PL EN
Organizacja i zadania Europejskiej Szkoły Administracji
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 25-01-2018
 
 
JoMS 2013;16(1):175-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W strategii Lizbońskiej położono szczególny nacisk na doskonalenie zawodowe również kadr urzędniczych zatrudnionych w instytucjach i  organach Unii Europejskiej. W  2005 r. powołano do życia Europejską Szkołę Administracji z siedzibą w Brukseli i Luksemburgu. Wewnętrzna struktura opiera się na schemacie właściwym innym instytucjom i organom unijnym, czyli na dyrektorze i zarządzie. Urzędnicy są zatrudniani na stałą umowę o pracę. Zasadnicza działalność Szkoły dotyczy podnoszenia kwalifikacji przez urzędników instytucji europejskich, zwłaszcza przez nowych pracowników lub też ubiegających się o awans do wyższej grupy urzędniczej. Szkoła może prowadzić szkolenia dla organów unijnych, ale tylko na postawie umowy i po zapewnieniu środków finansowych przez organ zamawiający. Szkoła może być członkiem sieci szkoleniowych, badawczych i  naukowych. ESA w ramach swoich kompetencji i powierzonych zadań jest uprawniona do podejmowania współpracy z innymi szkołami administracji, instytutami lub uniwersytetami specjalizującymi się w obszarze szkoleń urzędników administracji. Współpraca ta może obejmować praktyki wzajemnych wymian (art. 5 ust. 4 decyzji 2005/119/WE). Szkoła realizuje również zadania związane z  poszukiwaniem i  wdrażaniem najnowocześniejszych technologii zarządzania administracją unijną.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top