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej, „Studia i Prace WNEIZ US”, nr 43/1.
 
7.
Orleańska, D. (2007). SA 8000. Standard Odpowiedzialności społecznej drogą do zrównoważonego rozwoju organizacji, „ABC Jakości”, nr 3/4.
 
8.
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu sp. z o.o. 2013-2014. (2014). Lublin.
 
9.
Seppelt, F., Loeffler, K. (1936). Encyklika Rerum Novarum papieża Leona XIII z 1891 r., Poznań.
 
10.
Skrzypek, E., Społeczna odpowiedzialność – standardy i raportowanie. (2015). „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 
11.
Urban, W., Społeczna odpowiedzialność biznesu w warunkach stosowania Lean Management. W: E. Skrzypek (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce. Lublin: Wydawnictwo UMSC w Lublinie.
 
12.
Wołowiec, T., Skrzypek-Ahmed, S. (2022). The impact of the ethical instruments on the company’s social image. A case of British American Tobacco Polska. In: J. Gudowski, R. Piasecki (ed.), Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 
13.
Wróbel, M. (2016). Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. „Zeszyty Naukowe WSH. Zarządzanie”, nr 4.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top