Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na proces kształcenia w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w opinii jej respondentów
 
 
Więcej
Ukryj
1
The Police Academy in Szczytno
 
 
Data nadesłania: 01-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-10-2023
 
 
Data akceptacji: 20-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kuczyńska   

The Police Academy in Szczytno
 
 
JoMS 2023;52(3):478-503
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (WSPol) realizowane jest zadanie badawcze pt. „Szkolnictwo (nie tylko) służb mundurowych w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19. Studia nad zapewnieniem ciągłości kształcenia i bezpieczeństwa podmiotom środowiska uczelni lub szkoły. Formy i rodzaje re(konstrukcji) środowiska kształcenia będącego następstwem sytuacji pandemicznej”, finansowane z subwencji MSWiA. W publikacji zaprezentowano wyniki badań odnoszące się do rozwiązań wdrożonych w pandemii w Uczelni jako dobrych praktyk do wykorzystania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych m.in. z pandemią.

Materiał i metody:
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, gdzie wykorzystano technikę anonimowej ankiety o kafeterii koniunktywnej i dysjunktywnej. Kwestionariusz ankiety powstał w formie on-line. Link rozesłano mailowo do podmiotów krajowych i zagranicznych biorących udział w badaniach.

Wyniki:
Do udziału w badaniach zaproszono 15 podmiotów, w tym 12 uczelni wyższych, wśród których znalazło się 5 uczelni krajowych i 7 zagranicznych oraz 3 szkoły zagraniczne o profilu policyjnym. Udział w badaniach wzięła też WSPol. Ostatecznie zrealizowano je w 8 podmiotach o różnym profilu działalności. Badaniu zostało poddanych 30-40% kadry dydaktycznej i 30-40% kadry kierowniczej każdej uczelni.

Wnioski:
Pandemia COVID-19 wywarła wpływ na większość dziedzin życia. Spowodowała, że również polskie uczelnie zarówno te cywilne, jak i mundurowe musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak organizacja pracy zdalnej czy też zmiana w relacjach ze studentami/słuchaczami, bądź nauczycielami. W związku z powyższym wprowadzono bardzo szybko rozwiązania, które być może były planowane w dłuższej perspektywie czasu, jednak musiały jak najszybciej zaistnieć, gdyż taka była potrzeba.

 
REFERENCJE (11)
1.
Bajor, P. (2020). Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski, w: Analiza KBN Covid-19, Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, Seria C Nr 11 (73) 2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. dostęp z dnia 20.04.2023 r. https://zbn.inp.uj.edu.pl/docu....
 
2.
Czapiewska, G. (2021). Zmiany w jakości kształcenia akademickiego w dobie pandemii Covid-19 w: Kultura i Edukacja nr 3(133) s.50-63,.
 
3.
Czupryński, A (2017). Cel poznawczy i utylitarny w naukach o bezpieczeństwie, [w:] A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red.), Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów, s. 35,.
 
4.
Klonowska, I. (2021). Założenia metodologiczne projektu badawczego, s. 1-3 (materiał niepublikowany).
 
5.
Klonowska, I, Kuczyńska, E, Gawroński, P. (2023). COVID-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
6.
Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 47, 54, 60.
 
7.
Pilch, T., Bauman, T. (2021). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa, s. 80.
 
8.
Pyzalski, J., Walter, N. (2021). Edukacja zdalna w czasie pandemii Covid-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń. Przegląd i omówienie wyników najważniejszych badań związanych z kryzysową edukacją zdalna w Polsce dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
9.
Florek, I., Sitek, M. (2023). Post-pandemiczna perspektywa nauczania w szkolnictwie wyższym a prawo do edukacji i realizacja 4. Celu Zrównoważonego Rozwoju [in:] Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023 r., ISBN: 978-83-8180-784-5, 289-312.
 
10.
Florek, I. (2022). Administracja w szkole wyższej w dobie pandemii [in:] Administracja w szkole wyższej w dobie pandemii (red.) Ura E., Politechnika Rzeszowska, ISBN 9788379346080, 169-176.
 
11.
Skorny, Z. (1984). Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 19.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top