Contemporary challenges of the information society
 
More details
Hide details
1
WSGE
 
 
Submission date: 2023-03-17
 
 
Final revision date: 2023-10-23
 
 
Acceptance date: 2023-10-23
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Waldemar Grądzki   

WSGE
 
 
JoMS 2023;52(3):458-477
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the work is to analyze the extremely dynamic changes in the perception of the information society. On the one hand, we are dealing with enormous technical and technological progress, which is caused by automation and robotization in the context of the 4th industrial revolution (Industry 4.0), and on the other hand, the rapid development of interpersonal and corporate communication in the era of a knowledge-based society, using various sources of information from the connectivism.

Material and methods:
The applied method of in-depth analysis of information sources, through a comparative analysis of publications by Polish and foreign authors, as well as an analysis of speeches and publications at the Citizens' Congress in 2022. The published materials and legal acts of the European Commission were used as an auxiliary.

Results:
The comparative analysis of various sources of information has shown that the development of the information society takes place on many levels, with the directions of this dynamic development mainly relating to the use of new applications of ICT technologies, as well as a significant development of the use of solutions in the field of virtual and augmented reality and artificial intelligence and the Internet of Things.

Conclusions:
Many authors have already tried to answer the question: where are we going by implementing the ideas of a knowledge-based society. The reports of the World Bank and IBM indicate that as a result of rapid economic changes, the following will most likely occur: the development of various forms of verbal and visual communication between employees, workers and machines (humanoid and industrial robots - automatons), as well as the replacement of existing forms of interpersonal communication by communication with virtual employee avatars.

 
REFERENCES (35)
1.
Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. Warszawa: Scholar.
 
2.
Bulkowski, K. i in. (2019). Absolwenci szkół zawodowych z roku szkolnego 2016/2017. Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
3.
Burski, J. i in. (2013). Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
4.
Burdea, G.C., Coiffet, P. (2003). Virtual Reality Technology. New York: John Wiley & Sons.
 
5.
Castells, M. (2008). Społeczęństwo sieci. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
6.
Ćwiek, M. (2018). Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo UE – 131(2). DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-21.
 
7.
Drogosz-Zabłocka, E., Sztanderska, U. (2019). Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy. Warszawa, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. ISBN: 9788365591814.
 
8.
Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
9.
Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
10.
Gołębiowska, A., Such-Pyrgiel, M., Prokopowicz, D. (2022 a). Post-pandemic reality and the security of ICT, BIG DATA, INDUSTRY 4.0, social media portals and the Internet. Jorunal Of Modern Sciene 2022;49(2):10–43.
 
11.
Grądzki, W. (2016), Cyfrowa dydaktyka szansą nowej edukacji. W: M. Zieliński (red.), Przegląd Nauk Stosowanych, nr 10.
 
12.
Grądzki W. (2021). Portal edukacyjny szansą rozwoju zdalnej edukacji [w:] Lukasek A., Fidelus A. (red.) Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. Współpraca z rodziną. Wyzwania, zagorzenia, perspektywy. Józefów: Wyd. WSGE.
 
13.
Grądzki W. (2021) Portale edukacyjne szansą rozwoju form nauczania w szkolnictwie zawodowym. Journal of Modern Science, Tom 1/46/2021, s. 11–27.
 
14.
Grądzki, W. (2022), Wpływ szkoleń z wykorzystaniem technologii IT i wirtualnej rzeczywistości na efektywność działań zespołów zarządzania kryzysowego.[w:] Such-Pyrgiel M. i inni (red.) Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo i społeczeństwo. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 
15.
Jeruszka, U. (red.) i in. (2000). Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. Warszawa: IPiSS, seria Studia i Monografie. ISBN: 8387890197.
 
16.
Jemieniak, D., Koźmiński, K.A. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
17.
Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2012). Pracodawcy o rynku pracy. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP.
 
18.
Korab, K. (pod red.) (2010). Wirtual. Czy nowy wspaniały świat? Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 
19.
Latour, B. (2005).Reassembling the Social: An introduction to Actor-Network-Theory. Oxford, UK; New York, NY: Oxford University Press.
 
20.
Malamud, O., Pop-Eleches, C. (2011). Home Computer Use and the Development of Human Capital, Quarterly Journal of Economics, No. 126, pp. 987–1027.
 
21.
Mumtaz, S. (2000). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications Technology: a review of the literature, Journal of Information Technology for Teacher Education, No. 9(3), pp. 319–341.
 
22.
Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000) Kreowanie wiedzy w organizacji. Wydawnictwo Poltext.
 
23.
Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
24.
Ortiz Laverde, A.M., et al. (2003). Knowledge Processes: An Overview of the Principal Models, 3rd European Knowledge Management Summer School. San Sebastian.
 
25.
Penszko, P. (red.) (2013). Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła. Warszawa, Wydawnictwo IBE.
 
26.
Robinson, K. (2016). Creative schools. The grassroots revolution that’s transforming education. London, Penguin Books Ltd.
 
27.
Reber, A. S. (2000), Słownik psychologii, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
29.
Such-Pyrgiel M., Gołębiowska A., Prokopowicz D. (2022 b). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Growing Importance of Cybersecurity of Data Transfer on the Internet. Polish Political Science Yearbook vol. 51/2022, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 1-15.
 
30.
Sztandar-Sztanderska, U. (red.) (2010). Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Warszawa: PKPP Lewiatan.
 
31.
Tanaś, M., Galanciak, S. (red.). (2018). Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Kraków: Impuls.
 
32.
Tanaś, M. (red.). (2020), Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. 10 pytań do ludzi nauki. Warszawa: NASK.
 
33.
Woźniak, K. (2005). System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska. Kraków, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
34.
Zużewicz, K. (2010). Fizjologiczne skutki uboczne wykorzystywania technik rzeczywistości wirtualnej. Warszawa: wyd. CIOP-PIB.
 
35.
Żmigrodzka, M. (2017). Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji. Wyd. MINIB 26 (4).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top