Social benefits in the labor law the human right to social social rights
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Submission date: 2020-03-11
 
 
Final revision date: 2020-07-01
 
 
Acceptance date: 2020-07-21
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Agata Hiacynta Tarnacka   

Uniwersytet Jagielloński
 
 
JoMS 2020;44(1):227-240
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The issue of social benefits in labor law is an important research topic, and at the same time an extremely important and constantly current topic. In view of the importance of the employer's obligation to meet the life needs of employees that do not arise from the content of the employment relationship, the purpose of this study was to systematize and analyze a number of social benefits regulated in labor law.

Material and methods:
The article entitled "Social benefits in labor law, the human right to social social rights" was prepared using the formal-dogmatic and dogmatic-legal methods.

Results:
The employer was obliged to provide benefits such as holiday pay, sick pay, remuneration for raising professional qualifications, parental protection benefits, remuneration for occasional dismissals, employee severance payments, compensatory allowances for specially protected employees, remuneration for occupational medicine examinations and benefits paid pursuant to the Act on the company social benefit fund. Employee rights are included in the second generation of human rights, including social, economic and cultural rights.

Conclusions:
The systematised review and analysis of social benefits regulated in labor law indicates a large variety of these benefits. This diversity is implied by the number of needs of the employee as a human being, who is affected by a wide range of life situations. These social benefits constitute the employer's cost that he incurs in connection with the employment of employees, which is imposed mainly by the Labor Code. The legislator provides these benefits with the same protection as remuneration for work, which determines their importance.

 
REFERENCES (29)
1.
Bigaj A. (2015), Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326484391.
 
2.
Bosak M. (red.) (2014), Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325563493.
 
3.
• Duniewska Z. (2012), Rozdział I. Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego, w: (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego. Tom 7, Warszawa: C.H. Beck, s. 1–49. ISBN 9788325595326.
 
4.
Dzienisiuk D. (2016), Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa: Difin. ISBN 9788380851597.
 
5.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 
6.
Konwencja nr 183 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rewizji Konwencji dotyczącej ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 2000 r.), z 1952 r.
 
7.
Łopatka A. (2002), Jednostka, jej prawa człowieka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. ISBN 8388690256.
 
8.
Mędrala M. (2019), Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381603010.
 
9.
Michalska A. (1976), Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a Pakty Praw Człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 
10.
Nałęcz M. (red.) (2019), Przepisy i zestawienia kadrowe. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788381583534.
 
11.
Nowicki M., Co to są prawa człowieka, http://www.hfhrpol.waw.pl/plik... [dostęp: 22.8.2019 r.].
 
12.
Osiatyński W. (2011), Prawa człowieka i ich granice, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. ISBN 9788324015139.
 
13.
Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka https://www.hfhr.pl/wp-content... [dostęp: 22.8.2019 r.].
 
14.
Piechowiak M. (1999), Filozofia praw człowieka: prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 8387703710.
 
15.
Pisarczyk Ł. (2008), Ryzyko pracodawcy, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253. ISBN 9788376010076.
 
16.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A 10 grudnia 1948 roku w Paryżu.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).
 
18.
Sobczyk A. (2013), Prawo i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości https://prawo.amu.edu.pl/__dat... [dostęp: 22.8.2019 r.]..
 
19.
Suknarowska-Drzewiecka E., Wojciechowski P. (2010), Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych przez pracowników, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325522995.
 
20.
Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844 z późn. zm.).
 
21.
Ustawa z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. 2011 Nr 234 poz. 1385).
 
22.
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).
 
23.
Ustawa z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017, poz. 1368 z późn. zm.).
 
24.
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.).
 
25.
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163).
 
26.
Voegelin E. (1956), Order and History, t. 1, Baton Roude: Louisiana State University Press.
 
27.
Wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2004 roku, sygn. II UK 264/03.
 
28.
Zieliński T., Goździewicz G. (2011), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
29.
Ziemblicki B. (2015), Kilka refleksji nad relacjami pomiędzy ochroną środowiska i prawami człowieka W: (red.) E. Karska, Globalne problemy ochrony praw człowieka, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 214–230. ISBN 9788364298028.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top