PL EN
Ustawa o usługach detektywistycznych jako forma prywatyzacji zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dariusz Brakoniecki   

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych\nPaństwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wiejska 36, 18-400 Stara Łomża przy Szosie, Polska
Data nadesłania: 13-02-2018
Data akceptacji: 22-03-2018
Data publikacji: 19-04-2018
 
JoMS 2018;36(1):217–233
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Prywatyzacja bezpieczeństwa rozumiana jako prywatyzacja zadań, bądź prywatyzacja realizacji zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo młodym, którego początki należy datować na przełom lat 80’ i 90’ XX w. Ma to bezpośredni związek ze zmianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi zmierzającymi do demokratyzacji życia publicznego oraz przyjmowania kapitalistycznego systemu gospodarki. W państwach zachodnich, w szczególności w państwach anglosaskich, zjawisko prywatyzacji bezpieczeństwa ma znacznie dłuższe tradycje, powszechniejsze zastosowanie oraz liczniejsze formy. Prywatny sektor bezpieczeństwa, mimo swoich ograniczeń, rozwija się w Polsce w tempie 12% rocznie, co pozwala formułować tezę, iż jest to, bez wątpienia, tendencja przyszłościowa. Opracowanie teoretyczne, oparte w głównej mierze na badaniach typu poznawczego, przy zastosowaniu metody historycznoprawnej, dogmatycznoprawnej i porównawczej.
 
REFERENCJE (26)
1.
Bandarzewski, K. (2007). Prywatyzacja zadań publicznych, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375260861.
 
2.
Biernat, S. (1994). Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawnam, Warszawa−Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301114630.
 
3.
Boć, J. (red.). (2007). Prawo administracyjne, Wrocław: Kolonia Limited. ISBN 9788360631164.
 
4.
Brakoniecki, D. (2016). Detektywistyka. Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie, Warszawa: Difin. ISBN 9788380852730.
 
5.
Brakoniecki, D. (2017). Detektywi, [w:] M. Czuryk i M. Karpiuk (red.), Pracownicy formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb ratownictwa i ochrony. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 9788394776954.
 
6.
Bull, H. (1977). The Anarchical Society. Londyn. ISBN 9780231127639.
 
7.
Gozdór, G. (2006). Usługi detektywistyczne. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 8374830123.
 
8.
Izdebski, H. (2001). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”. ISBN 8388296922.
 
9.
Jabłońska-Bońca, J. (2014). Zacieranie granicy między publicznym a prywatnym bezpieczeństwem w XXI wieku, a problemy prywatnych detektywów – szkic tematu, [w:] J. Świeczkowski (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi, Gdańsk: Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski i Wolff. ISBN 9788386820511.
 
10.
Kalinka, K. (2012). Prywatyzacja sektora publicznego a grupy interesów, [w:] J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. ISBN.
 
11.
Kurzyński, J. (2006). Vademecum samorządowca i polityka, czyli zasada subsydiarności w funkcjonowaniu samorządu gospodarczego, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. ISBN 837432113X.
 
12.
Kuźniar, R. (2012). Ewolucja problemu bezpieczeństwa – rys historyczny, [w:] R. Kuźniar, A. Bieńczyk-Missala, B. Balcerowicz, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Tabor, M. Sułek i A. Wojciuk (red.). Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373835474.
 
13.
Maslow, A. (1943). Theory of Human Motivation, „Psychological Review” nr 50. ISSN 0033-295X.
 
14.
Misiuk, A. (2011). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zadania prawno-ustrojowe, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501887.
 
15.
Ochendowski, E. (1994). Prawo administracyjne, Toruń: „Comer”. ISBN 8385149112.
 
16.
Piątek, J. (2010). Prywatne firmy wojskowe – nowy charakter prowadzenia wojen w świecie globalnym, „Kultura – Historia – Globalizacja” nr 8. ISSN 1898-7265.
 
17.
Pieprzny, S. (2009). Podmioty prywatne w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] J. Supernat (red.). Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 9788322930441.
 
18.
Pieprzny, S. (2012). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373387317.
 
19.
Pikulski, S. (2000). Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] W. Bednarek i S. Pikulski (red.). Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. Materiały z konferencji naukowej, Mierki 26–27 października 2000 r., Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 8372990433.
 
20.
Pius XI. (1982). Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego „Quadragesimo anno”. Kraków: Znak. Przeł. ks. J. Piwowarczyk. ISSN 0044-488X.
 
21.
Pomykała, M. (2012). Bezpieczeństwo jako kategoria prawa, [w:] A. Letkiewicz i A. Misiuk (red.), Państwo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374623216.
 
22.
Popławska, E. (2000). Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Warszawa: „Scholar”. ISBN 8388495275.
 
23.
Strożek-Kucharska, M. (2016). Definiowanie zadań publicznych – wprowadzenie do dyskusji, [w:] P. Bieś-Srokosz (red.), Zadania publiczne. Podmioty – uwarunkowania prawne – potrzeby społeczne, Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza. ISBN 9788374555050.
 
24.
Ura, E. (1974). Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Państwo i Prawo” nr 2. ISSN 0031-0980.
 
25.
Ura, E. (1997). Prawo administracyjne. Część druga, Rzeszów: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
26.
Zacharko, L. (2016). Granice prywatyzacji zadań publicznych (kilka refleksji), [w:] P. Bieś-Srokosz (red.), Zadania publiczne. Podmioty – uwarunkowania prawne – potrzeby społeczne, Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza. ISBN 9788374555050.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031