Stosowanie klauzuli solidarności UE w praktyce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Data nadesłania: 21-02-2018
 
 
Data akceptacji: 08-03-2018
 
 
Data publikacji: 19-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):185-198
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedmiotem opracowania jest klauzula solidarności wprowadzona do systemu prawa unijnego traktatem lizbońskim. Obecnie znajduje się ona w art. 222 TFUE. Celem opracowania jest ukazanie jej historii, podstaw prawnych w prawie traktatowym i wtórnym oraz sposobu jej funkcjonowania. W pracy zostały tez ukazane obawy i przeszkody w jej stosowaniu. Szczególna uwaga została położona na jej ewentualny konflikt z koncepcją suwerenności państw członkowskich.

Materiał i metody:
W pracy została zastosowana metoda analizy dogmatycznej przepisów prawa oraz metoda opisowa.

Wyniki:
Jako hipoteza badawcza zostało przyjęte założenie, że klauzula solidarności jest ogromną szansą na większą ingerencję europejską poprzez współdziałanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu społeczeństwa jednego z państw członkowskich.

Wnioski:
Jako wniosek końcowy należy przyjąć, że klauzula solidarności jest ważnym instrumentem polityki bezpieczeństwa unijnego.

 
REFERENCJE (10)
1.
Barcik, J. (2007). Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności cywilnej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” nr 2, s. 158–176. ISSN 1896-8848.
 
2.
Ekengren, M., Matzén, N., Rhinard, M., Svantesson, M. (2006). Solidarity or sovereignty? EU cooperation in civil protection, „European Integration” nr 28(5), s. 457–476.
 
3.
Gąsior, M., Majkowska, M., Potocka, M. (2015). Inne, „Przegląd Spraw Europejskich”, Warszawa: NBP, s. 25–27.
 
4.
Górka-Winter, B. (2004). Plan Unii Europejskiej zwalczania terroryzmu, „Biuletyn”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuro Analiz, nr 13(201), s. 1093–1095.
 
5.
Juchnicki, M., Nowakowski, Z., Protasowicki I. System zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej.
 
6.
Konopacki, S. (2008). Problem suwerenności w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” nr 3, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s. 9–22. ISSN 1428-149X.
 
7.
Martinelli, F. (2014). Manuale di diritto dell’Unione Europea. Aspetti istituzionali e politiche dell’Unione, Napoli: Simone. ISBN 9788891414311.
 
8.
Myrdal, S., Rhinard, M. (2010). The European Union’s solidarity clause: Empty letter or effective tool, „UI Occasional Papers” nr 2.
 
9.
Sitek, M. (2016). Kryzys uchodźczy a kryzys instytucjonalny Unii Europejskiej, „Journal of Modern Science” 1/28, s. 457–471. ISSN 1734-2031.
 
10.
von Ondarza, N., Parkes, R. (2010). The EU in the Face of Disaster: Implementing the Lisbon Treaty's Solidarity Clause. Stiftung Wissenschaft und Politik, s. 1–8. ISSN 1861-1761.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top