„Być, a nie mieć” - aspiracje zawodowe pokolenia Z na podstawie wyników badań
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 12-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-09-2023
 
 
Data akceptacji: 01-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Urszula Anisiewicz   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2023;52(3):504-519
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest przybliżenie pracodawcom oraz osobom zarządzającym kapitałem ludzkim aspiracji zawodowych pokolenia Z.

Materiał i metody:
Opracowano ankietę, która została podzielona na trzy główne części, pierwsza dotyczy znajomości kompetencji własnych studenta, wiedzy o swoich mocnych i słabych stronach, które są lub będą przydatne w pracy. Druga część poświęcona jest zbadaniu opinii studentów na temat przyszłej „godnej” pracy i trzecia część badająca dostosowywanie się studentów do przyszłej kariery, Następnie opracowane wyniki badań zostały poddane analizie statystyczno-porównawczej dla uwiarygodnienia otrzymanych danych.

Wyniki:
Pokolenie Z zna swoją wartość, swoje mocne strony, dlatego też zależy im, aby pracodawcy dostosowali miejsca pracy do ich indywidualnych potrzeb. Z analizy przeprowadzonych badań rysuje się obraz pokolenia Z jako generacji zorientowanej na rozwój osobisty oraz wartości społeczne. Ponad karierą i osiąganiem sukcesów zawodowych stawiają cele związane z życiem prywatnym, w tym realizację własnych pasji i zamiłowań. Praca i kariera nie stanowią dla nich priorytetu i celu samego w sobie, są natomiast środkiem do urzeczywistniania celów i wartości pozazawodowych. Dla reprezentantów generacji Z istotna jest równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

Wnioski:
Problematyka dotycząca poznania generacji Z powinna stanowić ważny element działań strategicznych firm. Wyniki badania mają nie tylko walor naukowy, ale przede wszystkim praktyczny. Mogą one stanowić realną podpowiedź dla pracodawców, jak skutecznie zarządzać młodymi pracownikami, w jaki sposób budować z nimi relacje, okazywać wsparcie mentalne i dawać regularny feedback w postaci pochwał oraz jak wykorzystać ich potencjał, talenty i kompetencje, by skutecznie osiągać cele: biznesowe, kulturowe czy społeczne.

 
REFERENCJE (22)
1.
Anisiewicz, U. (2022). Perspektywy rozwoju zawodowego kobiet a działania csr w świetle dyrektywy work-life-balance. In Human rights as a guarantee of smart, sustainable and inclusive growth.
 
2.
Anisiewicz, U., Wołowiec, T. (2022). Społeczna odpowiedzialność biznesu a integracyjna wizja społeczeństwa – uwarunkowania ekonomiczne i społeczne. Journal of Modern Science, 48(1), 207-230. https://doi.org/10.13166/jms/1....
 
3.
Barbachowska, B., Dziurzyński, K., Such-Pyrgiel, M., Szejniuk, A. (2014). Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne. Analiza zjawiska na przykładzie powiatu podwarszawskiego. Journal of Modern Science, 21(2), 179-209.
 
4.
Barhate, B. and Dirani, K.M. (2022), Career aspirations of generation Z: a systematic literature review, European Journal of Training and Development, Vol. 46 No. 1/2, pp. 139-157. https://doi.org/10.1108/EJTD-0....
 
5.
Czarnik S., Górniak J., Jelonek M., Kasparek K., (2022).Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat, PARP, Warszawa, s. 12.
 
6.
Deloitte Global (2022) – The Deloitte global 2022 Gen Z & millenial survey, Deloitte 2022.
 
7.
Florek, I., Eroglu, S. (2022). The distortion of human rights – some remarks on the topic in the second decade of XXI. In Human rights as a guarantee of smart, sustainable and inclusive growth.
 
8.
Fromm E., (1976,2012) Mieć czy być? Rebis, 2012, ISBN 978-83-7818-060-9.
 
9.
Fuszara M., Magda I., Kijewska B., (2023) Kobiety, rynek pracy i równość płac, Raport Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Warszawa 2023.
 
10.
Gajda, J. (2017). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 491, s.161.
 
11.
Gasparski W., ( 2012) Kodeksy i programy etyczne, w: Gasparski W. (red) Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN Warszawa 2012, s. 236-238.
 
12.
Griese H.M., (1996). Socjologiczne teorie młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 11.
 
13.
Muster Rafał. (2020). Pokolenie Z na współczesnym rynku pracy w opiniach pracodawców. Humanizacja pracy Nr 1 (2020), s. 131-146.
 
14.
Orlik K. (2022) Makroekonomia behawioralna, CeDeWu Warszawa 2022, s.73.
 
15.
PARP praca zbiorowa (2022) Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań z września 2022r. – Raport PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 
16.
Ploszka A., Bondar A. (2014). CSR a prawa człowieka – monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki, Przegląd Prawa Handlowego, kwiecień 2014, s.31.
 
17.
Scholz, C. (2019), The Generations Z in Europe – An Introduction, Scholz, C. and Rennig, A. (Ed.) Generations Z in Europe (The Changing Context of Managing People), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 3-31. https://doi.org/10.1108/978-1-....
 
18.
Stillman D. Stillman J., 2017, Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace, HarperCollins, New York.
 
19.
Skąpska E., (2020) Poszanowanie godności osoby ludzkiej w gospodarowaniu zasobami pracy, w: Mączyńska E. (red) Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu, PTE Warszawa 2020, s. 301-311.
 
20.
Stachowska S., (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2, s.34.
 
21.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
22.
Urban W., (2015) Społeczna odpowiedzialność biznesu wspierana przez system ISO 9001, w: Borys T. (red) Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 378, Wrocław 2015. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top