Zarys problematyki dotyczącej postępowania cywilnego w okresie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ORCID:0000-0002-1068-7569
 
 
Data nadesłania: 20-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-05-2022
 
 
Data akceptacji: 01-06-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Charkiewicz   

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ORCID:0000-0002-1068-7569
 
 
JoMS 2022;48(1):405-419
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest omówienie głównych rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w zakresie postępowania cywilnego, mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 z uwzględnieniem ich funkcjonalności.

Materiał i metody:
W artykule zastosowano różne metody poznawcze, wśród których najbardziej przydatnymi przy badaniu problematyki okazały się metody: formalnodogmatyczna oraz prawnohistoryczna.

Wyniki:
Przyjęte rozwiązania dotyczące postępowania cywilnego w ustawie COVID-19 są regulacjami o szerokim zakresie oddziaływania poprzez usankcjonowane zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej. Oddziaływanie to aktualizacje się poprzez wprowadzenie obligatoryjnych posiedzeń i rozpraw zdalnych, możliwość zarządzenia przeprowadzenia posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy lub posiedzenia jawnego, zamknięcia rozprawy.

Wnioski:
Podsumowując podkreślić należy, że przyjęte rozwiązania dotyczące postępowania cywilnego w ustawie COVID-19 są regulacjami o szerokim zakresie oddziaływania poprzez usankcjonowane zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej. Oddziaływanie to aktualizacje się poprzez wprowadzenie obligatoryjnych posiedzeń i rozpraw zdalnych, możliwość zarządzenia przeprowadzenia posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy lub posiedzenia jawnego.

 
REFERENCJE (20)
1.
Biała, M. (2021). Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniach niejawnych w świetle przepisów kpc oraz tzw. tarcz antykryzysowych, LEX/el.
 
2.
Biała, M. (2021). Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym, LEX/el, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 19.04.2022).
 
3.
Dziurda, M. (2021). Związanie wnioskiem strony o przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej w postępowaniu uproszczonym, „Monitor Prawniczy”, nr 19.
 
4.
Gołaczyński, J. (2022). Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych, Warszawa: C.H. Beck.
 
5.
Kamieński, G. (2020). Tarcza 3.0–rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów, LEX/el.
 
6.
Koralewski, M. (2021). Zmiany w postępowaniach sądowych w związku z epidemią COVID-19, LEX/el. (dostęp: 19.04.2022).
 
7.
Kulski, R. (2019). W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, komentarz do art. 151. Warszawa: Legalis (dostęp: 19.04.2022).
 
8.
Mejka, A. (2020). Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej, LEX/el. https://sip.lex.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
9.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r., V CZ 72/21, LEX nr 3324529.
 
10.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2022 r., III CZ 70/22, LEX nr 3329661.
 
11.
Skorupka, A. (2020). E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0, LEX/el., https://sip.lex.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
12.
Szkurłat, A., E-rozprawa i posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w świetle przepisów Tarczy 3.0–odpowiedzi na pytania, https://sip.lex.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
13.
Warecka, K. (2021a). Rozprawa on-line a prawo do rzetelnego procesu. Omówienie wyroku ETPC z dnia 2 grudnia 2021 r., 36516/19 (Jallow), LEX/el., tpps://sip.lex.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
14.
Warecka, K. (2021b). Strasburg: Rozprawa on-line nie narusza prawa do rzetelnego procesu, www.prawo.pl, https://www.prawo.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
15.
Wydra, Ł. (2020). Komentarz do art. 15zzs. W: K. Szmid (red.), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz. Warszawa, https://sip.legalis.pl/ (dostęp: 19.04.2022).
 
16.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 2020 r. III AUa 506/20 LEX nr 3089291.
 
17.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie–I Wydział Cywilny z dnia 18 listopada 2021 r. I ACa 567/20 LEX nr 2674397.
 
18.
Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu–III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 10 listopada 2021 r. III Ca 268/21, LEX nr 2636777.
 
19.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 2 grudnia 2021 r., 36516/19 (Jallow).
 
20.
Zembrzuski, T. (2021). Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązania. „Forum Prawnicze”, nr 3(65).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top