Analiza możliwości udziału Polski w utylizacji niebezpiecznych substancji chemicznych w oparciu o doświadczenia duńskiej operacji pk. RECLIB
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
2
WAT
 
 
Data nadesłania: 04-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-03-2018
 
 
Data akceptacji: 19-04-2018
 
 
Data publikacji: 19-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Binek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej\nim. Alcide De Gasperi, Sternicza, 100/13, 01-350 Warszawa, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):199-216
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy Artykuł przedstawia możliwości Polski w utylizacji niebezpiecznych substancji chemicznych w oparciu o doświadczenia duńskiej operacji pk. RECLIB. W artykule został przedstawiony sposób realizacji przez Królestwo Danii polityki morskiej na przykładzie przeprowadzonej w 2016 r. operacji pod kryptonimem Reclib, której głównym celem było usunięcie z Libii niebezpiecznych substancji chemicznych. Materiał i metody W tym celu autorzy przeanalizowali zdolności z zakresu OPBMR i możliwości Marynarki Wojennej RP do transportu substancji niebezpiecznych w ramach potencjalnej operacji morskiej. Wyniki Opisany został proces powoływania morskiej operacji pod przewodnictwem Danii przy jednoczesnym prowadzeniu aktywnej polityki międzynarodowej, w tym na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zaprezentowane zostało również współdziałanie Danii z innymi państwami, dla których przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia, zwłaszcza pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi wysoki priorytet w polityce zagranicznej. Wnioski Ostatecznie wymienione zostały polskie, szerokie doświadczenia z zakresu utylizacji broni chemicznej i podjęto próbę zdefiniowania krajowych zdolności do przeprowadzenia morskiej operacji usunięcia broni masowego rażenia z innego państwa.
 
REFERENCJE (13)
1.
Binek, T., Czepiel, J. (2014). Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w obecnych uwarunkowaniach systemowych w Polsce, „Safety & Fire Technique/Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” Nr 36(4), s. 15–24. ISSN 1895-8443.
 
2.
Binek, T. (2016). Dobre praktyki dowodowego pobierania prób materiałów skażonych substancjami CBRN, „Journal of Modern Science” 1/28, s. 305–324. ISSN 1734- 2031.
 
3.
Binek, T. (2013). Zagrożenie bronią biologiczną w przeszłości i w obecnym okresie, [w:] W. Bednarek, A. Ukleja (red.), Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN: 9788362753369.
 
4.
Bursztyński, A., Kozłowski, D. (2011). Zdolności sił amfibijnych państw Unii Europejskiej, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” Nr 4(1187), s. 141. ISSN 0860-889X.
 
5.
CBARR NEWS Edgewood Chemical Biological Center, 2013, „The Field Deployable.
 
6.
Hydrolysis System”, Vol. 1, Issue 8 (dostęp: 06.01.2018).
 
7.
Konwencja o ,,Zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów”, ONZ, Nowy Jork 1993.
 
8.
Król, S., (2016). Broń chemiczna w drugiej dekadzie XXI wieku, „Biuletyn Centrum Szkolenia OPBMR Akademii Sztuki Wojennej” Nr 6, R. 4.
 
9.
OPCW, 2017. Report of the OPCW on The Implementation of the Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of Chemical Weapons and on their destruction. C-22/4, In 2016.
 
10.
Pacholski, Ł., (2014), Historyczna misja MV Cape Ray, „Nowa Technika Wojskowa” Nr 3, s. 96–98. ISSN 1230-1655.
 
11.
Pająk, K. (2010). Działania polskiej Marynarki Wojennej i Królestwa Danii jako przykład efektywnej kooperacji militarnej w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1990–2008, [w:] M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Religia ludów Morza Bałtyckiego, stosunki polsko-duńskie w dziejach, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788376117744.
 
12.
Pająk, K. (2011), Jak dobrze widać banderę pod wodą? Znaczenie udziału polskich okrętów podwodnych w operacji Active Endavour i ich wpływ na akwenową politykę bezpieczeństwa na Morzu Śródziemnym, [w:] A. Kusztelak (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula. ISBN 9788361449287.
 
13.
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2298, s. 2.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top