Świadczenia społeczne w prawie pracy prawem człowieka do społecznych praw socjalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 11-03-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-07-2020
 
 
Data akceptacji: 21-07-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agata Hiacynta Tarnacka   

Uniwersytet Jagielloński
 
 
JoMS 2020;44(1):227-240
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Problematyka świadczeń społecznych w prawie pracy to istotny w sensie badawczym, a przy tym niezmiernie ważny i nieprzerwanie aktualny temat. Wobec wagi istoty obowiązku pracodawcy zaspokajania potrzeb życiowych pracowników, które nie wypływają z treści stosunku pracy, za cel niniejszego studium postawiono usystematyzowanie oraz analizę szeregu świadczeń społecznych regulowanych w prawie pracy.

Materiał i metody:
Artykuł został sporządzony przy wykorzystaniu metody formalno-dogmatycznej oraz dogmatyczno-prawnej.

Wyniki:
Pracodawca został zobowiązany do realizacji takich świadczeń jak wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za czas podnoszenia kwalifikacji zawodowych, świadczenia związane z ochroną rodzicielstwa, wynagrodzenie za czas zwolnień okolicznościowych, odprawy pracownicze, dodatki wyrównawcze dla pracowników szczególnie chronionych, wynagrodzenie za czas badań medycyny pracy oraz świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Prawa pracownicze zaliczane są do praw człowieka drugiej generacji obejmujących prawa socjalne, ekonomiczne i kulturalne.

Wnioski:
Przedstawiony w sposób usystematyzowany przegląd oraz analiza świadczeń społecznych regulowanych w prawie pracy, wskazuje na dużą różnorodność tych świadczeń. Różnorodność ta implikowana jest szeregiem potrzeb pracownika jako jednostki ludzkiej, której dotyczy szeroki wachlarz sytuacji życiowych. Wymienione świadczenia społeczne stanowią koszt pracodawcy, jaki ponosi on w związku z zatrudnianiem pracowników, który narzucony jest głównie przez Kodeks pracy. Ustawodawca zapewnia przedmiotowym świadczeniom taką samą ochronę jak wynagrodzeniu za pracę, co przesądza o ich dużym znaczeniu.

 
REFERENCJE (29)
1.
Bigaj A. (2015), Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326484391.
 
2.
Bosak M. (red.) (2014), Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325563493.
 
3.
• Duniewska Z. (2012), Rozdział I. Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego, w: (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego. Tom 7, Warszawa: C.H. Beck, s. 1–49. ISBN 9788325595326.
 
4.
Dzienisiuk D. (2016), Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa: Difin. ISBN 9788380851597.
 
5.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 
6.
Konwencja nr 183 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rewizji Konwencji dotyczącej ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 2000 r.), z 1952 r.
 
7.
Łopatka A. (2002), Jednostka, jej prawa człowieka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. ISBN 8388690256.
 
8.
Mędrala M. (2019), Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381603010.
 
9.
Michalska A. (1976), Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a Pakty Praw Człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 
10.
Nałęcz M. (red.) (2019), Przepisy i zestawienia kadrowe. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788381583534.
 
11.
Nowicki M., Co to są prawa człowieka, http://www.hfhrpol.waw.pl/plik... [dostęp: 22.8.2019 r.].
 
12.
Osiatyński W. (2011), Prawa człowieka i ich granice, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. ISBN 9788324015139.
 
13.
Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka https://www.hfhr.pl/wp-content... [dostęp: 22.8.2019 r.].
 
14.
Piechowiak M. (1999), Filozofia praw człowieka: prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 8387703710.
 
15.
Pisarczyk Ł. (2008), Ryzyko pracodawcy, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253. ISBN 9788376010076.
 
16.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A 10 grudnia 1948 roku w Paryżu.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).
 
18.
Sobczyk A. (2013), Prawo i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości https://prawo.amu.edu.pl/__dat... [dostęp: 22.8.2019 r.]..
 
19.
Suknarowska-Drzewiecka E., Wojciechowski P. (2010), Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych przez pracowników, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325522995.
 
20.
Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844 z późn. zm.).
 
21.
Ustawa z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. 2011 Nr 234 poz. 1385).
 
22.
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).
 
23.
Ustawa z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017, poz. 1368 z późn. zm.).
 
24.
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.).
 
25.
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163).
 
26.
Voegelin E. (1956), Order and History, t. 1, Baton Roude: Louisiana State University Press.
 
27.
Wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2004 roku, sygn. II UK 264/03.
 
28.
Zieliński T., Goździewicz G. (2011), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
29.
Ziemblicki B. (2015), Kilka refleksji nad relacjami pomiędzy ochroną środowiska i prawami człowieka W: (red.) E. Karska, Globalne problemy ochrony praw człowieka, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 214–230. ISBN 9788364298028.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top