Modelowanie poziomu wynagrodzeń w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 29-08-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-01-2018
 
 
Data akceptacji: 13-02-2018
 
 
Data publikacji: 19-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Malgorzata Grzywińska-Rąpca   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):165-184
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszej publikacji było wyznaczenie parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego co pozwoliło na właściwe skonstruowanie modelu poziomu wynagrodzeń w Polsce z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego w latach 2002-2015.

Materiał i metody:
Materiałem empirycznych wykorzystanym do analizy były dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Podstawowym instrumentem wykorzystanym w analizie wynagrodzeń w ujęciu wojewódzkim był liniowy model ekonometryczny trendu.

Wyniki:
Na podstawie wyników estymacji stworzonego modelu ekonometrycznego można stwierdzić, że funkcja trendu potwierdza tendencję wzrostową badanego zjawiska, co objawia się w postaci wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla każdego województwa, w każdym roku obserwacji. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia dla każdego z województw był na różnym poziomie, lecz bardzo zbliżonym w skali kraju. Najniższa wartość relacji wynagrodzenia z 2015 roku do roku 2002 wystąpiła w województwie mazowieckim, gdzie wynosiła 176,05%. Może wydawać się nienaturalnym fakt, że w województwie o najwyższym poziomie wynagrodzeń na przestrzeni każdego roku analizy wystąpił najniższy poziom wzrostu wynagrodzeń. Najwyższym wzrostem wynagrodzenia na przestrzeni badanych 14-tu lat może pochwalić się województwo dolnośląskie, gdzie wynagrodzenie z 2015 roku stanowiło 194,32 % wynagrodzenia osiąganego w pierwszym roku analizy. Średnia dla całego kraju wynosiła 185,34 %.

Wnioski:
Wysokie wartości współczynnika determinacji R^2 dla każdego z województw świadczą o właściwym dopasowaniu modelu do danych empirycznych. Wartość tego współczynnika nie wyniosła dla żadnego z województw poniżej 98%. Potwierdza to podobny poziom wzrostu wynagrodzeń na poziomie wojewódzkim.

 
REFERENCJE (19)
1.
Adamczyk, A., Tokarski, T., Włodarczyk, R. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, „Gospodarka Narodowa” Nr 20(9), s. 87–109. ISSN 2300-5238.
 
2.
Barczak, A.S., Biolik, J. (2002). Podstawy ekonometrii, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 838726587X.
 
3.
Borkowska, S. (2004). Strategie wynagrodzeń, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355345.
 
4.
Czajka, Z. (2009). Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818055.
 
5.
Gruszczyński, M., Podgórska, M. (2004). Ekonometria, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788386689528.
 
6.
Jacukowicz, Z. (2010). Refleksje nad polityką wynagradzania w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 9788361125327.
 
7.
Kostera, M. (2000). Zarządzanie personelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320819175.
 
8.
Król, H., Ludwiczyński, A. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148133.
 
9.
Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301165130.
 
10.
Kukuła, K. (2009). Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301156718.
 
11.
Maddala, G.S. (2006). Ekonometria, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301146382.
 
12.
Nowakowski, E. (2011). Podstawy ekonometrii z elementami algebry liniowej, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP. ISBN 9788389077158.
 
13.
Rogut, A., Tokarski, T., (2007). Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, „Ekonomista” Nr 1, s. 75–88. ISSN 0013-3205.
 
14.
Rokicki, B. , (2007). Regionalna konwergencja płac w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, [w:] J.J. Michałek, W. Siwiński, M.W. Socha (red.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN. ISBN 9788301150495.
 
15.
Sekuła, Z. (2013). Struktury wynagradzania pracowników, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326444517.
 
16.
Sobczyk, M. (2012). Ekonometria, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325543440.
 
17.
Welfe, A. (2009). Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817676.
 
18.
Witkowska, D. (2012). Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326438691.
 
19.
Zając, CZ. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 9788372052476.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top