Współczesne wyzwania społeczeństwa informacyjnego
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 17-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-10-2023
 
 
Data akceptacji: 23-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Grądzki   

WSGE
 
 
JoMS 2023;52(3):458-477
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest analiza zachodzących, w sposób niezwykle dynamiczny, zmian w postrzeganiu społeczeństwa informacyjnego. Z jednej strony mamy do czynienia z olbrzymim postępem technicznym i technologicznym, który spowodowany jest automatyzacją i robotyzacją w kontekście IV rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0), a z drugiej gwałtownym rozwojem komunikacji interpersonalnej i korporacyjnej, w dobie społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego różnorodne źródła informacji epoki konektywizmu.

Materiał i metody:
Zastosowaną metodę pogłębionej analizy źródeł informacji, poprzez analizę porównawczą publikacji polskich i zagranicznych autorów, a także analizę wystąpień i publikacji na Kongresie Obywatelskim z 2022 r. Pomocniczo wykorzystano publikowane materiały i akty prawne Komisji Europejskiej.

Wyniki:
Dokonana analiza porównawcza różnych źródeł informacji wykazała, że rozwój społeczeństwa informacyjnego odbywa się na wielu płaszczyznach, przy czym kierunki tego dynamicznego rozwoju dotyczą głównie wykorzystania nowych zastosowań technologii teleinformatycznych, a także znaczący rozwój wykorzystania rozwiązań z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz elementów sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy.

Wnioski:
Na pytanie: dokąd zmierzamy, realizując idee społeczeństwa opartego na wiedzy, starało się już odpowiedzieć wielu autorów. Raporty Banku Światowego i IBM wskazują, że w wyniku gwałtownych przemian gospodarczych , najprawdopodobniej nastąpi: rozwój różnych form komunikacji werbalnej i wizyjnej pomiędzy pracownikami, pracownikami i maszynami (robotami humanoidalnymi i przemysłowymi - automatami), a także zastępowanie dotychczasowych form komunikacji międzyludzkiej poprzez komunikację z wirtualnymi avatarami pracowników.

 
REFERENCJE (35)
1.
Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. Warszawa: Scholar.
 
2.
Bulkowski, K. i in. (2019). Absolwenci szkół zawodowych z roku szkolnego 2016/2017. Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
3.
Burski, J. i in. (2013). Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
4.
Burdea, G.C., Coiffet, P. (2003). Virtual Reality Technology. New York: John Wiley & Sons.
 
5.
Castells, M. (2008). Społeczęństwo sieci. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
6.
Ćwiek, M. (2018). Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo UE – 131(2). DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-21.
 
7.
Drogosz-Zabłocka, E., Sztanderska, U. (2019). Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy. Warszawa, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. ISBN: 9788365591814.
 
8.
Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
9.
Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
10.
Gołębiowska, A., Such-Pyrgiel, M., Prokopowicz, D. (2022 a). Post-pandemic reality and the security of ICT, BIG DATA, INDUSTRY 4.0, social media portals and the Internet. Jorunal Of Modern Sciene 2022;49(2):10–43.
 
11.
Grądzki, W. (2016), Cyfrowa dydaktyka szansą nowej edukacji. W: M. Zieliński (red.), Przegląd Nauk Stosowanych, nr 10.
 
12.
Grądzki W. (2021). Portal edukacyjny szansą rozwoju zdalnej edukacji [w:] Lukasek A., Fidelus A. (red.) Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. Współpraca z rodziną. Wyzwania, zagorzenia, perspektywy. Józefów: Wyd. WSGE.
 
13.
Grądzki W. (2021) Portale edukacyjne szansą rozwoju form nauczania w szkolnictwie zawodowym. Journal of Modern Science, Tom 1/46/2021, s. 11–27.
 
14.
Grądzki, W. (2022), Wpływ szkoleń z wykorzystaniem technologii IT i wirtualnej rzeczywistości na efektywność działań zespołów zarządzania kryzysowego.[w:] Such-Pyrgiel M. i inni (red.) Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo i społeczeństwo. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 
15.
Jeruszka, U. (red.) i in. (2000). Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. Warszawa: IPiSS, seria Studia i Monografie. ISBN: 8387890197.
 
16.
Jemieniak, D., Koźmiński, K.A. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
17.
Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2012). Pracodawcy o rynku pracy. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP.
 
18.
Korab, K. (pod red.) (2010). Wirtual. Czy nowy wspaniały świat? Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 
19.
Latour, B. (2005).Reassembling the Social: An introduction to Actor-Network-Theory. Oxford, UK; New York, NY: Oxford University Press.
 
20.
Malamud, O., Pop-Eleches, C. (2011). Home Computer Use and the Development of Human Capital, Quarterly Journal of Economics, No. 126, pp. 987–1027.
 
21.
Mumtaz, S. (2000). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications Technology: a review of the literature, Journal of Information Technology for Teacher Education, No. 9(3), pp. 319–341.
 
22.
Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000) Kreowanie wiedzy w organizacji. Wydawnictwo Poltext.
 
23.
Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
24.
Ortiz Laverde, A.M., et al. (2003). Knowledge Processes: An Overview of the Principal Models, 3rd European Knowledge Management Summer School. San Sebastian.
 
25.
Penszko, P. (red.) (2013). Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła. Warszawa, Wydawnictwo IBE.
 
26.
Robinson, K. (2016). Creative schools. The grassroots revolution that’s transforming education. London, Penguin Books Ltd.
 
27.
Reber, A. S. (2000), Słownik psychologii, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
29.
Such-Pyrgiel M., Gołębiowska A., Prokopowicz D. (2022 b). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Growing Importance of Cybersecurity of Data Transfer on the Internet. Polish Political Science Yearbook vol. 51/2022, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 1-15.
 
30.
Sztandar-Sztanderska, U. (red.) (2010). Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Warszawa: PKPP Lewiatan.
 
31.
Tanaś, M., Galanciak, S. (red.). (2018). Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Kraków: Impuls.
 
32.
Tanaś, M. (red.). (2020), Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. 10 pytań do ludzi nauki. Warszawa: NASK.
 
33.
Woźniak, K. (2005). System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska. Kraków, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
34.
Zużewicz, K. (2010). Fizjologiczne skutki uboczne wykorzystywania technik rzeczywistości wirtualnej. Warszawa: wyd. CIOP-PIB.
 
35.
Żmigrodzka, M. (2017). Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji. Wyd. MINIB 26 (4).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top