„To be not to have”- career aspirations of genetation Z based on resaerch
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2023-07-12
 
 
Final revision date: 2023-09-29
 
 
Acceptance date: 2023-10-01
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Urszula Anisiewicz   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2023;52(3):504-519
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to introdiuse employers and people managing human capital with the professional aspirations of Generation Z.

Material and methods:
A survey was developed, which was divided into three main parts, the first concerns the knowledge of the student's own competences, knowledge about their strengths and weaknesses that are or will be useful at work. The second part is devoted to examining students' opinions about future "decent" work and the third part examining the adaptation of students to their future careers, Then the developed research results were subjected to statistical and comparative analysis to validate the obtained data.

Results:
Generation Z knows their value, their strengths, which is why they want employers to adapt workplaces to their individual needs. The analysis of the conducted research shows a picture of generation Z as a generation oriented towards personal development and social values. Above career and achieving professional success, they put goals related to private life, including the implementation of their own passions and passions. Work and career are not a priority and an end in themselves, but a means to the realization of non-professional goals and values. For representatives of Generation Z, work-life balance is important.

Conclusions:
The issue of understanding generation Z should be an important element of strategic activities of companies. The results of the study are not only scientific, but above all practical. They can be a real hint for employers on how to effectively manage young employees, how to build relationships with them, show mental support and give regular feedback in the form of praise, and how to use their potential, talents and competences to effectively achieve goals.

 
REFERENCES (22)
1.
Anisiewicz, U. (2022). Perspektywy rozwoju zawodowego kobiet a działania csr w świetle dyrektywy work-life-balance. In Human rights as a guarantee of smart, sustainable and inclusive growth.
 
2.
Anisiewicz, U., Wołowiec, T. (2022). Społeczna odpowiedzialność biznesu a integracyjna wizja społeczeństwa – uwarunkowania ekonomiczne i społeczne. Journal of Modern Science, 48(1), 207-230. https://doi.org/10.13166/jms/1....
 
3.
Barbachowska, B., Dziurzyński, K., Such-Pyrgiel, M., Szejniuk, A. (2014). Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne. Analiza zjawiska na przykładzie powiatu podwarszawskiego. Journal of Modern Science, 21(2), 179-209.
 
4.
Barhate, B. and Dirani, K.M. (2022), Career aspirations of generation Z: a systematic literature review, European Journal of Training and Development, Vol. 46 No. 1/2, pp. 139-157. https://doi.org/10.1108/EJTD-0....
 
5.
Czarnik S., Górniak J., Jelonek M., Kasparek K., (2022).Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat, PARP, Warszawa, s. 12.
 
6.
Deloitte Global (2022) – The Deloitte global 2022 Gen Z & millenial survey, Deloitte 2022.
 
7.
Florek, I., Eroglu, S. (2022). The distortion of human rights – some remarks on the topic in the second decade of XXI. In Human rights as a guarantee of smart, sustainable and inclusive growth.
 
8.
Fromm E., (1976,2012) Mieć czy być? Rebis, 2012, ISBN 978-83-7818-060-9.
 
9.
Fuszara M., Magda I., Kijewska B., (2023) Kobiety, rynek pracy i równość płac, Raport Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Warszawa 2023.
 
10.
Gajda, J. (2017). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 491, s.161.
 
11.
Gasparski W., ( 2012) Kodeksy i programy etyczne, w: Gasparski W. (red) Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN Warszawa 2012, s. 236-238.
 
12.
Griese H.M., (1996). Socjologiczne teorie młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 11.
 
13.
Muster Rafał. (2020). Pokolenie Z na współczesnym rynku pracy w opiniach pracodawców. Humanizacja pracy Nr 1 (2020), s. 131-146.
 
14.
Orlik K. (2022) Makroekonomia behawioralna, CeDeWu Warszawa 2022, s.73.
 
15.
PARP praca zbiorowa (2022) Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań z września 2022r. – Raport PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 
16.
Ploszka A., Bondar A. (2014). CSR a prawa człowieka – monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki, Przegląd Prawa Handlowego, kwiecień 2014, s.31.
 
17.
Scholz, C. (2019), The Generations Z in Europe – An Introduction, Scholz, C. and Rennig, A. (Ed.) Generations Z in Europe (The Changing Context of Managing People), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 3-31. https://doi.org/10.1108/978-1-....
 
18.
Stillman D. Stillman J., 2017, Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace, HarperCollins, New York.
 
19.
Skąpska E., (2020) Poszanowanie godności osoby ludzkiej w gospodarowaniu zasobami pracy, w: Mączyńska E. (red) Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu, PTE Warszawa 2020, s. 301-311.
 
20.
Stachowska S., (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2, s.34.
 
21.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
22.
Urban W., (2015) Społeczna odpowiedzialność biznesu wspierana przez system ISO 9001, w: Borys T. (red) Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 378, Wrocław 2015. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top