Mobbing w praktyce polskich przedsiębiorstw – rozpoznawalność zjawiska
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański
 
 
Data publikacji: 19-04-2018
 
 
JoMS 2018;36(1):235-251
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Systematyczne, stałe, rozłożone w czasie wrogie zachowania w stosunku do pracownika to tylko niektóre wybrane cechy zjawiska zwanego mobbingiem. takie zachowania prowadzą do psychicznego, a często też fizycznego wyniszczenia. Spotykamy się z nimi niemal codziennie, ponieważ towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia – u ich podstaw leży wrogość, jako emocja oraz potrzeba zdobywania i pokonywania. Motywy stosowania takich zachowań zależą nie tylko od cech wewnętrznych człowieka, umożliwiających mu zaspokojenie jego potrzeb. W środowisku zawodowym jest to brak odpowiednich zasad wzajemnego współżycia, przyzwolenie na takie zachowania poprzez przemilczanie ich występowania, a także celowe działania. artykuł przedstawia zjawisko mobbingu w praktyce polskich przedsiębiorstw. Wskazuje, co jest mobbingiem i jakie zachowania uznawane są przez prawo za mobbing. Przedstawia rozmiar tego zjawiska w Polsce, jego przyczyny, a także skutki stosowania mobbingu dla pracownika i przedsiębiorcy. W artykule autorka opiera się na dostępnej w tym obszarze literaturze, porównuje badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (dalej: CBOS) w 2002 i 2014 r., a także badania firmy doradczej HR Sedlak & Sedlak z 2015 r. oraz podejmuje próbę uzupełnienia tego wielowymiarowego zagadnienia o postrzeganie go przez szeregowych pracowników.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bechowska-Gebhardt, A., Stalewski, T. (2004). Mobbing: patologia zarządzanie personelem, Warszawa.
 
2.
Bilski, Ł. (2006). Psychologiczne uwarunkowania stosunku pracy i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Praszka 2006.
 
3.
Chakowski, M. (2005). Mobbing aspekty prawne, Warszawa.
 
4.
Dalikowska K. (2009). Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy, „Społecznik” Nr 7.
 
5.
Kędzioram K., Śmieszekm K. (2010). Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Warszawa.
 
6.
Leymann, H., ,The Mobbing Encyclopedia, 1996, http://www.leymann.se.
 
7.
Łaszkiewicz, K. (2004). Mobbing uproszczona analiza zjawiska w środowisku policyjnym za okres czerwiec – grudzień 2013 rok, Warszawa.
 
8.
Merecz, D., Mościcka, A., Drabek, M. (2005). Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania, Łódź.
 
9.
Ostrowska, M. (2013). Mobbing w środowisku pracy, Studia i Materiały, „Miscellanea Oeconomicae” R. 17, Nr 1.
 
10.
Rybak, M. (2008). Zjawisko mobbingu a budowanie zaufania w organizacji, „Annales. Etyka w życiu gospodarczymR. 11, Nr 1.
 
11.
Śmierciak, Ł., Mobbing, 2013, Jak się bronić? Jak zapobiegać?.
 
12.
Szczepanik, E. (2014). Zjawisko mobbingu w organizacjach, „Dylematy” Nr 3.
 
13.
Szkatuła, J. (2010). Zjawisko mobbingu wśród gimnazjalistów, ,,Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” Nr 8.
 
14.
Wysocki S. (2013). Przyczyny mobbingu oraz zapobieganie mobbingowi w organizacji – badania
w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, „Nauki Społeczne = Social Sciences” Nr 2(8).
 
15.
1Zamorska, J. (2007). Mobbing: zamach na godność w pracy, Wrocław.
 
16.
Kępniak A., Seminarium Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi „Stres w pracy”,.
 
17.
15 listopada 2006 r. Mobbing w miejscu pracy – uregulowania prawne wynikające.
 
18.
z przepisów Kodeksu pracy oraz prawa cywilnego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top